Gino Rossi o sprzedaży Simple: szereg nieprawdziwych i nieprecyzyjnych informacji

– Pomimo zaistniałej sytuacji, Spółka wyraża nadzieję, że możliwy jest powrót do konstruktywnych rozmów i kontynuowanie ich w dobrej wierze i z uwzględnieniem wzajemnej lojalności stron. Spółka jednak nie godzi się na prowadzenie negocjacji w warunkach przymusu i niedopuszczalnego nacisku – tak Zarząd Gino Rossi S.A. komentuje trwający proces sprzedaży Simple CP.

Zarządu Gino Rossi S.A wydał obszerne oświadczenie w związku z prowadzonym procesem sprzedaży Simple CP. Odnosi się ono do raportów bieżących 39/2018 i 40/2018 oraz stanowiska zawartego w Komunikacie spółki Monnari Trade S.A. z 5 września br.

– Zarząd Spółki Gino Rossi Spółka Akcyjna (dalej „Gino Rossi” lub „Spółka) zmuszony jest odnieść się do treści ww. Komunikatu wobec szeregu nieprawdziwych i nieprecyzyjnych informacji tam zawartych dotyczących procesu negocjacyjnego prowadzonego w odniesieniu do nabycia akcji Simple Creative Products S.A. – czytamy w oświadczeniu.

Brak finalizacji transakcji

Wskazana w Komunikacie umowa z  9 marca br. na zakup kolekcji została zawarta pomiędzy spółką Miss Class Sp. z o.o. jako spółką zależną od Monnari a Simple. Przedmiotowa umowa była elementem negocjacji stron i jednym z warunków uzgodnień dotyczących konieczności zapewnienia możliwości dalszego oferowania najwyższej jakości produktów w okresie trwania negocjacji a także po ich zakończeniu.

– Za absolutnie bezpodstawne Spółka uznaje przy tym obecne twierdzenia, jakoby Monnari uzgodniło ze Spółką, że świadczenia wynikające z umowy z 9 marca br. będą podlegać rozliczeniom przed dokonaniem transakcji. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do kwestii udzielenia poręczenia. Wszelkie twierdzenia zawarte w Komunikacie o rzekomo poczynionych ustaleniach w przedmiocie poręczenia mijają się z prawdą – Gino Rossi wielokrotnie podkreślało w ramach negocjacji, że poręczenie umowy nie zostanie udzielone na proponowanych przez Monnari warunkach – informuje Zarząd Gino Rossi S.A.

Jak czytamy w komunikacie, umowa zgodnie z ustaleniami stron została zawarta na okres do finalizacji sprzedaży, co pierwotnie miało nastąpić do końca kwietnia br. Następnie do końca maja br. jej celem było zapewnienie Simple ciągłości bieżącej działalności operacyjnej w zakresie dostępności pełnej gamy towarów. – Mając na względzie funkcje, wobec przedłużających się rozmów negocjacyjnych, Spółka wielokrotnie – jeszcze przed wygaśnięciem umowy – proponowała podpisanie aneksów do ww. umowy, od czego notorycznie Monnari się uchylało, przy jednoczesnym braku finalizacji transakcji – informuje Gino Rossi.

Gino Rossi: bezprawna próba wypływu na pozycję negocjacyjną

Za szczególnie rażące uznaje Spółka twierdzenia o rzekomej wcześniejszej sygnalizacji przez Monnari, iż jakiekolwiek działania związane z egzekwowaniem należności mogą mieć miejsce.

– Jest to szczególnie widoczne w świetle sytuacji podjętej próby zajęcia konta Spółki 29 sierpnia br. i jego cofnięcia po kilku godzinach a następnie zapewnienia władz spółki Monnari, iż żadne polecenie wszczęcia egzekucji wobec Spółki nie zostało wydane. Wobec powyższych okoliczności informacja o zajęciu rachunku bankowego 5 września br. była dużym zaskoczeniem dla Spółki. Taki sposób działania nie mieści się w ramach standardów prowadzenia negocjacji i stoi w sprzeczności ze zwyczajami biznesowymi – wyjaśnia Zarząd Gino Rossi.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Simple wobec trwających negocjacji pomiędzy stronami bez uprzedzenia, Zarząd Gino Rossi uznaje za bezprawną próbę wpływu na pozycję negocjacyjną w ramach transakcji. W świetle prowadzonych rozmów, w ocenie Zarządu,  stoi to w absolutnej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i rodzi uzasadnione obawy o podjęciu i prowadzeniu przez Monnari negocjacji w złej wierze.

– Twierdzenia Monnari o podjęciu działań egzekucyjnych dla „bezpieczeństwa powierzonych środków oraz konieczności uniknięcia szkody” są w świetle sytuacji faktycznej i finansowej Spółki nie tylko nieuzasadnione, ale i stanowią bezpodstawną próbę przedstawienia Simple oraz Gino Rossi w złym świetle – czytamy dalej.

Negocjacje z Monnari trwają

Zarząd spółki Gino Rossi podkreśla, że prowadzi negocjacje z Monnari w sprawie zbycia Simple od kilku miesięcy. Każdorazowo, Zarząd Gino Rossi podejmował wszelkie działania w celu sprawnego i możliwe szybkiego zakończenia procesu sprzedaży, co było wielokrotnie komunikowane Monnari. Jak wyjaśnia, pomimo tego spotykał się z kolejnymi, nierzadko zbędnymi i niestandardowymi żądaniami ze strony Monnari. Dla dobra procesu negocjacyjnego prośby te były przedmiotem wspólnych ustaleń i Spółka dokładała wszelkich starań, aby je uwzględnić.

– Podkreślenia wymaga, że na prośbę Monnari Spółka udzieliła Monnari wyłączność na prowadzenie rozmów transakcyjnych. W toku rozmów nierzadko zdarzały się sytuacje, w których Monnari nie wywiązywało się z dokonanych ustaleń, bądź znacząco jednostronnie je zmieniało, w tym w odniesieniu do ustaleń z uczestniczącym w procesie Bankiem PKO BP S.A. W wyniku kolejnych żądań Monnari pierwotnie zakładany termin finalizacji transakcji był stale odsuwany, powodowało to konieczność zapewnienia niezmiennego poziomu oferowanych przez Simple usług. W tej sytuacji działania podejmowane obecnie nie mogą zostać przez Spółkę ocenione inaczej, niż próba wywierania presji zarówno na Spółkę, jak i podmioty uczestniczące w dobrej wierze w procesie, w tym Bank PKO BP S.A. – wyjaśnia Zarząd Gino Rossi.

Pomimo zaistniałej sytuacji, Spółka wyraża nadzieję, że możliwy jest powrót do konstruktywnych rozmów i kontynuowanie ich w dobrej wierze i z uwzględnieniem wzajemnej lojalności stron. Spółka jednak nie godzi się na prowadzenie negocjacji w warunkach przymusu i niedopuszczalnego nacisku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl