Grupa CCC odnotowała 58 proc. wzrost sprzedaży

W I kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa CCC S.A. powiększyła sieć sprzedaży o ponad 14 tys. mkw. i odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 58 proc. w stosunku do I kwartału 2018 r. Wśród istotnych wydarzeń Grupa wymienia także nabycie 66,13 proc. akcji Gino Rossi S.A. i zamknięcie transakcji nabycia 30,55 proc. udziałów w spółce HR Group Holding S.àr.l., przy jednoczesnej sprzedaży 100 proc. udziałów w CCC Germany GmbH

Przychody ze sprzedaży za okres 01-03.2019 r. Grupy CCC wyniosły 1 038,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 379,9 mln zł (58 proc.) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wzrost  przychodów bez uwzględnienia spółek przejętych – KVAG, Shoe Express, DeeZee oraz Gino Rossi wyniósł 213,2 mln zł (+32 proc.) w stosunku do roku poprzedniego. Udział przychodów ze sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w okresie 01-03.2019 r. wyniósł 69 proc., przy udziale e-commerce 28 proc. i 3 proc. udziale sprzedaży hurtowej. Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży detalicznej w okresie 01-03.2019 r. wyniósł 52 proc. w porównaniu z 63 proc. w analogicznym okresie 2018 r. (spadek udziału wynika z ekspansji na rynkach zagranicznych i wzrostu udziału sprzedaży w kanale e-commerce).

Sprzedaż detaliczna na 1 mkw. – za okres 01-03.2019 r. wyniosła 1,10 tys. zł/mkw. (miesięcznie 0,37 tys zł/mkw. ) wobec 1,04 tys. zł/mkw. (miesięcznie 0,35 tys. zł/mkw. ) w analogicznym
okresie 2018 r., przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 1,5 proc. r/r. Na wielkość osiąganych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające
z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych. Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na rynkach: Polska +14 proc.; Europa Środkowo-Wsch. +9 proc., w segmencie Europa Zachodnia odnotowano spadek – 11 proc.

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w okresie 01-03.2019 r. wyniósł 492,3 mln zł i był wyższy o 58 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Marża na sprzedaży detalicznej w okresie 01-03.2019 r. wyniosła 368,8 mln zł (51,6 proc.) i była niższa o 1,0 p.p. w stosunku do okresu porównywalnego. W okresie 01-03.2019 r. marża brutto GK CCC wyniosła 47,4 proc. i nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego roku dzięki wzrostowi marży w segmencie e-commerce (pomimo rosnącego udziału w sprzedaży tego segmentu).

Sieć sprzedaży Grupy CCC

I kwartał 2019 roku stał pod znakiem dalszej ekspansji na zagranicznych rynkach. Grupa powiększyła się o 2 salony w Rosji, 1 salon w Rumunii, Słowacji i Bułgarii. Na rynku polskim liczba sklepów zwiększyła się o 1 sklep, a także kolejny salon stacjonarny e-obuwie. Ponadto, Grupa dokonała przejęcia spółki Gino Rossi, co powiększyło sieć sprzedaży o 72 salony tej marki. Powierzchnia sprzedaży Grupy Kapitałowej na dzień 31.03.2019 wyniosła 674,3 tys. mkw., co stanowi wzrost o 14,1 tys. mkw. (w stosunku do 31.12.2018 r.), na co złożyły się wzrost powierzchni netto sklepów CCC (+ 7,78 tys. mkw.) oraz nabycie spółki Gino Rossi (+ 7,97 tys. mkw.).

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych sieci CCC wzrosła o 1,4 proc. i wyniosła 561,8 tys. mkw. na 31.03.2019 (w tym: 288,6 tys. mkw. w Polsce) w stosunku do 554,1 tys. mkw. na 31.12.2018 (w tym 285,8 tys. mkw. w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych CCC w I kwartale 2019 roku nie zmieniła się i na 31.03.2019 wynosi 17,6 tys. mkw.

Koszty działalności sklepów

W I kwartale 2019 r. koszty funkcjonowania sklepów wyniosły 365,6 mln zł i były wyższe o 121,6 mln zł (+49,8 proc.), przy wzroście powierzchni handlowej o 46 proc. Wraz z ekspansją rynkową i otwieraniem kolejnych placówek handlowych wzrosła większość kosztów funkcjonowania sklepów. Za największy wzrost względem poprzedniego roku (+87,9 proc. – koszty najmu) w głównej mierze odpowiadają podmioty przejęte tj. KVAG, Shoe Express oraz Gino Rossi (23,8 mln zł). Największy spadek kosztów (-95,2 proc. – usługi agencyjne) związany jest z przejęciem spółki Adler International Sp. z o.o. w lipcu ubiegłego roku. Najistotniejsze grupy kosztów to amortyzacja (81,3 proc. wartości dotyczy amortyzacji prawa do użytkowania aktywów będących przedmiotem leasingu, tj. leasingu powierzchni sklepowych) oraz koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, które stanowiły odpowiednio 40,5 proc. oraz 35,1 proc. łącznych kosztów funkcjonowania sklepów.

W celu analizy i porównywania wyników pojedynczych sklepów Grupa korzysta ze wskaźnika kosztu ponoszonego na metr kwadratowy powierzchni handlowej. Dla zachowania porównywalności analizy wzięto pod uwagę tyko spółki funkcjonujące w Grupie w obu kwartałach tj. bez działalności zaniechanej CCC Germany oraz spółek przejętych KVAG, Shoe Express oraz Gino Rossi. W ujęciu łącznym, koszt funkcjonowania sklepu na metr kwadratowy w I kwartale 2019 r. wyniósł 0,55 tys. zł/m2 (miesięcznie 0,18 tys. zł/mkw.) wobec 0,55 tys. zł/mkw. (miesięcznie 0,18 zł/mkw. Wskaźnik ten jest najkorzystniejszy w Polsce, natomiast największy koszt/mkw. ponoszony jest w Europie Zachodniej.

Pozostałe koszty i przychody operacyjne z działalności kontynuowanej stanowiły odpowiednio 9,1 mln zł oraz 5,7 mln zł, co w ujęciu netto stanowiło 3,4 mln zł po stronie kosztowej w porównaniu z 4,4 mln zł również po stronie kosztowej w roku poprzednim. Głównym powodem zmiany w I kwartale 2019 r. do I kwartału 2018 r. było m.in. zmniejszenie straty z tyt. różnic kursowych do poziomu – 1,8 mln zł. Grupa CCC uzyskała wynik na działalności operacyjnej w I kwartale 2019 r. w wysokości –148,6 mln zł, który w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. był niższy o 90,5 proc.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.