Jeszcze w tym roku zniknie 60 sklepów TXM. Trwa restrukturyzacja

78 na 331 sklepów TXM działających w Polsce zostanie zamkniętych z powodu braku rentowności. Jeszcze w tym roku swoją działalność zakończy 60 z nich – poinformowała Grupa Kapitałowa TXM w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok. To pokłosie trwającej restrukturyzacji Grupy.

– Rok 2018 dzieli się wyraźnie na dwa różne półrocza. Poziomy osiąganych przez TXM przychodów w kwietniu i maju pozwalały mieć nadzieję, że nastąpiło odwrócenie negatywnej tendencji z roku poprzedniego. Niestety wraz z upływem czasu sytuacja się zmieniała. Od czerwca notowaliśmy spadki sprzedaży r/r, które trwały do końca roku pomimo dofinansowania TXM przez akcjonariuszy w sierpniu kwotą 31,9 mln zł, która została przeznaczona na zasilenie kapitału obrotowego – napisał w liście do akcjonariuszy Bogusz Kruszyński Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności członka zarządu.

– Miniony rok był drugim z rzędu, w którym podejmowaliśmy działania naprawcze. Jednakże z perspektywy czasu widać wyraźnie, że były one jedynie reakcją na widoczne problemy, czyli przede wszystkim braki w zatowarowaniu sklepów. Zakładaliśmy, że rozwiązanie tych problemów spowoduje szybkie odbudowanie poziomów sprzedaży. To jednak nie następowało. Wobec tego pod koniec 2018 r. została podjęta decyzja dotycząca zmiany sposobu restrukturyzacji sieci TXM. Po pierwsze, eliminowane są wszelkie operacje, które powodują wypływ gotówki. W tym obszarze mieści się zamknięcie ok. 80 nierentownych sklepów TXM w Polsce, zakończenie działalności na rynkach zagranicznych (w Rumunii i Słowacji) oraz dalsza optymalizacja kosztów działalności. Po drugie, konieczne są działania, które spowodują wzrost sprzedaży i marży. W tym zakresie są wprowadzane zmiany w ofercie asortymentowej w celu jej optymalnego dostosowania do potrzeb grupy docelowej klientów, a plany zakupu towarów są przygotowywane w oparciu o realne prognozy sprzedaży. Wdrażana jest także optymalna alokacja towarów w sieci sklepów. Plan naprawczy zakładający wskazane powyżej punkty został przygotowany przez Zarząd i jest obecnie realizowany – dodaje.

Wyniki finansowe

W roku 2018 spółka dominująca TXM S.A. poniosła stratę na poziomie wyniku operacyjnego na sprzedaży w wysokości 58,6 mln zł (na poziomie Grupy Kapitałowej 53,7 mln zł). Wynik Grypy TXM jest determinowany wynikiem jednostkowym spółki dominującej. Strata ta jest o 22,6 mln zł wyższa niż w roku 2017, jednak należy tutaj wskazać, iż koszty procesu restrukturyzacyjnego oraz zdarzenia jednorazowe alokowane do wyniku 2018 roku stanowią w tym 22,4 mln zł – informuje Grupa.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość kapitałów własnych była ujemna i wynosiła – 15,5 mln zł, przy zobowiązaniach krótkoterminowych wynoszących łącznie 154,5 mln zł i przewyższających aktywa obrotowe o kwotę 39,1 mln zł. Ponadto na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły 96 mln zł (o 10 mln zł mniej niż w roku ubiegłym) w tym 69 mln zł to zobowiązania przed terminem płatności, natomiast pozostała część zobowiązań tj. kwota 27 mln zł to zobowiązania z przekroczonym terminem płatności. W tym kwota zobowiązań przeterminowanych z przekroczonym terminem płatności o ponad 30 dni to 12 mln zł. Wynik roku 2018 był również znacząco groszy od planowanego, co w konsekwencji spowodowało naruszenia umów kredytowych z Bankami finansującymi TXM. (…)

Determinujący – okresowy, nie strategiczny – wpływ na spadek sprzedaży w 2018 roku w stosunku do poprzedniego miały:

• brak optymalnej oferty asortymentowej
• niekorzystna pogoda na początku roku – bardzo mroźny luty i marzec oraz bardzo ciepła jesień – od początku września do połowy listopada
• utrzymujący się trend spadku wejść klientów
• mniej dni handlowych – niehandlowe niedziele

I pomimo (i) wzrostu procentowej marży handlowej oraz (ii) zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności Grupa TXM osiągnęła stratę która, po eliminacji w sprawozdaniu finansowym skutków postępowań restrukturyzacyjnych jest na poziomie straty z roku 2017. Należy tutaj jeszcze wskazać iż nie nastąpiła poprawa wyniku pomimo dokapitalizowania Spółki przez akcjonariuszy na łączną kwotę 32 mln zł w sierpniu 2018 roku.

Podjęte działania

W związku z tym sytuacja finansowa Spółki dominującej może powodować niepewność w zakresie możliwości kontynuacji jej działalności i zdolności Spółki do realizacji zobowiązań w terminie wynikającym z zawartych umów z kontrahentami. Identyfikując powyższe, celem zagwarantowania kontynuacji działalności Grupy TXM w kolejnych okresach, Zarząd Spółki dominującej podjął między innymi działania takie jak:

• Nowy Program Restrukturyzacyjny
W 2017 r. i w 2018 r. w związku z występującymi spadkami sprzedaży były podejmowanie działania naprawcze. Jednakże były one reakcją na występujące w tych okresach widoczne przyczyny problemów – nieprawidłowości z zatowarowaniem sklepów wynikające z wdrożenia systemu wspomagające zarządzanie w 2017 r. oraz braki w zatowarowaniu sklepów w połowie 2018 r. Pomimo sukcesów w rozwiązaniu tych problemów nie następował jednak oczekiwany wzrost sprzedaży, który – w działalności handlowej opartej przede wszystkim na kosztach stałych, jaką prowadzi Grupa – jest kluczowy dla płynności oraz generowanych wyników. Po przeprowadzonej pogłębionej analizie przyczyn obecnej sytuacji finansowej Spółki Zarząd podjął decyzję, iż po pierwsze, w obecnej sytuacji Grupy należy wyeliminować wszelkie operacje, które powodują wypływ gotówki, gdyż utrzymanie płynności jest kluczowe. W tym obszarze mieści się zamknięcie nierentownych sklepów w Polsce, zakończenie działalności na rynkach zagranicznych oraz dalsza optymalizacja kosztów działalności. Po drugie zaś sukces może przynieść jedynie taki plan restrukturyzacji, który będzie prawidłowo adresował wyzwania strategiczne takie jak: zmiany w ofercie asortymentowej i jej optymalne dostosowanie do potrzeb określonej grupy docelowej klientów, przygotowywanie planów zakupów towarów opartych na realnych prognozach sprzedaży oraz optymalna alokacja towarów w sieci sklepów.

• Wsparcie Doradcy firmy Ernst & Young
W celu potwierdzenia wiarygodność i prawdopodobieństwa jego realizacji Spółka dominująca w marcu br. zaangażowała Ernst & Young. (…) Efekty prac tego doradcy powinny być znane do końca maja br. W tym terminie Spółka dominująca zakłada także sporządzenie ostatecznej wersji planu restrukturyzacji.

• Otwarcie procesu restrukturyzacji w formie Przyspieszonego Postępowania Układowego

15 maja br. na podstawie wniosku z 3 kwietnia br. Sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne dla TXM w formie przyspieszonego postępowania układowego. Mając na uwadze sytuację Spółki zostały podjęte działania inicjujące proces restrukturyzacji, w ramach którego Spółka będzie dążyła do zawarcia układu z wierzycielami. (…) Przyjęte założenia restrukturyzacji opierają się a utrzymaniu i dalszym rozwoju dotychczasowej działalności, przy uwzględnieniu konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych niezbędnych do osiągnięcia rzeczonych celów. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest: (i) zapewnienie Spółce możliwości kontynuowania działalności handlowej oraz przeprowadzenie restrukturyzacji, która ma doprowadzić do poprawy bieżącej płynności i wyników finansowych TXM oraz (ii) ochrona wszystkich podmiotów pozostających ze Spółką w stosunkach gospodarczych i możliwie pełne zabezpieczenie ich interesów

Zarząd TXM S.A. ocenia, iż działania te przyniosą oczekiwane rezultaty i Spółka oraz Grupa będą kontynuowały działalność. W związku z tym jednostkowe sprawozdanie finansowe TXM S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TXM S.A. za 2018 rok zostały przygotowane przy założeniu kontynuacji działalności. Zarząd pomimo swoje determinacji i wiary w realizację całego programu restrukturyzacyjnego, wskazuje iż istnieje znacząca niepewność dotycząca zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności Grupy TXM do kontynuacji działalności i z tego względu Grupa może nie uzyskać zakładanych korzyści ekonomicznych z aktywów i nie uregulować zobowiązań w toku zwykłej działalności

Założenia Programu Restrukturyzacyjnego

Podstawowe kierunki to między innymi:

1) Zamkniecie nierentownej części sieci sklepów w Polsce

W wyniku analizy ex post i ex ante Spółka wytypowała sklepy w Polsce nie spełniające przesłanek do generowania pozytywnych przepływów gotówkowych w przyszłości. Wśród 331 sklepów TXM
działających w Polsce TXM identyfikuje 78 placówek, które są nierentowne na poziomie EBITDA II (oznacza EBITDA czyli wyniku sklepu po kosztach bezpośrednich obciążony możliwymi do alokowanie na to centrum kosztów kosztami pośrednimi takimi jak koszty logistyki, marketingu czy zarządzania sprzedażą) oraz nie dają perspektyw szybkiego odwrócenia tej sytuacji. (…) Poprzez zamykanie nierentownych placówek TXM osiągnie poprawę wyników finansowych, poprzez wyeliminowanie ponoszonych w nich strat oraz uzyska efekt uwolnienia i lepszego gospodarowania kapitałem obrotowym, poprzez lepszą alokację zapasów do sklepów, gdzie będzie on efektywniej wykorzystywany, a tym samym zwrot z zainwestowanego kapitału będzie szybszy. TXM korzysta wyłącznie z wynajmowanych lokali – nie posiada nieruchomości własnych. Na każdy lokal sklepowy ma zawartą umowę najmu. Spółka zakłada ich rozwiązywanie przede wszystkim w formie złożonego przez nią wypowiedzenia. W ten sposób jest możliwość zakończenia w 2019 r. 60 (na planowane 78) umów. W pozostałych 18 przypadkach Spółka będzie prowadzić negocjacje z wynajmującymi w celu rozwiązania umów najmu za porozumieniem stron. (…)

2) Zamkniecie działalności na rynkach zagranicznych

W 2018 r. na poziomie EBITDA II (wynik gotówkowy na sklepach pomniejszony o koszty pośrednie związane z logistyką i marketingiem) na podstawie skonsolidowanego sprawozdania Grupy TXM na działalności w Rumunii poniesiona została strata w wysokości ok. 7 mln zł, a na Słowacji ok. 1 mln zł. Pomimo podejmowanych działań naprawczych polegających na stymulowaniu sprzedaży zarówno zmianami ekspozycji w sklepach, akcjami promocyjnymi jak i reklamowymi, a także po stronie kosztów podejmowanymi renegocjacjami czynszów, czy optymalizacją zatrudnienia TXM ocenia, że nie ma perspektyw osiągnięcia progu rentowności w perspektywie najbliższego roku. W tej sytuacji GK TXM nie jest w stanie utrzymywać i dalej finansować działalności w tych krajach i została podjęta decyzja o ich zamknięciu. Poza ograniczeniem wydatków gotówkowych koniecznych do sfinansowania ponoszonych strat, po likwidacji działalności uwolnione lub wyprzedane będą także zapasy towarów znajdujące się w sklepach w tych krajach.

3) Dalsze ograniczanie kosztów

GK TXM prowadzi intensywne działania mające na celu ograniczenie kosztów bieżącej działalności w Polsce do niezbędnego minimum. Dotyczy to zarówno sklepów, magazynu jak również w centrali. (..)

Przypomnijmy, że Sklepy TXM zlokalizowane są zarówno w miastach do 50 tys. mieszkańców jak i dużych aglomeracjach. Firma działa na terenie Polski i krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Na dzień bilansowy może zaprosić klientów do 341 sklepów w Polsce oraz 7 na Słowacji i 40 w Rumunii, a także do sklepu on-line www.txm.pl. Średnia powierzchnia pojedynczej lokalizacji na koniec grudnia 2018 roku wyniosła 267 mkw.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.