Rank Progress: spadek przychodów. W planach budowa i sprzedaż obiektów handlowych

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa Rank Progress wypracowała 27,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 48,1 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. 

Znacząca różnica przychodów wynika z zawartej w maju 2018 roku transakcji sprzedaży części nieruchomości gruntowej we Wrocławiu. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do Rank Progress, które wyniosły 25,5 mln zł.

Portfolio obiektów handlowych o wartości 492 mln zł

Na koniec I półrocza 2019 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73 tys. mkw. i wartości godziwej 492,1 mln zł. 

W pierwszym półroczu Grupa wygenerowała 6,3 mln zł zysku na sprzedaży wobec 10 mln zł zysku na sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mniejszy zysk był wynikiem braku opisanej powyżej, jednorazowej transakcji sprzedaży, która znacząco wpłynęła na wynik okresu poprzedniego. Rentowność na sprzedaży nieco wzrosła i wyniosła 21 proc. wobec 20 proc. w I półroczu roku ubiegłego. 

Grupa odnotowała zysk na działalności operacyjnej, który wyniósł 1,5 mln zł wobec 42,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek zysku wynikał ze straty na wyniku na nieruchomościach w wysokości -3,3 mln zł wobec zysku w wyniku na nieruchomościach w kwocie 31,8 mln zł w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie -5,5 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie +2,7 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -0,5 mln zł.

Przychody finansowe wzrosły do 4,6 mln zł z 3,4 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego na skutek pojawienia się dodatnich różnic kursowych z tytułu wyceny i spłaty kredytów. Koszty finansowe spadły do 10,9 mln zł z 20,9 mln zł w pierwszym półroczu roku ubiegłego, na co wpływ miał przede wszystkim brak ujemnych różnic kursowych z tytułu wycen i spłat kredytów. Pozytywnym sygnałem był także spadek kosztów odsetkowych do 7,7 mln zł z 8,1 mln zł.

Grupa zanotowała 10,6 mln zł skonsolidowanej straty netto, podczas gdy w pierwszym półroczu ubiegłego roku było to 24 mln zł skonsolidowanego zysku netto. 

Grupa wypracowała dodatni cashflow z działalności operacyjnej na poziomie 22,4 mln zł. Na koniec półrocza na kontach Grupy Rank Progress znajdowało się 21,4 mln zł gotówki, z czego 1,4 mln zł stanowiły środki zablokowane, przede wszystkim w związku z postanowieniami umów kredytowych. 

W ciągu pierwszego półrocza saldo zobowiązań i rezerw Rank Progress zwiększyło się o 63,3 mln zł do kwoty 486,4 mln zł. Dźwignia finansowa Grupy zwiększyła się do poziomu 58 proc. z poziomu 54 proc.. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 9,1 mln zł, do kwoty 586,5 mln zł, natomiast wartość zapasów zmniejszyła się o 1 mln zł do kwoty 82,9 mln zł.

Rank Progress przygotowuje kilka inwestycji handlowych

W najbliższym półroczu planowane są prace przygotowawcze przy czterech projektach handlowych:  Centrum Handlowe w Olsztynie (planowane otwarcie II kwartał 2021 r.), Park Handlowy w Skarżysku-Kamiennej (I kwartał 2022),  Centrum Handlowe w Terespolu (I kwartał 2022) i Centrum Handlowe w Duchnowie pod Warszawą (II kwartał 2023). Obecnie Rank Progress przy tych projektach prowadzi prace projektowe, pozyskuje odpowiednie decyzje administracyjne lub skupuje i scala grunty. Alternatywnie dla nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej analizowana jest również sprzedaż całego gruntu. 

Wymienione powyżej obiekty będą wymagały łącznych nakładów inwestycyjnych wynoszących ok. 659 mln zł, z czego 46 mln zł już zostało poniesione przez Grupę Kapitałową. Kredytami sfinansowanych zostanie ok. 462 mln zł. Pozostałą kwotę, która wymagana jest jako wkład własny Rank Progress tj. ok. 151 mln zł, Grupa zamierza sfinansować poprzez sprzedaż istniejących centrów handlowych (Centrum Handlowego Brama Pomorza w Chojnicach, Pasażu Wiślanego w Grudziądzu, Pogodnego Centrum w Oleśnicy i Parku Handlowego Miejsce Piastowe k. Krosna), jak i przyszłych obiektów. 

Zarząd Rank Progress nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy finalnie dojdzie do poszczególnych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania. W przypadku opóźnienia procesu sprzedaży poszczególnych nieruchomości, Rank Progress będzie odpowiednio modyfikował i dostosowywał swoje zamierzenia inwestycyjne do możliwości finansowych i możliwości pozyskania finansowania z innych źródeł. Powodzenie planu inwestycyjnego zależy zatem w głównej mierze od dostępności środków finansowych, których termin i wysokość jest uzależniona od powodzenia procesu sprzedaży poszczególnych nieruchomości handlowych lub gruntowych.

Oprócz funkcjonujących obiektów, Rank Progress na dzień 30 czerwca 2019 roku posiadała bank ziemi o powierzchni 66,2 ha i wartości rynkowej 293,6 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych. Na dzień przekazania niniejszego raportu półrocznego bank ziemi wynosi 59,4 ha, a jego wartość rynkowa to 200,2 mln zł.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl