scf-news-retailnet-pl-logo-white.svg

Wynajmujący i właściciele centrów handlowych żądają wstrzymania płacenia rat kredytów

blue-city

Jak wynika z przyjętych w sobotą nad ranem przez Sejm zapisów specustawy, zobowiązania z tytułu najmu nie będą obowiązywały od 14 marca 2020 do czasu zniesienia zakazu handlu. „Zawieszenie zobowiązań wynajmujących/właścicieli obiektów handlowych wobec banków/instytucji finansowych jest niezbędną konsekwencją zawieszenia zobowiązań najemców wobec właścicieli obiektów handlowych” – ripostują przedstawiciele branży centrów handlowych.

Wstrzymanie konieczności zapłaty rat kredytowych przez wynajmujących, zwiększy podaż pieniądza na rynku, który to zostanie wydany na spłatę zobowiązań wobec organów państwowych i samorządowych (podatki i użytkowanie wieczyste), oraz podwykonawców i zleceniobiorców, co z kolei zapewni płynność tym ostatnim – dodają.

Naturalna konsekwencja wstrzymania czynszów

Wynajmujący – wobec zawieszenia płatności czynszów przez najemców – ponoszą wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem centrów handlowych – podatki od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, media, serwisy sprzątające i ochrony i wiele innych, w tym zobowiązania w stosunku do banków – czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez zarząd Blue City sp. z o.o. i Kancelarię Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak. Proponowana zmiana zmierza do zapewnienia wynajmującym płynności finansowej, umożliwiając im funkcjonowanie przy praktycznie zerowych przychodach. W przeciwnym razie, zobowiązania wynajmujących wobec banków będą nadal wymagalne, co oznacza, że wynajmujący będą masowo składali wnioski o upadłość (co odbije się także na najemcach). Postulat zawieszenia zobowiązań finansowych był także zgłaszany przez Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług [ZPPHiU], tj. stowarzyszenia grupującego najemców w centrach handlowych.

Dodatkowo, wstrzymanie konieczności zapłaty rat kredytowych przez wynajmujących, zwiększy podaż pieniądza na rynku, który to zostanie wydany na spłatę zobowiązań wobec organów państwowych i samorządowych (podatki i użytkowanie wieczyste), oraz podwykonawców i zleceniobiorców, co z kolei zapewni płynność tym ostatnim. Zawieszenie rat istotnie zwiększa pomoc dla rynku – zapewniona tym płynność znacznie przekroczy dotychczas zapowiedziane kwoty.

W przedstawionych pozostałych poprawkach proponuje się doprecyzowanie uchwalonego przepisu i określenie skutków okresu zawieszenia dla stron umowy najmu.

Zasadne jest ograniczenie obowiązywania tego przepisu wyłącznie do podmiotów, których działalność została ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Nie znajduje on jednak ekonomicznego uzasadnienia w odniesieniu do najemców powierzchni handlowej, którzy nadal prowadzą bez większych zakłóceń działalność w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., takich jak np. supermarkety spożywcze, których obroty potencjalnie mogły wzrosnąć. Stanowiłoby to nieuprawnione uprzywilejowanie tych podmiotów wobec wynajmujących i jednostronnie przerzuca pełne ryzyko epidemii koronawirusa na wynajmującego.

Projekt zmian w ustawie

Zarząd Blue City sp. z o.o. i Kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak przygotowały projekt poprawek do ustawy, który uwzględnia potrzeby wsparcia Wynajmujących w taki sposób, żeby możliwa i realna stała się daleko idąca pomoc dla Najemców.

Art. 15ze nowe brzmienie

Art. 15ze. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w odniesieniu do umów zawartych przez najemców, dzierżawców lub innych korzystających z powierzchni handlowej w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., których działalność została ograniczona na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 2 lub 46b ust 2 ustawy dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zostają zawieszone zobowiązania z tytułu czynszu z tytułu umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania okresu umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania ograniczenia opisanego w ust. 1, przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia uchylenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (w zależności od tego która z tych okoliczności nastąpi później). Jeżeli uprawniony nie złoży takiej oferty w powyższym terminie, postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu terminu na złożenie oferty, . a uprawniony będzie zobowiązany do zapłaty należności wynikających z umowy za okres opisany w ust. 1 w terminie miesiąca od upływu terminu na złożenie oferty lub w innym terminie uzgodnionym przez strony umowy.

3. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie od dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a postanowienie ust. 2 od dnia uchylenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (w zależności od tego która z tych okoliczności nastąpi później).

4. Postanowienia ust. 1–3 nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

5. Wszelkie zobowiązania właścicieli obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. wobec banków, instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, w tym zobowiązania z tytułu umowy kredytu lub pożyczki i umów powiązanych z umową kredytu lub pożyczki, zostają zawieszone w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, oraz przez okres 6 miesięcy po dniu uchylenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (w zależności do tego która z tych okoliczności nastąpi później).

Facebook
LinkedIn
PARTNERZY
PULS RYNKU
SCF DATABASE
logo blue SCF News - Retailnet.pl-clear
Codzienny newsletter

dla profesjonalistów rynku centrów handlowych: najemców, deweloperów i inwestorów.

Subscribe

* indicates required