[KOMENTARZ] Mec. Anna Nowicka-Osuch: zmiany w podatku od nieruchomości w specustawie

Dla uczestników rynku centrów handlowych najważniejsze są te zapisy Specustawy, które dotyczą czynszów.  Ale istotne są również modyfikacje i rozwiązania odnoszące się do płatności podatków i innych opłat związanych z nieruchomościami – pisze Anna Nowicka – Osuch – adwokat w kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.

Rozwiązania w zakresie opłat i podatków mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorców  na których ciąży obowiązek podatkowy wynikający z podatku od nieruchomości.

Przedłużenie terminu do zapłaty podatku minimalnego

Specustawa przewiduje, że termin zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące – marzec, kwiecień, maj, przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. Jednak, w celu skorzystania z tego automatycznego mechanizmu konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. Podatnik musi ponieść w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (konieczne jest więc wykazanie i przygotowanie ewentualnej argumentacji dla organu, potwierdzającej wpływ pandemii na konsekwencje ekonomiczne podatnika);
  2. Podatnik musi także uzyskać w danym miesiącu przychody  co najmniej 50% niższe od przychodów z tożsamego miesiące roku poprzedniego.

Jeżeli dojdzie do spełnienia tych warunków, możliwe jest skorzystanie z tego uprawnienia nie tylko automatycznie (bez konieczności składania odrębnych wniosków), ale także wszyscy podatnicy są uprawnieni do tego rozwiązania.

Częściowe zwolnienia od podatku od nieruchomości

Specustawa wprowadziła możliwość uzyskania zwolnień za część 2020 roku w zakresie od podatku od nieruchomości za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu ze względu na konsekwencje COVID-19. Przy czym organem decydującym o ewentualnym zwolnieniu z podatku od nieruchomości jest rada gminy jako organ uprawniony do wydania uchwały w tym zakresie. Koniecznym jest także przygotowanie przez danego przedsiębiorcę argumentacji dla gminy, wykazującej i potwierdzającej negatywny wpływ wirusa COVID-19 na jego płynność finansową.

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości

Zgodnie z treścią Specustawy rada gminy na podstawie uchwały może więc podjąć decyzję o przedłużeniu terminu płatność rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r., dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi COVID-19

Umorzenie opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa lub Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami umorzenie przez prezydenta miasta lub starostę należności cywilnoprawnych z tytułu korzystania z nieruchomości należących do Skarbu Państwa, a także odroczenie terminu spłaty tych należności albo rozłożenie ich na raty, wymaga zgody wojewody.

Jednak, działając w oparciu o uchwalone zmiany, tj. zgodnie z art. 15zzze Specustawy, należności pieniężne z tytułu oddania nieruchomości Skarbu Państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta bez zgody wojewody.

Co więcej, organy (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej), bez zgody wojewody, będą mogły odstąpić od dochodzenia należności od tych podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Jednak, aby to było możliwe konieczny jest wniosek podmiotu, wymagający potwierdzenia i uzasadnienia, że płynność finansowa tego podmiotu uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dotychczas odstąpienie było możliwe wyłącznie w stosunku do należności nieprzekraczających kwoty 100 zł.

W stosunku do nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 15 zzzf – art. 15zzzg Specustawy, kompetencje do udzielenia pomocy w zakresie opłat pozostawiono organom uchwałodawczym (organom stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego). Niemniej, zgodnie z nowymi regulacjami, do czasu uchwalenia stosownych aktów prawa miejscowego, należności pieniężne z tytułu oddania nieruchomości samorządowych w najem, dzierżawę lub użytkowanie mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa. Oczywiście, w zakresie możliwości skorzystania z tego rozwiązania, i w tym przypadku podmiot ubiegający się o odroczenie lub rozłożenie na raty musi wykazać, że jego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Analogiczne zasady będą dotyczyły odstąpienia od dochodzenia należności.

Autorką komentarza jest Anna Nowicka – Osuch, adwokat w kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.