Capital Park: z powodu epidemii zysk spadnie o 45 proc.

Zarząd Capital Park S.A. prognozuje, że na skutek redukcji opłat z tytułu najmu, skonsolidowany zysk operacyjny osiągnięty przez Grupę Kapitałową Capital Park spadnie w II kwartale 2020 roku o ok. 45 proc.

Poza wyżej wymienionym, zarząd zidentyfikował obszary, w jakich wpływ epidemii może być istotny dla Grupy:

– ryzyko braku możliwości ukończenia projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem i / lub budżetem z powodu przestojów w działalności kontrahentów, niedoborów siły roboczej, zakłóceń łańcucha dostaw, przedłużenia terminów uzyskania pozwoleń i innych procedur administracyjnych,

– utrudniony dostęp do finansowania i / lub żądanie przez banki dodatkowych zabezpieczeń umów kredytowych,

– spadek aktywności najemców i partnerów biznesowych na rynku nieruchomości w Polsce skutkujący zawieszeniem lub niepowodzeniem zawierania umów najmu czy realizacji procesu inwestycyjnego.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje proces rozprzestrzeniania się epidemii i podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie opisanych powyżej ryzyk w szczególności, by umożliwić:

– realizację budowy przy ul. Żelaznej w Warszawie zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i budżetem,

– prowadzenie regularnej działalności operacyjnej Grupy z możliwie jak najmniejszymi zakłóceniami,

– realizację rozpoczętych procesów sprzedażowych i inwestycyjnych,

– utrzymanie płynności grupy kapitałowej Spółki.

Na razie wszystko zgodnie z harmonogramem

Na obecną chwilę realizacja budowy przebiega bez istotnych zakłóceń, a grupa kapitałowa utrzymuje bezpieczną pozycję płynnościową w obliczu zawirowań spowodowanych epidemią koronawirusa.

Grupa kapitałowa Spółki według aktualnej oceny nie przewiduje niedotrzymania lub naruszenia zasad zawartych umów, w szczególności umów bankowych czy dotyczących obligacji. Grupa nie przewiduje aktualnie konieczności dokonania w dającej się przewidzieć przyszłości odpisów z tytułu utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych lub niefinansowych. Ostateczny rozmiar i skutki wpływu pandemii są niemożliwe do oszacowania oraz uzależnione od czynników, które pozostają poza wpływem i kontrolą Spółki.

Inwestycje Capital Park

Capital Park jest firmą inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa stworzyła wysokiej jakości portfel nieruchomości składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej klasy A, obejmujący przede wszystkim takie aktywa jak Eurocentrum Office Complex czy Royal Wilanów oraz jest w trakcie rewitalizacji flagowego projektu wielofunkcyjnego w centrum Warszawy – Fabryki Norblina. Grupa zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 30 tys.  mkw. i wartości rynkowej 2,4 mld zł, z czego 86 proc. stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie – najbardziej perspektywicznym rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Facebook
LinkedIn
NAJNOWSZE INFORMACJE
REKLAMA
PARTNERZY PORTALU
SCF DATABASE
Scroll to Top