Liad Barzilai, Atrium: w naszych obiektach zaczynamy obserwować powrót do poziomu sprzed pandemii

Grupa Atrium przedstawiła wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku i aktualizację dotyczącą działalności handlowej w świetle pandemii COVID-19. 

Grupa w tym okresie odnotowała spadek dochodu netto z najmu o 21 mln EUR. Jeśli jednak pominąć wpływ skutków COVID-19 w wysokości 12 mln EUR (będących głównie wynikiem narzuconych przez polski rząd zwolnień z opłat czynszowych i eksploatacyjnych w okresie zamrożenia gospodarki) oraz wpływ zbycia składników majątkowych o wartości 10 mln EUR netto, wartość dochodu netto z najmu wzrosła o 0,7 mln EUR.

Kluczowe dane finansowe i operacyjne

W oparciu o porównywalne dane, dochód netto z najmu spadł o 14,3%, lecz wyłączywszy wpływ skutków COVID-19 – dochód netto z najmu odnotował wzrost o 1,0%.

Zysk operacyjny EBIDTA oraz skorygowany zysk Spółki na akcję – według danych EPRA – spadły odpowiednio o 24% i 36%, lecz pominąwszy wpływ skutków COVID-19 i przeprowadzonego zbycia składników majątkowych – wskaźniki te pozostały na stabilnym poziomie i wyniosły odpowiednio 83 mln EUR i 15,4 eurocentów.

Marża operacyjna spadła do 90%, czyli o 5,8 p.p., z czego 3,7 p.p. wynikało z nałożonych przez polski rząd zwolnień z opłat eksploatacyjnych w okresie zamrożenia gospodarki. Na spadek marży operacyjnej wpływ wywarło również wsparcie udzielone najemcom oraz realizowane projekty rozbudowy i modernizacji obiektów.

Nieruchomości spółki generujące przychody odnotowały spadek wartości na poziomie 3.3%[1] (88 mln EUR), co w głównej mierze jest efektem wzrostu stóp kapitalizacji (yield expansion) ze wszystkich obiektów w portfelu z 6,4% na dzień 31 grudnia 2019 roku do 6,5% na dzień 30 czerwca 2020 roku, przy czym różnica odzwierciedla przejściowy wpływ na przepływy pieniężne wsparcia udzielonego najemcom w związku z pandemią COVID-19. Warszawa i Praga wykazały większą odporność i spadek wartości był niższy – na poziomie 2,7%, natomiast w przypadku Rosji wyniósł 7%, co – oprócz powyższych przyczyn – miało swoje źródło w trendach na rynku walutowym w pierwszym półroczu.

W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa konsekwentnie realizowała swoją strategię rotacji i repozycjonowania portfela, w ramach czego przeprowadzono transakcje na 75 mln EUR, w tym sprzedaż w styczniu centrum handlowego Atrium Duben na Słowacji oraz w lipcu pięciu obiektów w Polsce.

Działalność handlowa w świetle pandemii COVID-19.

W miarę luzowania obostrzeń rusza ożywienie handlu

Na chwilę obecną 92% powierzchni najmu brutto (GLA) Grupy, biorąc pod uwagę przychody netto  z najmu, jest otwarta – licząc rynki: polski, czeski i słowacki, zaś po uwzględnieniu naszych centrów handlowych w Rosji otwarta[2] powierzchnia GLA Grupy wynosi 87%.

Wraz z trwającym od maja łagodzeniem ograniczeń oraz wzrostem zaufania konsumentów do podjętych środków ochrony zdrowia, nasze centra stopniowo zmierzają w kierunku przywrócenia poziomu obrotu sprzed pandemii COVID-19.

Rosja zaczęła łagodzić ograniczenia nieco później. Sześć naszych centrów w Rosji otworzyło się w czerwcu i lipcu, a obecnie tylko jedno pozostaje zamknięte.

W pierwszym tygodniu lipca liczba odwiedzających wyniosła 73%[3] wartości osiągniętej w analogicznym tygodniu w 2019 roku, natomiast już w czerwcu obroty stanowiły 77% tych z ubiegłego roku. 1 W lipcu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa. 

Stabilny wskaźnik komercjalizacji na poziomie 95,4% osiągnięty dzięki proaktywnemu podejściu do współpracy z  najemcami.

Krótkoterminowe wsparcie dla najemców w zamian za przedłużenie najmów i wprowadzenie w warunkach najmu innych korzystnych dla najemców zmian.

Na koniec czerwca wskaźnik komercjalizacji według danych EPRA pozostał na wysokim poziomie 95,4%, zaś średni okres najmu wyniósł 5,3 lat. Oczekuje się, że średni okres najmu wydłuży się po zakończeniu negocjacji z najemcami.

Szybko wdrożone działania w zakresie ochrony środków pieniężnych pozwoliły utrzymać korzystny bilans

Znaczne zmniejszenie mniej istotnych wydatków kapitałowych w 2020 roku o 15 mln EUR oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych o 3 mln EUR i kosztów administracyjnych o 2 mln EUR.

Przełożenie na lata 2022/2023 planowanych na rok 2020 inwestycji w zakresie przebudowy obiektów o wartości 60 mln EUR.

Sytuacja Spółki w zakresie płynności i elastyczności finansowej pozostaje dobra, przy stanie gotówki na dzień dzisiejszy na poziomie 95 mln EUR i 200 mln EUR niewykorzystanej linii kredytowej oraz niskim poziomie dźwigni finansowej w wysokości 36,1%. Ocena BBB (sytuacja stabilna) przyznana Spółce przez agencję Fitch została utrzymana, natomiast agencja Moody’s przyznała Spółce ocenę Baa3, zmieniając rating z podlegającego obserwacji z możliwością obniżenia na negatywny.

Komentarz Liada Barzilaia, dyrektora generalnego Grupy Atrium

„Pandemia COVID-19 cały czas ma wpływ na naszą działalność. Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń trwającym od początku maja i obecnym otwarciem 87% obiektów z naszego portfela, zaczynamy obserwować powrót do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Szybko podjęte przez nas działania, w tym również proaktywne kontakty z naszymi najemcami oraz modyfikacja terminów zapadalności naszych zobowiązań, w połączeniu z jakością naszego portfela oraz korzystnym bilansem zapewniły nam dobrą pozycję, by poradzić sobie obecnymi wyzwaniami. Jesteśmy spokojni, ponieważ reakcja rządów w krajach naszej głównej działalności była szybka i zdecydowana, co poskutkowało niższą liczbą zakażeń i zgonów, a w konsekwencji wcześniejszym zniesieniem restrykcji. 

Obecny kryzys przyspieszył wiele trendów, które już wcześniej miały wpływ na nasz sektor i w ostatnich latach były motorem realizacji nowej strategii oraz działań w zakresie repozycjonowania portfela. Ludzie to stworzenia stadne i dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że nasze miejskie centra handlowe zaspokajające potrzeby lokalnych społeczności będą nadal odgrywały ważną rolę zarówno dla sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów. W dalszym ciągu wierzymy w słuszność naszej strategii dywersyfikacji działalności polegającej na rozszerzeniu jej o sektor mieszkań na wynajem na naszych kluczowych rynkach – w Polsce i Czechach, gdzie podstawowe wyniki gospodarcze nadal – pomimo globalnego kryzysu – są korzystne. I na koniec, chciałbym powtórzyć, że w tych trudnych czasach naszym nadrzędnym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i konsumentów”.

[1] z wyłączeniem 5 nieruchomości sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży – sprzedane w lipcu 2020 r.

[2]obecnie otwartych dla handlu jest 25 z 26 obiektów Atrium

[3] z wyłączeniem Rosji, gdzie centra otworzono później i gdzie jedno centrum nadal pozostaje zamknięte