Przemysław Lutkiewicz, LPP: wyzwania klimatyczne są istotnym elementem naszych planów biznesowych

LPP otrzymało tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w drugiej edycji badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Fundację Standardów Raportowania i Bureau Veritas Polska. Analizie poddano informacje pochodzące z raportów rocznych 151 firm. Drugi w kolejności wynik gdańskiej spółki potwierdza istotną rolę świadomej polityki klimatycznej w strategii biznesowej firmy.

Przeprowadzone po razu drugi w Polsce Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek ma na celu sprawdzenie świadomości dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu. Wyniki ogłaszane do publicznej wiadomości dostarczają inwestorom, klientom oraz wszystkim interesariuszom rzetelnych informacji na temat tego, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę te kwestie i w jakim stopniu uwzględniają je w procesach zarządzania.

Spółka Świadoma Klimatycznie

W tegorocznej edycji badaniem objętych zostało 151 spółek, z których tylko sześć przekroczyło barierę 70 proc. możliwych do uzyskania punktów. Średnia dla wszystkich badanych wyniosła 1,87 pkt., a najwyżej oceniona spółka otrzymała 9,33 pkt. Chociaż zdaniem autorów badania wyniki oznaczają wciąż niską świadomość klimatyczną wśród przedsiębiorstw, to zanotowano pewną poprawę w stosunku do ubiegłego roku. LPP z wynikiem 8,83 znalazło się na drugiej pozycji w ogólnej klasyfikacji sześciu spółek z tytułem Spółki Świadomej Klimatycznie.

– Bardzo cieszy nas wynik badania Świadomości Klimatycznej Spółek, jak i fakt, że LPP znalazło się w  tak wąskim gronie firm, których podejście do raportowania wpływu działalności biznesowej na otoczenie zyskało uznanie ekspertów. Publikując od trzech lat raporty uwzględniające dane niefinansowe staramy się transparentnie opisywać nasze przedsięwzięcia z zakresu ESG i mamy nadzieję, że stanowią one wiarygodne i przejrzyste źródło informacji o spółce oraz podejmowanych przez nas działaniach. Co roku zwiększamy liczbę danych dotyczących wyzwań klimatycznych, które są istotnym elementem naszych planów biznesowych. Pozycję lidera w kategorii „dobra konsumpcyjne” traktujemy jako szczególne wyróżnienie, ale też odpowiedzialność, dlatego zamierzamy konsekwentnie realizować kolejne zobowiązania podjęte w ramach strategii zrównoważonego rozwoju – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

LPP: podążamy w słusznym kierunku

Badanie realizowane jest zgodnie z metodologią opartą na analizie danych z raportów niefinansowych firm względem 10 kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w  odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych. LPP udało się zdobyć maksymalną liczbę punktów w 8 kategoriach.

– Wyróżnienie tytułem Spółki Świadomej Klimatycznie to dla nas potwierdzenie, że przyjęta przez LPP strategia zmniejszania wpływu naszej działalności na środowisko jest słusznym kierunkiem. To także olbrzymia motywacja do podejmowania dalszych działań. Szczególnie cieszy nas maksymalna nota przyznana w kryterium emisji gazów cieplarnianych. Dla LPP ubiegły rok był bowiem rokiem bazowym, względem którego określiliśmy cele redukcji emisji CO2. Po raz pierwszy obliczyliśmy nasz ślad środowiskowy tak dokładnie, od pozyskania surowca aż do utylizacji ubrania, co jest jeszcze rzadkością na rynku, szczególnie w branży odzieżowej. Osiągnięty w badaniu wynik potwierdza, że przejrzyste dane dotyczące emisji oraz stosowanie mierzalnych wskaźników czy przyjętych standardów kalkulacji, stają się coraz częściej istotnym elementem oceny działalności każdej firmy – komentuje Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Zdaniem Michała Stalmacha, Starszego Konsultanta ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska, LPP to przykład firmy, która bardzo świadomie realizuje działania na rzecz ograniczenia wpływu swojej działalności na środowisko, dając temu wyraz również w swoich raportach niefinansowych. – Na uwagę zasługuje fakt, że w tak kluczowym kryterium, jak emisje gazów cieplarnianych, firma podjęła się policzenia swojego śladu węglowego nie tylko we własnych obiektach tj. biura, magazyny czy salony sprzedaży, ale dokonała analizy wielkości emisji w całym łańcuchu wartości – komentuje Michał Stalmach. – Ogłoszona przez LPP w ubiegłym roku strategia zrównoważonego rozwoju, zakładająca redukcję emisji o 15 proc. do 2025 roku w zakresie 1 i 2 oraz realizację działań mających na celu redukcję emisji u dostawców poprzez zwiększenie liczby produktów z linii Eco Aware oraz wdrożenie programu Eco Aware Production, potwierdza, że są to świadome i realne zobowiązania, których realizację spółka prezentuje w swoich raportach w sposób transparentny – dodaje.