Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Pepco Group na fali wznoszącej. Kontynuacja strategii ekspansji

Pepco Group opublikowało śródroczne wyniki finansowe. Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 9,0 proc. Wzrost, jak poinformowano w komunikacie, wynika w dużej mierze z otwierania kolejnych sklepów wszystkich marek detalicznych i we wszystkich krajach, w których prowadzona jest działalność.

Dynamicznie rozwijająca się paneuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, Pepco Group, właściciel marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, opublikowała śródroczne wyniki finansowe za półroczny okres zakończony 31 marca 2021 r.

Sieć zanotowała wzrost przychodów sklepów prowadzących sprzedaż w warunkach porównywalnych (LFL) o 5 proc., analogiczny do wyniku w trzech ostatnich latach poprzedzających pandemię COVID-19. Spadek przychodów LFL o 2,1 proc. jest wynikiem utraty ok. 15 proc. tygodni handlowych wskutek zamknięć sklepów w całej Grupie w związku z pandemią.

Pepco Group w okresie objętym raportem, kontynuowało strategię ekspansji sieci sklepów, których liczba wzrosła o 225 w ujęciu netto w okresie półrocznym, oraz o 402 w porównaniu z końcem marca 2020, co daje wzrost rok do roku o 14,1 proc. W pierwszym półroczu otwarto 129 nowych sklepów Pepco netto, co obejmuje 25 sklepów w strategicznych lokalizacjach w Europie Zachodniej (Włochy – 20) oraz poza UE (Serbia – 5). Przez pół roku powstało też 27 nowych sklepów Dealz; etap rozbudowy sieci sklepów kontynuowany jest w Hiszpanii i Polsce.

Patrząc w przyszłość, pomimo krótkoterminowych wyzwań, które prawdopodobnie przyniesie ponowna inflacja, podstawowe założenia dotyczące sprzedaży pozostają zgodne z całorocznymi wytycznymi przedstawionymi w momencie debiutu giełdowego. W związku z tym mamy przekonanie, bazując na naszej wiodącej na rynku propozycji dla klientów, w atrakcyjnym sektorze dyskontów wielobranżowych, co do dalszego długoterminowego wzrostu zgodnie z naszymi obowiązującymi założeniami finansowymi – informuje zarząd spółki.

– W najbliższym okresie spodziewamy się, że otoczenie, w którym działamy, pozostanie zmienne i wymagające, ale sądzimy, że zachowania konsumentów powrócą do normalności, wraz z tym jak ograniczenia związane z COVID-19, które mają wpływ na klientów, będą z czasem znoszone. Jednakże nasze wyniki dowodzą, że mamy, świetną ofertę dla klientów, jasną i długoterminową strategię rozwoju, dzięki której uruchamiamy sklepy na istniejących i na nowych, ekscytujących rynkach, a także szereg kluczowych inicjatyw ukierunkowanych na zwiększenie sprzedaży i marży. Dzięki temu możemy mieć pewność co do perspektyw dalszego rentownego wzrostu w drugiej połowie roku obrotowego oraz w dalszej przyszłości – komentuje wyniki Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group.

Grupa ma trzy podstawowe cele strategiczne, w realizacji których osiągnęła znaczne postępy w pierwszej połowie roku obrotowego i są to: kontynuacja ekspansji sieci sklepów Grupy w całej Europie, wzrost przychodów w warunkach porównywalnych (LFL) poprzez stały rozwój oferty Grupy dla klienta, oraz osiąganie efektywności kosztowej dzięki skali prowadzonej działalności

Ekspansja sieci sklepów należących do Pepco Group

Pomimo wpływu istotnych restrykcji związanych z pandemią COVID-19, Grupa kontynuowała program otwierania nowych sklepów na wszystkich 16 terytoriach, w których prowadzi działalność. W pierwszej połowie roku otwarto 225 nowych sklepów, co oznaczało powiększenie sieci sklepów Grupy o 402 placówki w ujęciu rok do roku, tj. wzrost o 14,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Liczby te obejmują 129 sklepów Pepco w pierwszej połowie roku obrotowego i 299 w porównaniu z końcem marca ubiegłego roku, tj. wzrost o 15,5 proc. w zestawieniu z ubiegłym rokiem. Sklepy otwierane były we wszystkich 13 krajach, w których Pepco prowadzi działalność.

– Choć restrykcje związane z pandemią wpłynęły na liczbę sklepów otwieranych ostatnio we Włoszech i w Serbii, to każdy z tych krajów osiągnął wyniki przewyższające poziomy przyjęte w naszych wewnętrznych planach. To pozwala nam oczekiwać dalszych dobrych wyników po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią i potwierdza strategiczne możliwości dostępne w każdym z tych krajów. W pierwszej połowie roku kontynuowaliśmy przygotowania do wprowadzenia marki Pepco do Hiszpanii. Pierwsze sklepy zostały otwarte krótko po zakończeniu tego półrocza. Nasza wiara w potencjał tej marki w Hiszpanii wynika zarówno z historycznych wyników osiąganych ze sprzedaży odzieży marki Pepco oferowanej w sklepach Dealz, jak i z demograficznego podobieństwa Hiszpanii do innych krajów, w których marka Pepco odniosła sukces – informuje zarząd Grupy.

W segmencie Poundland Dealz, po wielu przeprowadzonych próbach i testach oferty dla klientów oraz modelu biznesowego, kontynuowano rozbudowę sieci Dealz w Hiszpanii i w Polsce, otwierając w tych krajach odpowiednio 14 i 13 sklepów. Na koniec okresu marka Dealz prowadziła działalność w 123 lokalizacjach, co oznaczało wzrost o 27 sklepów (28 proc.) od początku roku obrotowego, przyspieszając realizację przyjętych planów rozwoju sieci.

Grupa kontynuowała także program modernizacji sklepów. W segmencie Pepco w pierwszym półroczu zostało przeniesionych 20 sklepów i przeprowadzono inwestycje w 276 istniejących placówkach, aby poprawić wrażenia klienta podczas zakupów oraz by zmienić podział powierzchni na poszczególne kategorie, wspierając w ten sposób wzrost sprzedaży. W pierwszej połowie roku zmodernizowano 50 kolejnych sklepów w segmencie Poundland / Dealz.

Przychody wszystkich sklepów W Grupie Pepco

Grupa osiągnęła łączny wzrost przychodów w I połowie roku obrotowego wynoszący 9,0 proc. przy założeniu niezmiennych kursów wymiany walut oraz 4,4 proc. z uwzględnieniem zmian kursów (1 995 mln EUR I poł. roku obrotowego 2021 wobec 1 911 mln EUR tym samym okresie roku 2020), przy czym w ujęciu LFL nastąpił spadek przychodów o 2,1 proc., co wynikało głównie z 15 proc. utraconych tygodni handlowych w efekcie zamknięcia sklepów w związku z pandemią COVID-19 (w porównaniu z 2 proc. w poprzednim roku). Względna siła wyników w zakresie wygenerowanych przychodów była w głównej mierze efektem dalszego dynamicznego wzrostu Pepco, który wynikał z faktu, że po krótkim okresie zamknięcia sklepów klienci powrócili do korzystania z oferty szerokiego asortymentu i wartości dostarczanej przez Pepco, co przełożyło się na wysoką frekwencję i sprzedaż po ponownym otwarciu placówek.

Jak informuje zarząd Grupy, dynamika przychodów w Poundland i Dealz w dalszym ciągu rośnie dzięki nieustannemu udoskonalaniu oferty kierowanej do klientów, w tym dzięki ukończeniu konwersji kolejnych 50 sklepów uwzględniającej dodanie oferty produktów chłodzonych i mrożonych w trakcie półrocza.

Działalność handlowa w pierwszym kwartale oraz styczniu i lutym przekroczyła w ujęciu zannualizowanym wyniki sprzed pandemii, pomimo wymuszonych ograniczeniami zamknięć sklepów w poprzednim roku obrotowym. W styczniu i lutym 2021 r. średnio 20 proc. sklepów Grupy musiało zostać zamkniętych, co wpłynęło na wyniki w zakresie przychodów przejawiające się spadkiem w ujęciu rok do roku w trakcie tych dwóch miesięcy o średnio około 6 proc., przy całkowitym przychodach LFL wszystkich sklepów niższych o 12 proc., z jednoczesnym wzrostem obrotów LFL placówek handlowych o 4 proc.

Działalność handlowa w marcu 2021 r. przekroczyła w ujęciu zannualizowanym wyniki sprzed okresu uwzględniającego początkowe i najpoważniejsze ograniczenia wprowadzone w połowie marca 2020 r. w Europie Środkowej, w związku z czym wzrost przychodów LFL wszystkich sklepów Pepco w marcu 2021 r. wyniósł ponad 60 proc. W Wielkiej Brytanii ograniczenia zostały wprowadzone 23 marca 2020 r., po krótkim okresie gromadzenia zapasów przez konsumentów. Uwzględniając te czynniki, w marcu sprzedaż w ujęciu rok do roku wzrosła na poziomie Grupy o około 35 proc.

Nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 78 mln EUR (89 mln EUR w I poł. roku obrotowego 2020), głównie w związku z inwestycjami w sklepy Pepco (39 mln EUR) oraz Poundland i Dealz (39 mln EUR), a także inwestycjami w infrastrukturę, głównie w systemy informatyczne oraz w związku z nabyciem Fultons Frozen Foods w październiku 2020 r. Przejęcie spółki Fulton’s znacznie poprawi możliwości sprzedaży marki Poundland w kategorii mrożonej żywności, umożliwiając rozwój skali przewidywany przez kierownictwo.

Pepco Group: ponad 3,2 tys. sklepów w 16 krajach

Pepco Group istnieje od 2015 r. i ma obecnie ponad 3,2 tys. sklepów w 16 krajach, wliczając w to Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Wielką Brytanię, Republikę Irlandii i Hiszpanię.
W skład zatrudniającej ok. 35 tys. osób Grupy wchodzą dwie, niezależne od siebie sieci handlowe – paneuropejska Pepco i działająca w Wielkiej Brytanii Poundland, która poza tym krajem jest obecna pod marką Dealz. W skład Grupy Pepco wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów Grupy w towary. Akcje Pepco Group N.V. w maju 2021. r. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.