PARTNER PORTALU

PARTNER PORTALU

Pepco Group na fali wznoszącej. Kontynuacja strategii ekspansji

Pepco Group opublikowało śródroczne wyniki finansowe. Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 9,0 proc. Wzrost, jak poinformowano w komunikacie, wynika w dużej mierze z otwierania kolejnych sklepów wszystkich marek detalicznych i we wszystkich krajach, w których prowadzona jest działalność.

Dynamicznie rozwijająca się paneuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, Pepco Group, właściciel marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, opublikowała śródroczne wyniki finansowe za półroczny okres zakończony 31 marca 2021 r.

Sieć zanotowała wzrost przychodów sklepów prowadzących sprzedaż w warunkach porównywalnych (LFL) o 5 proc., analogiczny do wyniku w trzech ostatnich latach poprzedzających pandemię COVID-19. Spadek przychodów LFL o 2,1 proc. jest wynikiem utraty ok. 15 proc. tygodni handlowych wskutek zamknięć sklepów w całej Grupie w związku z pandemią.

Pepco Group w okresie objętym raportem, kontynuowało strategię ekspansji sieci sklepów, których liczba wzrosła o 225 w ujęciu netto w okresie półrocznym, oraz o 402 w porównaniu z końcem marca 2020, co daje wzrost rok do roku o 14,1 proc. W pierwszym półroczu otwarto 129 nowych sklepów Pepco netto, co obejmuje 25 sklepów w strategicznych lokalizacjach w Europie Zachodniej (Włochy – 20) oraz poza UE (Serbia – 5). Przez pół roku powstało też 27 nowych sklepów Dealz; etap rozbudowy sieci sklepów kontynuowany jest w Hiszpanii i Polsce.

Patrząc w przyszłość, pomimo krótkoterminowych wyzwań, które prawdopodobnie przyniesie ponowna inflacja, podstawowe założenia dotyczące sprzedaży pozostają zgodne z całorocznymi wytycznymi przedstawionymi w momencie debiutu giełdowego. W związku z tym mamy przekonanie, bazując na naszej wiodącej na rynku propozycji dla klientów, w atrakcyjnym sektorze dyskontów wielobranżowych, co do dalszego długoterminowego wzrostu zgodnie z naszymi obowiązującymi założeniami finansowymi – informuje zarząd spółki.

– W najbliższym okresie spodziewamy się, że otoczenie, w którym działamy, pozostanie zmienne i wymagające, ale sądzimy, że zachowania konsumentów powrócą do normalności, wraz z tym jak ograniczenia związane z COVID-19, które mają wpływ na klientów, będą z czasem znoszone. Jednakże nasze wyniki dowodzą, że mamy, świetną ofertę dla klientów, jasną i długoterminową strategię rozwoju, dzięki której uruchamiamy sklepy na istniejących i na nowych, ekscytujących rynkach, a także szereg kluczowych inicjatyw ukierunkowanych na zwiększenie sprzedaży i marży. Dzięki temu możemy mieć pewność co do perspektyw dalszego rentownego wzrostu w drugiej połowie roku obrotowego oraz w dalszej przyszłości – komentuje wyniki Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group.

Grupa ma trzy podstawowe cele strategiczne, w realizacji których osiągnęła znaczne postępy w pierwszej połowie roku obrotowego i są to: kontynuacja ekspansji sieci sklepów Grupy w całej Europie, wzrost przychodów w warunkach porównywalnych (LFL) poprzez stały rozwój oferty Grupy dla klienta, oraz osiąganie efektywności kosztowej dzięki skali prowadzonej działalności

Ekspansja sieci sklepów należących do Pepco Group

Pomimo wpływu istotnych restrykcji związanych z pandemią COVID-19, Grupa kontynuowała program otwierania nowych sklepów na wszystkich 16 terytoriach, w których prowadzi działalność. W pierwszej połowie roku otwarto 225 nowych sklepów, co oznaczało powiększenie sieci sklepów Grupy o 402 placówki w ujęciu rok do roku, tj. wzrost o 14,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Liczby te obejmują 129 sklepów Pepco w pierwszej połowie roku obrotowego i 299 w porównaniu z końcem marca ubiegłego roku, tj. wzrost o 15,5 proc. w zestawieniu z ubiegłym rokiem. Sklepy otwierane były we wszystkich 13 krajach, w których Pepco prowadzi działalność.

PARTNER PORTALU

– Choć restrykcje związane z pandemią wpłynęły na liczbę sklepów otwieranych ostatnio we Włoszech i w Serbii, to każdy z tych krajów osiągnął wyniki przewyższające poziomy przyjęte w naszych wewnętrznych planach. To pozwala nam oczekiwać dalszych dobrych wyników po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią i potwierdza strategiczne możliwości dostępne w każdym z tych krajów. W pierwszej połowie roku kontynuowaliśmy przygotowania do wprowadzenia marki Pepco do Hiszpanii. Pierwsze sklepy zostały otwarte krótko po zakończeniu tego półrocza. Nasza wiara w potencjał tej marki w Hiszpanii wynika zarówno z historycznych wyników osiąganych ze sprzedaży odzieży marki Pepco oferowanej w sklepach Dealz, jak i z demograficznego podobieństwa Hiszpanii do innych krajów, w których marka Pepco odniosła sukces – informuje zarząd Grupy.

W segmencie Poundland Dealz, po wielu przeprowadzonych próbach i testach oferty dla klientów oraz modelu biznesowego, kontynuowano rozbudowę sieci Dealz w Hiszpanii i w Polsce, otwierając w tych krajach odpowiednio 14 i 13 sklepów. Na koniec okresu marka Dealz prowadziła działalność w 123 lokalizacjach, co oznaczało wzrost o 27 sklepów (28 proc.) od początku roku obrotowego, przyspieszając realizację przyjętych planów rozwoju sieci.

Grupa kontynuowała także program modernizacji sklepów. W segmencie Pepco w pierwszym półroczu zostało przeniesionych 20 sklepów i przeprowadzono inwestycje w 276 istniejących placówkach, aby poprawić wrażenia klienta podczas zakupów oraz by zmienić podział powierzchni na poszczególne kategorie, wspierając w ten sposób wzrost sprzedaży. W pierwszej połowie roku zmodernizowano 50 kolejnych sklepów w segmencie Poundland / Dealz.

Przychody wszystkich sklepów W Grupie Pepco

Grupa osiągnęła łączny wzrost przychodów w I połowie roku obrotowego wynoszący 9,0 proc. przy założeniu niezmiennych kursów wymiany walut oraz 4,4 proc. z uwzględnieniem zmian kursów (1 995 mln EUR I poł. roku obrotowego 2021 wobec 1 911 mln EUR tym samym okresie roku 2020), przy czym w ujęciu LFL nastąpił spadek przychodów o 2,1 proc., co wynikało głównie z 15 proc. utraconych tygodni handlowych w efekcie zamknięcia sklepów w związku z pandemią COVID-19 (w porównaniu z 2 proc. w poprzednim roku). Względna siła wyników w zakresie wygenerowanych przychodów była w głównej mierze efektem dalszego dynamicznego wzrostu Pepco, który wynikał z faktu, że po krótkim okresie zamknięcia sklepów klienci powrócili do korzystania z oferty szerokiego asortymentu i wartości dostarczanej przez Pepco, co przełożyło się na wysoką frekwencję i sprzedaż po ponownym otwarciu placówek.

Jak informuje zarząd Grupy, dynamika przychodów w Poundland i Dealz w dalszym ciągu rośnie dzięki nieustannemu udoskonalaniu oferty kierowanej do klientów, w tym dzięki ukończeniu konwersji kolejnych 50 sklepów uwzględniającej dodanie oferty produktów chłodzonych i mrożonych w trakcie półrocza.

Działalność handlowa w pierwszym kwartale oraz styczniu i lutym przekroczyła w ujęciu zannualizowanym wyniki sprzed pandemii, pomimo wymuszonych ograniczeniami zamknięć sklepów w poprzednim roku obrotowym. W styczniu i lutym 2021 r. średnio 20 proc. sklepów Grupy musiało zostać zamkniętych, co wpłynęło na wyniki w zakresie przychodów przejawiające się spadkiem w ujęciu rok do roku w trakcie tych dwóch miesięcy o średnio około 6 proc., przy całkowitym przychodach LFL wszystkich sklepów niższych o 12 proc., z jednoczesnym wzrostem obrotów LFL placówek handlowych o 4 proc.

Działalność handlowa w marcu 2021 r. przekroczyła w ujęciu zannualizowanym wyniki sprzed okresu uwzględniającego początkowe i najpoważniejsze ograniczenia wprowadzone w połowie marca 2020 r. w Europie Środkowej, w związku z czym wzrost przychodów LFL wszystkich sklepów Pepco w marcu 2021 r. wyniósł ponad 60 proc. W Wielkiej Brytanii ograniczenia zostały wprowadzone 23 marca 2020 r., po krótkim okresie gromadzenia zapasów przez konsumentów. Uwzględniając te czynniki, w marcu sprzedaż w ujęciu rok do roku wzrosła na poziomie Grupy o około 35 proc.

Nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 78 mln EUR (89 mln EUR w I poł. roku obrotowego 2020), głównie w związku z inwestycjami w sklepy Pepco (39 mln EUR) oraz Poundland i Dealz (39 mln EUR), a także inwestycjami w infrastrukturę, głównie w systemy informatyczne oraz w związku z nabyciem Fultons Frozen Foods w październiku 2020 r. Przejęcie spółki Fulton’s znacznie poprawi możliwości sprzedaży marki Poundland w kategorii mrożonej żywności, umożliwiając rozwój skali przewidywany przez kierownictwo.

Pepco Group: ponad 3,2 tys. sklepów w 16 krajach

Pepco Group istnieje od 2015 r. i ma obecnie ponad 3,2 tys. sklepów w 16 krajach, wliczając w to Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Wielką Brytanię, Republikę Irlandii i Hiszpanię.
W skład zatrudniającej ok. 35 tys. osób Grupy wchodzą dwie, niezależne od siebie sieci handlowe – paneuropejska Pepco i działająca w Wielkiej Brytanii Poundland, która poza tym krajem jest obecna pod marką Dealz. W skład Grupy Pepco wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów Grupy w towary. Akcje Pepco Group N.V. w maju 2021. r. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział