Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

BAROMETR PINK: zrównoważony rozwój dla firm sektora real estate to dziś działanie „must have”

Mamy już wiele dobrych przykładów działań i płynących z nich lekcji, które mogą posłużyć innym podmiotom za drogowskazy dla pozostałych na drodze do zdefiniowania swoich celów zrównoważonego rozwoju – mówi Agnieszka Jachowicz, Dyrektor operacyjny w Stowarzyszeniu Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych.

Transformacja globalnej ekonomii w kierunku zrównoważonej gospodarki nabiera rozpędu. Branża nieruchomości odgrywa kluczową rolę w tym procesie, a inwestorzy w coraz większym stopniu biorą pod uwagę czynniki ESG przy wycenie aktywów. Ok. 1/3 emisji CO2 pochodzi z budynków. A według najnowszych danych opublikowanych na The World Economic Forum branża budowlana odpowiedzialna jest za ok. 10 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych.

– Elementy strategii firm związane z aspektami dot. społeczeństwa, środowiska i ładu korporacyjnego, do tej pory postrzegane jako działania wizerunkowe, dziś stają się czynnikami, które mogą zadecydować o ich być albo nie być. Na polskim rynku, także wśród członków PINK, mamy już wiele dobrych przykładów działań i płynących z nich lekcji, które mogą posłużyć innym podmiotom za drogowskazy dla pozostałych na drodze do zdefiniowania swoich celów zrównoważonego rozwoju – mówi Agnieszka Jachowicz, Dyrektor operacyjny w Stowarzyszeniu Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych.

ESG (Enviormental + Social + Governece) to nic innego jak zestaw norm dotyczących działalności firmy, które społecznie świadomi inwestorzy wykorzystują do sprawdzania potencjalnych inwestycji. Kryteria środowiskowe biorą pod uwagę to, jak firma radzi sobie z wyzwaniami dotyczącymi wpływu na ekosystem, ograniczaniem wpływu na klimat. Kryteria społeczne badają, w jaki sposób firma zarządza relacjami z pracownikami, dostawcami, klientami i społecznościami, w których działa. A te związane z ładem korporacyjnym dotyczą procedur, przywództwa w spółce, struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej, audytów, kontroli wewnętrznych i praw akcjonariuszy.

W 2015 r. wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły „Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, która stanowi wspólny plan na rzecz pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości. W jej centrum znajduje się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które są wezwaniem do działania wszystkich krajów, a co za tym idzie i działających na globalnych i lokalnych rynkach podmiotów i organizacji. Uznają one, że położenie kresu ubóstwu i innym niedostatkom musi iść w parze ze strategiami, które poprawiają stan zdrowia i edukacji, zmniejszają nierówności i pobudzają wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i pracy na rzecz ochrony zasobów naturalnych. Dobór aspektów ESG, które są priorytetowe dla firmy czy organizacji przełoży się na realizację obranych celów SDG.

– Dla branży nieruchomości najbardziej naturalnym celem jest 11, związany ze zrównoważonymi miastami i społecznościami. W Skanska kierujemy się także tymi dotyczącymi czystej i dostępnej energii (7), działaniom na rzecz klimatu (13) oraz przywracania i utrzymania bioróżnorodności (15). Dokładnie zmapowaliśmy też różne aspekty ESG pod kątem wagi dla interesariuszy oraz realnego wpływu jaki na nie mamy jako firma, co pomaga w nadawaniu priorytetów działaniom. Określiliśmy i monitorujemy także bardzo konkretny cel klimatyczny – do 2030 roku zamierzamy zredukować naszą emisję CO2 o -50% w porównaniu z 2015 rokiem. A do 2045 będziemy firmą klimatycznie neutralną. Do końca 2020 roku osiągnęliśmy już 34% redukcji własnych emisji”,
mówi Adam Targowski, Environmental Director w Skanska CDE.

Atrium: ESG w branży nieruchomości staje się standardem

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

– ESG w branży nieruchomości staje się standardem, a w mojej opinii mają na to wpływ trzy czynniki. Po pierwsze zmiana świadomości i oczekiwań najemców – międzynarodowe korporacje posiadające własną politykę ESG wymagają więcej w zakresie zrównoważonego rozwoju od właścicieli nieruchomości i naturalnie wskazują kierunek działania. O ile, z moich obserwacji, w sektorze biurowym jest to już na porządku dziennym, o tyle w sektorze handlowym ten kierunek zmian również mocno przybiera na sile. Po drugie istotne są zmiany zachowań konsumenckich – według ostatnich badań aż 53% millenialsów twierdzi, że zdecydowało się na zakup produktów lub usług od firmy, która podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a nie od firmy konkurencyjnej, która nie jest znana z takich rozwiązań. I na koniec wpływ na powszechność ESG w branży nieruchomości mają również rynki finansowe. Eksperci prognozują, że wolumen nowego „zielonego” finasowania osiągnie w tym roku poziom o 30% wyższy niż w 2020 r. – mówi Anna Borkowska, Senior Asset Manager w Atrium European Real Estate

Dyrektywa NFRD i CSRD

Obecnie obowiązkowe raportowanie ESG wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (NFRD), która została wdrożona do polskiego porządku prawnego przez nowelizację ustawy o rachunkowości z 2017 r. Obowiązki sporządzania odrębnego oświadczenia na temat informacji niefinansowych nałożony został na duże spółki giełdowe oraz z sektora finansowego (tj. zatrudniających powyżej 500 osób oraz przekraczające 85 mln zł sumy aktywów bilansu lub 170 mln zł przychodów ze sprzedaży towarów i produktów rocznie).

W kwietniu br. został opublikowany projekt kolejnej dyrektyw dotyczącej sprawozdawczości niefinansowej – w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (CSRD), która ma zastąpić dotychczasową dyrektywę NFRD. Przewidywane zmiany dotyczą m.in.:

● objęcia obowiązkami sprawozdawczymi wszystkich dużych przedsiębiorstw i spółek notowanych na rynkach regulowanych (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw);
● wymogu zewnętrznego audytu przedstawianych informacji;
● stworzenia jednolitych europejskich standardów raportowania ESG;
● cyfrowego oznaczania danych w celu zapewnienia możliwości odczytu maszynowego i wprowadzenia do europejskiego pojedynczego punktu dostępu.

Dyrektywa ma mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Propozycja dyrektywy stanowi jeden z elementów pakietu dotyczącego zrównoważonego finansowania, obok propozycji aktu delegowanego do tzw. Taksonomii UE oraz zmian do dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych II (MiFID II) oraz dystrybucji ubezpieczeń (IDD).

Taksonomia UE

Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram usprawniające zrównoważone inwestycje. Taksonomia UE stanowi narzędzie mające ułatwić przedsiębiorstwom i inwestorom podejmowanie decyzji inwestycyjnych w kierunku bardziej zrównoważonych działań gospodarczych, prowadząc do stworzenia jednolitego systemu klasyfikacji działalności gospodarczych jako zrównoważonych środowiskowo. Wyróżniono tam 6 celów środowiskowych:

· łagodzenie zmian klimatu;

· dostosowanie do zmian klimatu;

· zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;

· przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

· zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;

· ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Aby uznać daną działalność gospodarczą za zrównoważoną środowiskowo musi ona spełniać następujące kryteria:

● zapewniać znaczący wkład do co najmniej jednego z sześciu powyższych celów środowiskowych;
● wykazywać „brak znaczącej szkody” dla innych celów środowiskowych;
● zgodność z kryteriami technicznymi;
● zgodność z minimalnymi gwarancjami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego i zarządzania.

W ramach wspomnianego pakietu został przedstawiony akt delegowany stanowiący pierwszy zestaw technicznych kryteriów w zakresie dwóch pierwszych celów środowiskowych (łagodzenie zmian klimatu i dostosowanie do zmian klimatu). Akt ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Eksperci PINK zgodnie mówią o największych wyzwaniach związanych z prowadzeniem polityki i działań nakierowanych na realizację pozafinansowych celów przez firmy z sektora nieruchomości.

Nie ulega wątpliwości, że w ciągu nadchodzących lat temat ESG będzie przedmiotem wielu kolejnych dyskusji, zmian legislacyjnych, a przede wszystkim świadomego i głębokiego działania ze strony podmiotów także z rynku nieruchomości. Spektrum aspektów, którymi należy się zająć jest szerokie, a kolejne rządy państw i międzynarodowe struktury będą wyznaczać coraz mocniejsze ramy postępowania. Im szybciej i rzetelniej każda z firm się tym tematem zajmie, tym łatwiej będzie jej funkcjonować w dłuższej perspektywie i tym większe korzyści dla społeczeństwa i środowiska osiągnie.