Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Zofia Morbiato: PSNPH: To najemcy budują wartość centrów handlowych

Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) zwraca uwagę, że to najemcy budują wartość centrów handlowych, kreują miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób, zapewniają wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz kas samorządów.

To najemcy w centrach handlowych stymulują polską gospodarkę, pokrywając koszty obsługi przez firmy z wielu branż – jak ochrona, sprzątanie, utrzymanie techniczne, marketing. Takie koszty szacuje się na 3,4 mld zł rocznie.

Dodatkowo najemcy w centrach handlowych pokrywają wszystkie podatki odprowadzane przez centra handlowe do budżetu państwa i samorządów:
⦁ Podatek CIT – ponad 500 mln zł rocznie
⦁ Podatek od nieruchomości w wysokości ponad 600 mln zł rocznie
⦁ Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości ponad 200 mln zł rocznie
⦁ Podatek VAT generowany przez najemców centrów handlowych sięga 4 mld zł rocznie

„Należy upowszechnić realia i szeroko wyjaśnić prawdziwe informacje o tym, kto realnie finansuje branżę, w której działają właściciele i zarządcy centrów handlowych – to najemcy, którzy pokrywają wszystkie koszty, a tym samym ponoszą swoje ryzyko biznesowe i wszystkie ryzyka związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Dotyczy to zarówno kwestii użytkowych – jak obsługa techniczna, ochrona, sprzątanie, marketing przygotowanie i utrzymanie części wspólnych, czyli korytarzy, toalet, ławek czy punktów relaksu – ale także podatków czy ekologii. To najemcy opłacają ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, a nawet budowę i obsługę instalacji fotowoltaicznych czy innych nowatorskich rozwiązań ekologicznych. Co więcej – to najemcy, a nie centra handlowe dają miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób w Polsce. To najemcy finansują i budują wartość centrów handlowych – bo to od atrakcyjności sklepów zależy ruch w galeriach” – mówi Zofia Morbiato, prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH).

Ponadto jak wskazuje ZPPHIU, w ciągu ostatnich lat systematycznie rosną koszty najemców w centrach handlowych. Dotyczy to bieżącego prowadzenia i utrzymania biznesu – co sprawia, że rentowność działalności firm handlowo-usługowych korzystających z przestrzeni w galeriach handlowych spada i nie widać perspektyw na zmianę trendu. Aż o 80% wzrosły ceny energii, zwiększyły się czynsze, kursy walut (rozliczenia są realizowane w euro), wynagrodzenia, koszty transportu oraz usług dodatkowych.

Polskie Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym dla zacieśnienia współpracy między najemcami powierzchni handlowych w centrach handlowych i realizacji celów wskazanych w statucie stowarzyszenia.

Cele PSNPH:
⦁ Wspieranie Najemców na rzecz ochrony ich słusznych praw i przywrócenia równowagi stron w szczególności w zakresie zawieranych umów najmu.
⦁ Występowanie do władz państwowych i samorządowych, a także innych organów lub organizacji, z petycjami i apelami o udzielenie wsparcia dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
⦁ Udzielanie w miarę posiadanych możliwości pomocy prawnej Najemcom lub wskazywanie Najemcom osób i instytucji świadczących taką pomoc.
⦁ Wydawanie opinii w sprawie projektów aktów prawnych i zwracanie się do polityków, organów lub organizacji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ochronę interesów Najemców i zapewnienia równowagi stron w stosunkach najmu,
⦁ Informowanie UOKiK o niezgodnych z przepisami prawa praktykach Wynajmujących oraz stosowaniu przez nich niedozwolonych klauzul umownych.