Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Cushman & Wakefield poszerza zakres usług ESG i wzmacnia zespół Corporate

Większość podmiotów z rynku nieruchomości jest na drodze włączania modeli ESG w swoje strategie i działania. Złożoność tematu oraz duża dynamika zmian po stronie legislacyjnej sprawiają, że zapotrzebowanie na doradztwo w tym zakresie wciąż rośnie.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield od lat oferuje na polskim rynku usługi związane z aspektami zrównoważonego rozwoju. Teraz, w obliczu krystalizujących się na poziomie UE i krajowym wymagań i mierników,

Cushman & Wakefield strukturyzuje i rozwija ofertę wpisującą się w pomoc klientom w definiowaniu, osiąganiu i raportowaniu celów ESG. Na czele zespołu ESG Hub, obejmującego ekspertów z różnych linii biznesowych, stanęła Katarzyna Lipka, Dyrektorka działu doradztwa strategicznego i analiz rynkowych, przy współpracy z Iloną Otoką, Starszą Konsultantką ESG. Zespół ESG Hub będzie zaangażowany w świadczenie i rozwijanie portfela usług dla klientów Cushman & Wakefield we współpracy z międzynarodową siecią specjalistów z obszaru ESG i Sustainability. 

Działania z obszaru ESG stają się jednym z kluczowych obszarów strategii biznesowych większości organizacji. Wpływ na to mają między innymi: rosnąca świadomość w tym zakresie wśród interesariuszy, zmieniające się otoczenie legislacyjne oraz presja ze strony inwestorów i wyceny ryzyk przy poszukiwaniu finansowania. Coraz większą motywacją do zmian jest także poszukiwanie optymalizacji kosztowych. Bez wątpienia poprawa efektywności energetycznej budynków i coraz częściej stosowane tzw. zielone umowy najmu, mogą pozytywnie wpłynąć nie tylko na oddziaływanie nieruchomości na środowisko, ale i na bilans finansowy uczestników rynku, a w długiej perspektywie zwiększyć wartość nieruchomości.

Firma doradcza Cushman & Wakefield od lat aktywnie uczestniczy w podnoszeniu świadomości przedsiębiorstw w zakresie możliwości zmian w prowadzeniu biznesu w zgodzie ze zrównoważonymi celami, jak również realizuje projekty wspierające te cele.

Cushman & Wakefield posiada szerokie doświadczenie w obszarze certyfikacji wielokryterialnych. Wiele udanych procesów certyfikacji konsultanci i asesorzy Cushman & Wakefield przeprowadzili w systemach BREEAM, LEED, WELL i Fitwel. Firma jako pierwsza w Polsce od 2021 r. ma w zespole akredytowanych ekspertów w zakresie certyfikacji WiredScore i SmartScore – uznanych na świecie systemów oceny łączności cyfrowej i inteligentnych budynków. Cushman & Wakefield doradza także w zakresie energetyki, w tym m.in. zakupu i optymalizacji energii oraz audytów systemów budynkowych z myślą o korzyściach finansowych i środowiskowych. Na swoim koncie ma także opracowywania strategii dekarbonizacyjnych i ścieżek redukcji śladu węglowego.

Multidyscyplinarny zespół ESG Hub

W ślad za postępującym rozwojem legislacji ESG w Unii Europejskiej, Cushman & Wakefield strukturyzuje i rozbudowuje ofertę usług zrównoważonego rozwoju w Polsce. Prace powołanego zespołu ds. ESG, obejmującego ekspertów z różnych linii biznesowych, koordynuje Katarzyna Lipka, Dyrektorka działu doradztwa strategicznego i analiz rynkowych, przy współpracy z Iloną Otoką, Starszą Konsultantką ESG.

Naszą siłą jest możliwość połączenia wiedzy i doświadczenia z różnych działów, aby dostarczyć klientowi całościowe rozwiązania wspierające zrównoważoną transformację. W ramach powołanego zespołu ESG Hub szerzej wykorzystamy multidyscyplinarny charakter usług Cushman & Wakefield. Pracujemy nad poszerzeniem oferty dla inwestorów i najemców m.in. w obszarach związanych z oceną zgodności planowanych działań z przepisami UE czy analizą ryzyk – powiedziała Katarzyna Lipka, Dyrektorka działu doradztwa i analiz rynkowych, ESG Lead w Cushman & Wakefield w Polsce.

Katarzyna Lipka ma ponad 16-letnie doświadczenie w obszarze analiz rynkowych oraz doradztwa strategicznego, również w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Ilona Otoka jest licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym z ponad 13-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości w wycenach nieruchomości i doradztwie, również w oparciu o ideę zrównoważonego budownictwa.

Kluczowymi członkami zespołu ESG Hub są także Zuzanna Paciorkiewicz i Paweł Klimczak.

Zuzanna Paciorkiewicz stoi na czele działu zajmującego się zarządzaniem nieruchomościami biurowymi, logistycznymi, handlowymi i hotelowymi w polskim oddziale Cushman & Wakefield i z ramienia zarządu nadzoruje opracowanie i wdrożenie strategii ESG. Paweł Klimczak, posiadający wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług związanych z technicznym utrzymaniem portfela nieruchomości zarządzanych przez Cushman & Wakefield, również w aspektach zrównoważonego rozwoju, obejmuje rolę lidera zespołu Asset Services w zakresie ESG.

Chcesz zmieniać świat – zacznij od siebie

Eksperci Cushman & Wakefield doskonale zdają sobie sprawę ze stojących przed gospodarką i pojedynczymi przedsiębiorstwami wyzwań dotyczących zrównoważonego rozwoju. W przyjętej strategii ESG, oprócz ograniczenia emisji (w ramach Scope 1 i 2 redukcja o 50% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2019) i osiągnięciu zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2050 r., głównym dążeniem firmy jest zachęcenie kluczowych klientów – jednych z największych w świecie właścicieli i najemców nieruchomości, do wyznaczenia przez nich własnych celów do roku 2025.

Cele ESG Cushman & Wakefield w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto zostały uznane przez inicjatywę Science Based Targets initiative (SBTi) za zgodne z poziomami określonymi w Porozumieniu Paryskim.