Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Ogólne warunki zamieszczania reklam (OWZR)

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie pojawią się niżej wymienione określenia należy je rozumieć zgodnie z nadanym im wyjaśnieniem:

EVIGO – spółka pod firmą EVIGO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000582291, posiadająca nr NIP 5252633492 oraz nr REGON 362816706.

Warunki Ogólne – niniejszy dokument określający warunki przyjmowania i zamieszczania Reklam w publikacjach i serwisach internetowych należących do EVIGO.

Warunki Techniczne – dokumenty określające warunki techniczne i specyfikację przygotowania kreacji dotyczącą zamieszczania Reklam w publikacjach lub serwisach Internetowych należących do EVIGO, dostępne są na stronie internetowej.

Publikacje – czasopismo lub inny materiał drukowany oraz serwisy internetowe, ukazujące się w sposób regularny, w określonych odstępach czasu lub w sposób nieregularny, okazjonalny, których wydawcą jest EVIGO;

Reklama – płatna informacja, zachęcająca do nabycia lub zapoznania się z towarem lub usługami, zamieszczona (mająca być przedmiotem zamieszczenia) w Publikacji, przygotowana przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w poszczególnej Publikacji Warunkami technicznymi odpowiednimi dla danej Publikacji oraz zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego; za Reklamę uważany jest również materiał przygotowywany przez Zamawiającego w ramach Partnera Wydania.

Zamawiający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłosi zamówienie publikacji Reklamy w Publikacji.

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Przyjmowanie reklam i ogłoszeń do Publikacji wydawanych przez EVIGO, dokonywane jest na podstawie Zamówienia przesłanego przez Zamawiającego.

2. Zamówienie powinno być złożone na gotowym – uzupełnionym formularzu dostarczonym przez EVIGO.

3. Strony zgodnie przyjmują, że do zawarcia umowy dochodzi w wyniku przesłania mailem wypełnionego i podpisanego Zamówienia. EVIGO przyjmuje je do realizacji (bez potrzeby potwierdzenia jego przyjęcia – art. 69 Kod.Cyw.).

4. Realizacja zamówienia może być warunkowana przez EVIGO, dokonaniem pełnej przedpłaty przed każdą zamówioną przez Zamawiającego emisją Reklamy.

5. Złożenie podpisanego zamówienia jest równoznaczne z przypisaniem wszystkich usług i płatności z nim związanych do jednego podmiotu figurującego jako zamawiający. Oznacza to, że wszystkie usługi i płatności będą fakturowane wyłącznie na podmiot zamawiającego. Jakiekolwiek zmiany po złożeniu podpisanego zamówienia będą możliwe wyłącznie na podstawie umowy cesji, przygotowanie umowy wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 500 zł netto,  który ponosi zamawiający.

III. MATERIAŁY REKLAMOWE

1. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia gotowej Reklamy w wersji elektronicznej – zgodnie z Wymaganiami technicznymi dla materiałów do Reklamy mailem na adres mailowy opiekuna klienta.

2. Materiał do reklamy Zamawiający dostarczy EVIGO nie później niż w terminach określonych jako data złożenia materiałów zawarta w zamówieniu wystawionym przez EVIGO i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

3. W przypadku Reklam z określonym harmonogramem emisji oraz publikacji w mediach elektronicznych, w tym w Internecie dostarczenie materiałów nastąpi najpóźniej na 7 dni przed datą planowanej emisji Reklamy.

4. Reklama przyjmowana jest w dni robocze w godzinach od 8.30 do 16:30.

5. W przypadku zamówienia wielokrotnego zamieszczania Reklamy, EVIGO publikuje dostarczony pierwotnie (ostatnio) materiał. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia EVIGO o zamiarze dokonania zmian w projekcie Reklamy w terminie określonym zgodnie z ust. 2 i 3.

6. Ocena jakości poziomu artystycznego, technicznego oraz charakteru reklamy odpowiadającego profilowi Publikacji należy do EVIGO.

7. Zamawiający ma prawo, za zgodą EVIGO, dokonać na własny koszt zmian w materiałach reklamowych. Dokonanie zmian po zamknięciu składu numeru nie jest możliwe.

8. EVIGO zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklamy bez podania przyczyny w ciągu trzech dni od daty nadesłania zamówienia. Zawiadomienie o odmowie publikacji reklamy zostanie przesłane w formie pisemnej.

9. EVIGO zastrzega sobie prawo do oznaczania Reklam napisami: tekst reklamowy, ogłoszenie, artykuł sponsorowany, reklama, promocja – zgodnie z wymogami Prawa Prasowego.

10. Zamawiający może zrezygnować z publikacji Reklamy nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem dostarczania materiałów.

11. EVIGO nie gwarantuje Zamawiającemu, że Reklama opublikowana będzie na konkretnej stronie, jak również tego, że obok Reklamy Zamawiającego nie ukaże się Reklama konkurencyjnej firmy, chyba, że zainteresowane strony zawrą stosowną umowę normującą tę kwestię.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Opublikowanie materiałów nie spełniających wymogów technicznych EVIGO może nastąpić wyłącznie na odpowiedzialność Zamawiającego, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

2. Zamawiający oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich, właściwe licencje dla dostarczonych materiałów i przyjmuje wszelką odpowiedzialność za opublikowanie ich w zamówionej postaci.

3. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść i jakość zamieszczonych reklam względem osób trzecich ponosi Zamawiający. Pokrywa on także koszty związane z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa wskutek treści lub wydrukowania albo innego wykorzystania reklamy zostały naruszone.

4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zgodność reklamy z postanowieniami ustawy prawo prasowe, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawnych. Zamawiający zobowiązany jest do zwolnienia EVIGO z obowiązku świadczenia wobec osoby trzeciej, zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego.

5. EVIGO nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

6. EVIGO zapewnia jakość druku odpowiadającą poziomowi poligraficznemu czasopisma.

7. EVIGO nie odpowiada za wady jakościowe druku zamówionej reklamy ujawnione w poszczególnych egzemplarzach czasopisma i nie przekraczające 1% całego nakładu.

8. EVIGO nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za brak realizacji zamówionej publikacji w przypadku działania siły wyższej.

9. Daty emisji reklamy mogą ulec przesunięciu z powodów technicznych.

10. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji w formie pisemnej w terminie 10 dni od daty publikacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wydawnictwo w terminie 14 dni. Reklamacja powinna szczegółowo opisywać rodzaj wad i usterek. Reklamacji nie podlegają reklamy, których projekty były dostarczone bez próby kolorów proof.

11. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie EVIGO, EVIGO zobowiązuje się do ponownego umieszczenia reklamy lub ogłoszenia w ustalonym z Zamawiającym terminie.

V. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny za umieszczenie reklamy, określa cennik reklam. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmian cen w ciągu roku. Nie dotyczy to reklam zamówionych przed zmianą cennika.

2. Ceny zawarte w cenniku są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

3. Wydawnictwo może odstąpić od stosowania cennika reklamy wskazując wysokość dopłaty lub rabatu, który będzie obowiązywał przy zamówieniu.

4. Jeżeli Zamawiający zleca więcej niż jedną emisję reklamy, EVIGO może udzielić rabatu od wartości cennikowej reklam opublikowanych na podstawie tego samego zamówienia. Przyznanie i wysokość ewentualnego rabatu podlega obustronnym pisemnym ustaleniom.

5. Jeżeli Zamawiający zleca reklamę w formie nietypowej, nie ujętej w cenniku, EVIGO może uzależnić jej zrealizowanie od dodatkowej dopłaty. Wysokość dopłaty podlega obustronnym ustaleniom.

6. Dopłaty i rabaty liczone są od ceny podstawowej reklamy.

7. Za dodatkowe usługi związane z zamieszczaniem i przygotowaniem reklamy, w szczególności usługi graficzne, fotograficzne, przygotowania do druku, poligraficzne, mailingowe, wysyłkę dodatkowych egzemplarzy oraz koszty odbioru materiałów reklamowych, Wydawca obciąży Zamawiającego odrębną fakturą VAT, płatną w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, według stawek z cennika aktualnych w dniu wystawienia faktury.

8. Zamawiający może wycofać zamówienie bez skutków odszkodowawczych:

a) w przypadku publikacji w mediach tradycyjnych do 30 dni przed upływem terminu dostarczenia materiałów do reklamy;

b) w przypadku publikacji w mediach elektronicznych w tym w Internecie do 7 dni przed ustaloną datą publikacji reklamy.

9. Wycofanie zamówienia musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wycofanie zamówienia z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 8 jest bezskuteczne, a Zamawiający jest zobowiązany uregulować całą należność za zamówioną reklamę odpowiednio stosuje się te postanowienia do wniosku Zamawiającego o przyjęcie zmiany w materiałach przekazanych EVIGO w celu emisji reklamy.

10. W przypadku rezygnacji z choćby jednej lub kilku emisji reklamy objętej niniejszym zamówieniem, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić EVIGO karę umowną w kwocie odpowiadającej równowartości 100% rabatu udzielonego za emisję reklam, które w ramach zamówienia zostały już wyemitowane. 

11. Wszystkie kary umowne przewidziane w niniejszym Regulaminie będą płatne na podstawie not księgowych wystawionych przez Evigo w terminie 7 dni od daty ich doręczenia, na rachunek bankowy wskazany w nocie. Obciążenie karami umownymi nie wyłącza uprawnienia Evigo do domagania się odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

12. Opóźnienie w przekazaniu materiałów do Reklamy lub dostarczenie ich niezgodnie z Warunkami technicznymi nie gwarantuje ich publikacji. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest uregulować całą należność za zamówioną Reklamę a EVIGO jest zwolniona z odpowiedzialności jaka mogłaby wynikać w związku z brakiem publikacji Reklamy.

13. W przypadku przyjęcia przez EVIGO materiałów do Reklamy (w tym insertów lub wklejek) dostarczonych przez Zamawiającego z uchybieniem terminów określonych w Warunkach technicznych i niniejszych Ogólnych warunkach, EVIGO uprawniona jest do żądania od zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości odpowiadającej 10% wartości brutto tego zamówienia. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia obciążenia nią Zamawiającego.

14. Płatność za umieszczenie reklamy, ogłoszenia regulowana będzie na podstawie faktury VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, wysłanej do zamawiającego drogą elektroniczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybów udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

15. W przypadku mediów tradycyjnych (papierowych), podstawą do wystawienia faktury stanowi fakt publikacji reklamy lub ogłoszenia zgodnie z zamówieniem.

16. W przypadku mediów elektronicznych podstawą do wystawienia faktury jest zamówienie

17. Zamawiający dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy EVIGO. Koszty przelewu należności, a w wypadku dokonywania wpłaty z zagranicy także koszty banku zagranicznego, ponosi Zamawiający.

18. Nieterminowe płatności powodować będą utratę umówionych upustów oraz naliczanie odsetek w maksymalnej wysokości określonej zgodnie z przepisem art. 481 § 2(1) kodeksu cywilnego.

19. EVIGO ma prawo odmówić dalszej publikacji reklam, w przypadku niezapłacenia w terminie przez Zamawiającego faktur za poprzednie emisje lub zalegania z płatnościami wobec EVIGO z innych tytułów.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W kwestiach nieunormowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Zamówienie reklamy oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków i akceptację ich stosowania do zamówień oraz umów, których przedmiotem jest publikacja reklamy.

3. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 01.01.2023.