Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[RAPORT] PRCH, PwC: klienci chcą „zrównoważonych” i „zielonych” galerii

Ponad 70% właścicieli lub zarządców centrów handlowych potwierdza, że w ich firmach została wdrożona polityka zrównoważonego rozwoju, a 85%, że w strategii ich firm uwzględniony został zrównoważony rozwój w bieżącym zarządzaniu projektami – wynika z raportu “ESG w branży nieruchomości handlowych” przygotowanego przez firmę doradczą PwC we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych oraz Inquiry.

Raport przedstawia wyniki dwóch niezależnych ankiet dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju: jednej przeprowadzonej wśród właścicieli i zarządców obiektów handlowych oraz innych firm działających w branży centrów handlowych oraz drugiej skierowanej do konsumentów. 65% z ankietowanych przez agencję Inquiry konsumentów deklaruje, że wybierze centrum handlowe posiadające politykę zrównoważonego rozwoju i dbające o środowisko, a prawie 60% konsumentów jest gotowych zmienić swoje centrum handlowe na inne, gdyby wdrażało politykę ESG.

ESG to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które są tworzone wskaźniki i oceny pozafinansowe m.in. przedsiębiorstw. Skrót pochodzi od słów: Environmental (środowisko), Social (ład społeczny) oraz Corporate Governance (ład korporacyjny). Rynki finansowe, inwestorzy i zarządzający stosują je do oceny działań firm, przyszłych wyników finansowych i ekspozycji na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, gdyż pozwalają uzyskać pełniejszą i wiarygodniejsza informację o kondycji firmy, jej zarządzaniu, relacji z interesariuszami oraz długoterminowym profilu przychodów i ryzyk. Autorzy raportu wskazują, że elementy związane z ESG już teraz stanowią istotną część zrównoważonego modelu biznesowego firm działających w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Klienci chcą '”zielonych” galerii

Płynące z raportu wnioski pokazują, że:

  • 72% właścicieli / zarządców centrów handlowych potwierdza, że w ich firmach prowadzona jest polityka zrównoważonego rozwoju
  • 57% właścicieli / zarządców centrów handlowych potwierdza, że najemcy w ich centrach handlowych są w mniejszym lub większym stopniu zainteresowani kwestiami ESG
  • 59% konsumentów jest skłonnych zmienić centrum handlowe, gdyby w innym centrum handlowym zaczęto wdrażać politykę zrównoważonego rozwoju i dbać o środowisko
  • 85% właścicieli / zarządców centrów handlowych potwierdza, że w strategii firmy (grupy kapitałowej) uwzględnia się zrównoważony rozwój w działalności operacyjnej / bieżącym zarządzaniem projektami
  • 60% konsumentów jest skłonnych ponieść dodatkową opłatę w wysokości ok. 1 zł za sztukę za używanie wyłącznie papierowych toreb podczas zakupów w centrach handlowych

Spojrzenie makroekonomiczne

Liczne regulacje unijne i krajowe, a także rekomendacje instytucji międzynarodowych napędzają trwającą globalnie transformację gospodarek światowych w kierunku odpowiedzialnego, zrównoważonego biznesu, a Unia Europejska dąży do przekierowania kapitału (np. w formie dotacji) w kierunku przedsiębiorców uwzględniających czynniki ESG w swojej działalności. Te dwa aspekty motywują wiele firm do zajęcia się tematem i wdrożenia ESG.

„W najbliższych latach sukces przedsiębiorstwa nie będzie możliwy bez uwzględnienia czynników ESG w codziennym funkcjonowaniu. Co więcej, firmy, które w rzetelny sposób wdrożą strategie oparte na zrównoważonym rozwoju, zyskają w perspektywie długoterminowej. Ich postrzeganie oraz wycena rynkowa zdecydowanie się umocnią” – mówi Kinga Barchoń, partner w PwC.

„Środowisko regulacyjne dla obszaru zrównoważonego rozwoju szybko się tworzy na poziomie unijnym, jak i krajowym oraz jest dobrym wyznacznikiem nadchodzących zmian w sferze biznesu” – dodaje Cezary Żelaźnicki, partner zarządzający w PwC Legal.

Według ankietowanych zarządców najważniejszymi zagadnieniami dla zrównoważonego rozwoju nieruchomości jest zmniejszenie ilości odpadów oraz pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych. Ważne są również optymalizacja budynku i jego otoczenia oraz działania marketingowe dla zrównoważonego rozwoju. Kolejnym, mniej istotnym w ich ocenie zagadnieniem jest ograniczanie ruchu samochodami spalinowymi osób dojeżdżających do obiektów handlowych. Eksperci Polskiej Rady Centrów Handlowych podkreślają między innymi aspekty skłaniające zarządców i właścicieli centrów handlowych do modernizacji budynków w kierunku zrównoważonego rozwoju. Z badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie wynika, że klienci oraz najemcy oczekują zmian w tym zakresie, a centra handlowe chętnie zwracają swoje zainteresowanie w kierunku optymalizacji (np. zużycia mediów, segregacji odpadów). PRCH podkreśla także, że instytucje finansujące centra handlowe stosują zachęty w tym zakresie udzielając np. korzystniejszych kredytów podmiotom, których polityka lepiej realizuje cele klimatyczne.

Konsumenci wobec zrównoważonego rozwoju

Z wyników badań agencji Inquiry dla PRCH, przedstawionych w raporcie wynika, że 85% konsumentów uważa, że centra handlowe powinny prowadzić działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Obecnie takie działania prowadzi lub zamierza prowadzić w różnym zakresie nawet 95% zarządców i właścicieli, a w działaniach marketingowych uwzględnia je w różnym stopniu 91% z nich. Dostrzega je jednak na razie 38% konsumentów (przy 24% odpowiedzi „nie pamiętam”), co pokazuje, że sposób komunikacji tych działań pozostaje dla branży ważnym wyzwaniem.

„W dobie dynamicznych przemian społecznych, kulturowych i klimatycznych jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania dla społeczeństw, rządów, ale także dla biznesu staje się zrównoważony rozwój, czy szerzej ESG. Raportem, który przedstawiamy, chcemy zainicjować rozmowę o wspólnych dla branży celach: inwestycyjnych, operacyjnych, marketingowych, o relacjach między wynajmującymi i najemcami oraz społecznej roli obiektów. Jej celem jest zbudowanie bazy wiedzy oraz zbioru dobrych praktyk, które w przyszłości pozwolą na odpowiedzialne i przemyślane przedstawienie rekomendacji dla polskiego sektora nieruchomości komercyjnych” – mówi Jan Dębski, Prezes Zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych.