Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Sfinks przewiduje 14,3 mln zł zysku netto za I poł. 2022

Sfinks Polska, właściciel sieci gastronomicznych SPHINX, Chłopskie Jadło czy Piwiarnia, dokonał kalkulacji wpływu układu z wierzycielami zawartego w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego na wyniki finansowe i bilans spółki i opublikował w związku z tym wstępne dane za I połowę 2022 r. Zaraportowane przychody ze sprzedaży po 6 miesiącach br. wynoszą 45,8 mln zł, zysk brutto na sprzedaży 11,9 mln zł, zaś zysk netto 14,3 mln zł. Całkowity wpływ UPR na wyniki został określony na poziomie 26,3 mln zł.

– Układ z wierzycielami, który bardzo sprawnie procedowaliśmy w I kwartale 2021, uprawomocnił się dopiero w II kw. bieżącego roku, stąd rozliczenie jego wpływu na sytuację finansową spółki ma miejsce w tym okresie. Dotyczy on zarówno wyników finansowych, jak i bilansu spółki. Co kluczowe, układ stabilizuje sytuację biznesową i płynnościową w spółce. Harmonogram spłat naszych zobowiązań jest dostosowany do prognozowanych przez nas przepływów finansowych, znaczącej poprawie ulega też struktura zobowiązań i bilansu. Układ poprawia również nasze kapitały w wyniku konwersji 5,7 mln zł zobowiązań na akcje spółki – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

W efekcie rozliczenia UPR Sfinks dokonał umorzenia zobowiązań bilansowych w kwocie 22,2 mln zł, które zostało uwzględnione w pozostałych przychodach operacyjnych. W przychodach finansowych ujęto umorzenie odsetek, zobowiązań pobocznych oraz wpływu dyskonta z tytułu wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych i pozostałych w łącznej sumie 6,1 mln zł. Po pomniejszeniu tych wartości o podatek VAT przypadający na umorzone zobowiązania i podatek odroczony na rozliczeniu układu, całkowity wpływ UPR na wynik netto spółki określono jako 26,3 mln zł i o tę kwotę został on powiększony.

Jednocześnie, poprawie uległa struktura zobowiązań spółki. Kredyt bankowy oraz pożyczka na restrukturyzację w łącznej kwocie 75,9 mln zł, ujmowane dotąd w zobowiązaniach krótkoterminowych, zostały przeklasyfikowane do zobowiązań długoterminowych. Obniżona została też sama wartość zobowiązań objętych UPR o 28,3 mln zł.
Opublikowane przez Sfinks Polska wyniki za I poł. 2022 r. mają charakter wstępny. Ostateczne wyniki finansowe za ten okres zostaną przekazane na rynek 30 września po przeglądzie przez biegłego rewidenta.

Grupa Sfinks Polska zarządza 123 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 76 restauracji Sphinx (segment casual dining), 39 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 6 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.