Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

Akcjonariusze VRG S.A. zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2022 rok w wysokości 0,20 zł na akcję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. zdecydowało o przeznaczeniu 46,9 mln zł z zysku netto, osiągniętego przez spółkę w 2022 roku, na dywidendę. Decyzja była zgodna z wnioskiem Zarządu spółki przedłożonym Akcjonariuszom. Na każdą akcję przypadnie wypłata w wysokości 0,20 zł.

Decyzja walnego zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy jest zgodna z uchwałą przyjętą przez zarząd VRG S.A. w dniu 20 maja 2022 r., polityką dywidendową spółki oraz założeniami strategii rozwoju Grupy na lata 2023 – 2025. Stopa dywidendy brutto z zysku za 2022 rok wyniesie ok. 6% (w porównaniu do ok. 5% za 2021 rok). Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2022 rok to 20.09.2023. Termin wypłaty dywidendy to 15.12.2023.

„Cieszymy się, że akcjonariusze przychylili się do wypłaty dywidendy w modelu, który rekomendował Zarząd. Ustalony poziom dywidendy pozwala nam skutecznie zrealizować dwa strategiczne cele: rozwijać i budować skalę biznesu VRG w zgodzie ze strategią rozwoju Grupy VRG na lata 2023 – 2025, korzystając ze środków własnych spółki, przy jednoczesnym dzieleniu się częścią wypracowanego zysku z akcjonariuszami” – mówi Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.

Decyzja o wypłacie dywidendy stanowi realizację założeń przyjętej przez zarząd VRG S.A. w dniu 18 maja 2022 roku polityki dywidendowej spółki. Zakłada ona coroczne rekomendowanie wypłaty w przedziale 20-70 proc. skonsolidowanego zysku netto przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5. Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji walnemu zgromadzeniu, zarząd bierze pod uwagę sytuację finansową Grupy, potrzeby inwestycyjne, sytuację płynnościową, perspektywy rozwoju w danej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej, plany akwizycyjne oraz kowenanty bankowe.

Ostatnia wypłata dywidendy przez VRG S.A. (dawniej Vistula Group S.A.), w wysokości 0,17 zł na akcję, miała miejsce w 29 lipca 2022 roku.

VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1993 r. Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK. Grupa Kapitałowa VRG S.A. koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim). Od 2000 roku podstawą strategii VRG S.A. jest realizacja wizji „Domu Marek” i dystrybutora na rynku detalicznym.