Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

ESG: Centra handlowe EPP na ścieżce zrównoważonego rozwoju

EPP konsekwentnie redukuje wpływ swoich operacji na środowisko naturalne, jednocześnie aktywnie budując odporność portfela nieruchomości, którymi zarządza, na zmiany klimatyczne i ryzyka związane z nagłymi zjawiskami atmosferycznymi.

Postępy w realizacji tych celów, w tym zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 22% w porównaniu do 2019 roku, firma podsumowała w swoim drugim raporcie klimatycznym. Raport został przygotowany zgodnie ze standardem rynkowym w raportowaniu ryzyka klimatycznego – Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Priorytety EPP w obszarze środowiska

Kluczowe obszary działań firmy w zakresie oddziaływania na środowisko to: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z celem zerowej emisji CO2 netto we wszystkich budynkach do 2050 roku, poprawa efektywności energetycznej nieruchomości, oszczędna gospodarka wodna, odpowiedzialne zarządzanie odpadami, ochrona bioróżnorodności i certyfikacja obiektów. W najbliższych latach EPP zamierza znacząco zredukować swój ślad węglowy, wspierając w ten sposób ogólnoświatowe wysiłki na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia i jego skutków. Jednocześnie firma proaktywnie identyfikuje zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, takie jak np. wysokie temperatury, powodzie, intensywne opady czy susze i buduje odporność nieruchomości, którymi zarządza, na te zjawiska

– Budowanie odporności portfela nieruchomości, którymi zarządzamy na zmiany klimatu jest kluczowe dla utrzymania ich długoterminowej wartości oraz wiodącej pozycji EPP na rynku. Towarzyszą temu działania na rzecz hamowania zmian klimatycznych poprzez przekształcanie naszych operacji w bardziej zrównoważone i o mniejszym wpływie na środowisko. Zdajemy sobie sprawę, że droga do zerowej emisji netto jest wymagająca. Wierzymy jednak, że dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i konsekwentnie realizowanej strategii, osiągniemy nasze cele w zakładanych terminach – powiedział Rafał Kwiatkowski, wiceprezes ds. operacyjnych EPP Polska, asset managera portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę EPP.

Droga do net zero

Ambicją EPP jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, aby do 2050 roku w zarządzanych obiektach osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto. W 2023 roku firma dołączyła do inicjatywy Science Based Targets (SBTi) i zobowiązała się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 o 50% do 2030 roku oraz o 90% do 2050 roku w porównaniu z 2019 rokiem. Dzięki weryfikacji i zatwierdzeniu tych celów przez SBTi, EPP ma pewność, że założone plany są ambitne i możliwe do osiągnięcia.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

W ramach strategii dekarbonizacji, firma podejmuje szereg działań – przeprowadza modernizacje systemów sterujących zużyciem energii, wykorzystuje energooszczędny system oświetlenia LED, w który wyposażonych zostało już 82% części wspólnych obiektów, optymalizuje pracę urządzeń, instaluje pompy ciepła oraz dba o optymalne wykorzystanie zasobów. Dzięki podejmowanym inicjatywom zużycie energii elektrycznej spadło o 11,5% względem 2019 roku. Dodatkowo EPP pozyskuje energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Już teraz w częściach wspólnych kompleksów biurowych (w 100%) oraz nieruchomości handlowych (w 20%) wykorzystywana jest zielona energia. W roku finansowym 2023/2024 udział zielonej energii w konsumpcji obiektów handlowych ma wzrosnąć do 25%.

Oszczędna gospodarka wodna

EPP jest w tracie opracowania długoterminowej strategii zarządzania zasobami wodnymi w oparciu o m.in. standard ESRS E3. Obejmie ona zarządzanie gospodarką wodną w ramach działalności operacyjnej oraz współpracy z dostawcami. Jednym z celów EPP w obszarze redukcji zużycia wody jest wyposażenie 100% powierzchni wspólnych w obiektach handlowych i biurowych w baterie oszczędzające wodę do 2025 roku. Obecnie proces ten jest zawansowany w 95%.

Odpowiedzialne zarzadzanie odpadami

Celem EPP jest również zarządzanie odpadami generowanymi m.in. przez najemców i użytkowników nieruchomości, osoby odwiedzające, a także przez samą organizację, co ma się przyczynić do dalszego zmniejszania śladu węglowego firmy w łańcuchu wartości. EPP edukuje użytkowników obiektów nt. właściwej segregacji odpadów, by usprawnić proces ich selektywnej zbiórki. Firma podejmuje dialog z najemcami w zakresie wykorzystywania opakowań zbiorczych wielokrotnego użytku lub takich, które można łatwo poddać recyklingowi. Dodatkowo EPP ściśle współpracuje z podmiotami zajmującymi się odbiorem odpadów, aby ograniczyć do minimum ich ilość trafiającą na wysypiska.

Ochrona bioróżnorodności

W 2023 roku EPP opracowało strategię ochrony bioróżnorodności, której celem jest dbanie o lokalne ekosystemy dla obecnych i przyszłych pokoleń. Są one wspólnym dziedzictwem, które należy chronić i przywracać. Firma chce aktywnie wykorzystywać ekosystemy w ramach prowadzonej działalności w całym zarządzanym portfelu do 2025 roku zgodnie z kryteriami Taksonomii UE „nie czyń poważnej szkody” (ang. do no significant harm – DNSH). EPP dąży jednocześnie do wzmocnienia bioróżnorodności w otoczeniu nieruchomości, którymi zarządza oraz wykorzystania lokalnych ekosystemów do budowania odporności obiektów na skutki zmian klimatu. Do 2030 roku siedem centrów handlowych z portfela EPP zostanie włączonych w projekt LIFE Archiclima, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Obejmuje on ocenę przystosowania obiektów do zmian klimatu oraz identyfikację ryzyk związanych z obecnymi i przyszłymi zdarzeniami naturalnymi. W oparciu o te dane powstanie plan adaptacji nieruchomości do zmian klimatycznych, a jego głównym elementem będą rozwiązania oparte na przyrodzie.

Certyfikacja obiektów

EPP troszczy się o wiarygodną i przejrzystą ocenę zarządzanych obiektów przez niezależne, uznane jednostki akredytujące, takie jak BREEAM czy IWBI. Obecnie 86% budynków biurowych i 72% obiektów handlowych, którymi EPP bezpośrednio zarządza uzyskało certyfikat BREEAM In-Use. Celem firmy jest pozyskanie certyfikacji BREEAM dla 100% nieruchomości biurowych i handlowych do 2025 roku. Dodatkowo kompleksy biurowe Symetris Business Park, O3 Business Campus, Malta Office Park i Park Rozwoju posiadają WELL Health-Safety Rating.

EPP liderem rynku

EPP N.V. strategicznie zarządza portfelem nieruchomości, który jest w całości inwestowany w Polsce i obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i 6 kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliardów euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych. Jest to największy portfel inwestycyjny centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu (GLA). Nieruchomości są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.

Dążymy do zapewnienia naszym udziałowcom i partnerom JV jak najlepszych stóp zwrotu poprzez dostarczanie najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni, która wspiera rozwój ich biznesu.

Należymy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).