Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

ESG: LPP realizuje strategię zrównoważonego rozwoju

Ograniczanie śladu węglowego jest głównym celem działań realizowanych przez LPP w 2023 r. w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Ubiegły rok minął także pod znakiem kolejnych działań wspierających wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej i efektywnego wykorzystania zasobów.

Spółka we współpracy z polskim start-upem Use Waste zakończyła z sukcesem pierwszy etap projektu recyklingu materiałów poliestrowych i wypracowała technologię pozwalającą na odzysk pełnowartościowej przędzy z odpadów tekstylnych.

W minionym roku Fundacja LPP przeznaczyła blisko 3 mln zł na wyrównanie szans społecznych i działania na rzecz społeczności lokalnych, w tym przede wszystkim poprawę dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, ale również na ochronę zdrowia i środowiska. Udzieliła wsparcia finansowego 67 organizacjom. Na cele społeczne przekazała ponad 280 tysięcy sztuk odzieży.

Opracowane przez LPP sprawozdanie zrównoważonego rozwoju 2023 r. uwzględniające analizę podwójnej istotności było pierwszym krokiem do osiągnięcia zgodności procesu raportowania z dyrektywą CSRD.

Branża odzieżowa podlega obecnie wielu różnym zmianom regulacyjnym na poziomie unijnym, wspierającym standaryzację i możliwość jednoznacznej oceny skuteczności podejmowanych przez biznes działań w zakresie ESG. Jednym z kluczowych rozwiązań prawnych w tym obszarze będzie wprowadzony zgodnie z wytycznymi Europejskich Standardów Sprawozdawczości obowiązek raportowania w oparciu o zasadę podwójnej istotności. Mimo że pierwsze raporty uwzględniające ten proces będą wymagane zgodnie z regulacją dopiero w przyszłym roku, spółka LPP przeprowadziła analizę podwójnej istotności już na etapie przygotowywania sprawozdania za 2023 r.

„Tegoroczny raport stanowi solidne źródło informacji na temat realizowanych przez nas projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zarówno dla nas, jak i naszych interesariuszy to potwierdzenie możliwości przekładania przyjętych przez nas celów na realne efekty. Dlatego ważne było dla nas to, aby już 2023 rok był tym, w którym spojrzymy na nasz biznes z perspektywy podwójnej istotności.

Dzięki objęciu analizą własnej działalności, a także całego łańcucha wartości związanego z cyklem życia produktu, opracowaliśmy listę tzw. tematów istotnych, na których obecnie skupiamy naszą szczególną uwagę. Jesteśmy przekonani, że ta analiza stanie się solidną podstawą do strategicznego zarządzania tematami ESG w dłuższej perspektywie oraz podejmowania decyzji biznesowych pozwalających zdobywać zaufanie klientów i całego naszego otoczenia” – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Newsletter SCF News

Obserwuj rynek centrów handlowych

Dołącz do ponad 7000 czytelników i otrzymuj codzienny, bezpłatny newsletter

Zapisz

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Realizacja działań zmierzających do ograniczania wpływu na środowisko w 2023 roku upłynęła w LPP pod znakiem projektów wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Kamieniem milowym w tym zakresie była pozytywna ocena przez SBTi (Science Based Targets initiative), wyznaczonych przez spółkę celów dekarbonizacyjnych. Zatwierdzenie zobowiązań LPP przez międzynarodową inicjatywę wspierającą sektor prywatny w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem, wyznaczyło jednocześnie długofalowe plany redukcji emisji gazów cieplarnianych Grupy.

„Obliczenie w 2021 r. naszego śladu węglowego we wszystkich zakresach dało początek wielu zmianom zmierzającym do stopniowego ograniczania emisji z naszej działalności. Dziś dzięki ocenie przyjętych celów zgodnie z najnowszymi standardami nauki o klimacie wiemy, że działamy w oparciu o mocne fundamenty.

Redukcja emisji w zakresie 1 i 2 o blisko 64 proc. jeszcze w tym samym roku, w którym cele zostały przyjęte przez SBTi, jest tego najlepszym potwierdzeniem. Jesteśmy pierwszą polską firmą odzieżową, która podjęła takie wyzwanie, ale widząc efekty naszych działań, wiemy, że zmierzamy w dobrym kierunku” – mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG LPP.

W stanowiącym największe wyzwanie zakresie 3, dzięki zwiększaniu wykorzystania surowców preferowanych o niższym śladzie węglowym, LPP obniżyło emisje na sztukę zakupionego produktu wynikające z zakupu towarów i usług o 6,12%. Z kolei w zakresach 1 i 2, obejmujących bezpośrednie i pośrednie emisje związane z użytkowaniem pojazdów i budynków własnych tj. biur i magazynów, LPP zobowiązało się do redukcji emisji do 2030 roku o 42 proc. w porównaniu do roku bazowego 2021.

Drogą do osiągnięcia tego celu ma być m.in. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, dekarbonizacja sieci energetycznej, elektryfikacja floty samochodowej i przede wszystkim przechodzenie na odnawialne źródła energii. Tam, gdzie spółka nie ma możliwości wyboru tzw. zielonej energii, jak np. w salonach swoich marek, koncentruje się na monitorowaniu i ograniczaniu jej zużycia.

W takich przypadkach kluczową rolę odgrywa telemetria. Instalowany we wszystkich nowo otwieranych sklepach system pozwala m.in. na dopasowanie harmonogramów pracy oświetlenia w salonach oraz zdalne zarządzanie czasem pracy urządzeń elektronicznych. Zastosowanie telemetrii już w blisko 75 proc. salonów w objętym sprawozdaniem okresie przyniosło LPP oszczędność zużycia energii r/r na poziomie ok. 18 proc. Jednocześnie spółka zapowiada, że w 2024 roku systemy te będą zainstalowane w całej sieci sprzedaży.

Na drodze do gospodarki cyrkularnej

Rok 2023 był dla LPP przełomowy również pod względem postępów w działaniach na rzecz upowszechniania idei gospodarki cyrkularnej. Drugi obieg odzieży nadal pozostaje jednym z kluczowych wyzwań, głównie ze względu na skalę i koszty opracowania technologii recyklingu texile-to-textile. To także jeden z tych obszarów w strategii ESG, który w szczególnym stopniu wymaga współpracy i zaangażowania wielu podmiotów.

Przykładem partnerstwa mającego na celu ograniczenie wykorzystania zasobów pierwotnych jest realizowana od 2022 r. współpraca LPP z polskim start-upem Use Waste.

„Na rynku mamy do czynienia z coraz większą liczbą inicjatyw, których celem jest rozwiązanie problemu odpadów tekstylnych. Każda z nich jest na wagę złota dlatego i my wciąż rozszerzamy zasięg prowadzonych w naszych salonach zbiórek używanej odzieży. Należy jednak pamiętać, że każde ubranie znajdujące się w drugim obiegu w końcu stanie się odpadem.

A dodatkowo, biorąc pod uwagę czekający nas od 2025 r. obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych, opracowanie technologii pozwalającej te odpady przerobić na surowiec do produkcji nowej odzieży jest obecnie najpilniejszym zadaniem nie tylko dla branży odzieżowej. Tylko dzięki ścisłej współpracy na wielu poziomach i gotowości do współdzielenia kosztów całego przedsięwzięcia możliwa będzie realna transformacja w kierunku obiegu zamkniętego.

Mamy nadzieję, że zakończony przez nas sukcesem pierwszy etap badań nad technologią przetwarzania zużytych tekstyliów poliestrowych w nową przędzę otworzy drogę do upowszechniania jej na skalę przemysłową” – dodaje Dorota Jankowska-Tomków.

Pozytywne efekty prac laboratoryjnych nad recyklingiem tkanin poliestrowych skłoniły LPP do kontynowania poszukiwań kolejnych metod przerabiania ubrania w ubranie. Z początkiem 2024 r. spółka rozpoczęła badania nad recyklingiem mieszanek materiałowych, które są popularnym rozwiązaniem stosowanym w branży odzieżowej. Ich celem będzie opracowanie technologii, która pozwoli na selektywne oddzielenie poszczególnych frakcji z mieszanek materiałowych, aby każda z nich mogła być ponownie zagospodarowana jako zasób do produkcji nowej przędzy.

LPP nie zapomina o ludziach w trudnej sytuacji

Równolegle do działań zmierzających do ograniczania wpływu na środowisko polska spółka odzieżowa stawia sobie za cel niesienie pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Realizująca tę misję Fundacja LPP koncentruje się na projektach, których głównymi beneficjentami są młodzi mieszkańcy woj. pomorskiego oraz regionów, gdzie znajdują się pozostałe biura i obiekty logistyczne spółki.

Przykładem tego typu inicjatyw jest udzielone przez Fundację LPP wsparcie finansowe Telefonu Zaufania Młodych działającego od 2021 r. w ramach zapoczątkowanej przez markę Reserved współpracy z Fundacją ITAKA. Z kolei dzięki połączeniu sił z miastem Gdańsk, Fundacją FOSA oraz gdańską Galerią Metropolia w grudniu 2023 r. udało się powołać do życia klub „Niebieskie trampki”.

Całoroczne finansowanie działalności przez Fundację LPP pozwoliło stworzyć miejsce, które zapewnia młodym ludziom niezbędną pomoc w kryzysowych sytuacjach, a także integrację społeczną i przestrzeń do kreatywnego spędzania czasu wolnego pod opieką specjalistów. Klub w Metropolii to nie tylko miejsce integracji czy rozwoju zainteresowań. Nowy punkt na mapie Gdańska wspiera młodych ludzi w budowaniu mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i zapewnia im kompleksową pomoc, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i socjoterapeutycznym.

„Celem działalności Fundacji LPP od zawsze było reagowanie na najpilniejsze potrzeby społeczności w naszym najbliższym otoczeniu. Dzięki współpracy z placówkami społecznymi, fundacjami czy stowarzyszeniami mamy nie tylko możliwość poszerzania zakresu naszych działań. Każde takie partnerstwo daje nam również pewność, że nasze wsparcie odpowiada na realne wyzwania.

Zaangażowanie w projekty związane z pomocą psychologiczną skierowaną do młodzieży było więc dla nas naturalną odpowiedzią na jeden z najbardziej palących obecnie problemów społecznych. Wierzymy, że dzięki takim projektom mamy szansę nie tylko przyczynić się do podnoszenia świadomości wyzwań, z jakimi mierzą się dziś młodzi ludzie, ale również nieść rzeczywistą pomoc w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami w codziennym życiu” – mówi Patrycja Zbytniewska, liderka ds. zrównoważonego raportowania i relacji z otoczeniem, prezeska Fundacji LPP.

Wśród wielu projektów realizowanych przez Fundację LPP w minionym roku znalazły się również takie, jak np. „Moda na lepszy start”, które na stałe wpisały się już w działania na rzecz wsparcia podopiecznych gdańskich, a od 2023 r. również krakowskich organizacji społecznych. W całym 2023 r. na autorskie programy pomocowe, jak i te przygotowane w ramach partnerstw czy wolontariatu pracowniczego Fundacja LPP przeznaczyła łącznie blisko 3 mln zł, udzielając wsparcia finansowego 67 organizacjom, a 210 podmiotom przekazując pomoc rzeczową.

Dzięki konsekwentnie budowanej rozpoznawalności i rozwoju sieci sprzedaży marek odzieżowych spółka zrealizowała w 2023 roku inwestycje o wartości 1,1 mln zł, przekazując jednocześnie do budżetu państwa z tytułu prowadzonej działalności wpływy o wartości ponad 2 mld zł.

Blisko 2400 salonów

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie.

Spółka posiada sieć blisko 2400 salonów o łącznej powierzchni ponad 2 mln mkw. i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty.

LPP jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.