Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

1. Administrator danych

Firma EVIGO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP 525-26-33-492, REGON 362816706 (dalej: EVIGO), jest administratorem przekazanych danych osobowych.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Dane są osobowe są przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody, w trakcie rejestracji na przesyłanie nieodpłatnego newslettera lub nieodpłatnego czasopisma SCF Magazine wydawanych przez EVIGO.COM

Dane są osobowe są przetwarzane także w związku z wyrażeniem zgody, w trakcie rejestracji na cykliczne wydarzenia: SCF Spring lub SCF Fall.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) przesyłania newslettera przez EVIGO.COM;
b) marketingu bezpośredniego i reklamy tj. w celu informowania o produktach i usługach oferowanych przez EVIGO: wydarzeniach SCF Spring i SCF Fall oraz czasopisma SCF Magazine 

Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

3. Odbiorcy danych

Dane możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, w tym: agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez nas działań marketingowych i reklamowych.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy do momentu, w którym albo EVIGO zaprzestanie przesyłania newslettera, albo zostanie cofnięta zgoda na wysyłanie Panu Newslettera – w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

6. Prawa osoby, której dotyczą dane

Każdej zarejestrowanej osobie przysługują następujące prawa:

  • Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii.
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) danych.
  • Prawo do usunięcia danych (w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub przypadku braku do przetwarzania danych).
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:  a) kwestionuje Pan / Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający EVIGO sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan / Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) EVIGO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu / Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) wniósł Pan / Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan / Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana / Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana / Pani danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw, lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan / Pani, że przetwarzamy Pana / Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan / Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed jej wycofaniem).

7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez danych osobowych jest warunkiem otrzymywania Newslettera lub czasopisma SCF Magazine, a także warunkiem skutecznej rejestracji na wydarzenie SCF Spring lub SCF Fall. Podanie przez danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.