Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

1. Administrator danych

Firma EVIGO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP 525-26-33-492, REGON 362816706 (dalej: EVIGO), jest administratorem przekazanych danych osobowych.

2. Cele i podstawy przetwarzania

Dane są osobowe są przetwarzane w związku z wyrażeniem zgody, w trakcie rejestracji na przesyłanie nieodpłatnego newslettera lub nieodpłatnego czasopisma SCF Magazine wydawanych przez EVIGO.COM

Dane są osobowe są przetwarzane także w związku z wyrażeniem zgody, w trakcie rejestracji na cykliczne wydarzenia: SCF Spring lub SCF Fall.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) przesyłania newslettera przez EVIGO.COM;
b) marketingu bezpośredniego i reklamy tj. w celu informowania o produktach i usługach oferowanych przez EVIGO: wydarzeniach SCF Spring i SCF Fall oraz czasopisma SCF Magazine 

Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

3. Odbiorcy danych

Dane możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, w tym: agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez nas działań marketingowych i reklamowych.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowujemy do momentu, w którym albo EVIGO zaprzestanie przesyłania newslettera, albo zostanie cofnięta zgoda na wysyłanie Panu Newslettera – w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

6. Prawa osoby, której dotyczą dane

Każdej zarejestrowanej osobie przysługują następujące prawa:

  • Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii.
  • Prawo do sprostowania (poprawiania) danych.
  • Prawo do usunięcia danych (w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub przypadku braku do przetwarzania danych).
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:  a) kwestionuje Pan / Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający EVIGO sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan / Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) EVIGO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu / Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) wniósł Pan / Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan / Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana / Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana / Pani danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw, lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan / Pani, że przetwarzamy Pana / Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan / Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed jej wycofaniem).

7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez danych osobowych jest warunkiem otrzymywania Newslettera lub czasopisma SCF Magazine, a także warunkiem skutecznej rejestracji na wydarzenie SCF Spring lub SCF Fall. Podanie przez danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział