PARTNER PORTALU

PARTNER PORTALU

Sejm uchwalił przepisy związane z ochroną czynszową

Sejm uchwalił przepisy związane z ochroną czynszową. Nowe rozwiązanie dotyczyć będzie umów zawartych przed 14 marca 2020 r.

Uchwalono nowelizację ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw, która zakłada wprowadzenie zmian w regulacjach czynszowych.

Przewiduje się uchylenie art. 15ze

Przewiduje się uchylenie art. 15ze i wprowadzenie nowego mechanizmu – art. 15 ze1. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w centrach handlowych, objętemu ograniczeniami najemcy przysługiwać będzie ustawowa obniżka świadczeń wynikających z umów najmu o 80 proc., zaś po zniesieniu zakazu, w okresie 3 miesięcy, o 50 proc.

Jednocześnie ustawodawca wprowadza możliwość sądowego ustalenia zasadności przyznanych obniżek zarówno dla wynajmujących, jak i najemców. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 21 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Uchwalona przez Sejm ustawa trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych w Senacie.

Apel PRCH o całkowite uchylenie art. 15ze

Przypomnijmy, w ostatnim czasie PRCH zwróciła się do Parlamentu z prośbą i oczekiwaniem o rzetelną oraz rozsądną analizę i ocenę wnioskowanych przez Rząd rozwiązań legislacyjnych zawartych w Druku Sejmowym nr 1145.

– Apelujemy o całkowite uchylenie art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.2) i niewprowadzanie zmian w postaci art. 15ze, umieszczonego w druku sejmowym nr 1145 – apelowali członkowie PRCH.

SCF MAGAZINE

Czasopismo rynku retail

Zobacz

Codzienny newsletter

Rejestracja

Targi centrów handlowych

Weź udział