Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[KOMENTARZ] Zofia Morbiato, ZPPHiU: wspólnie budujmy ekosystem zdrowych zależności

Stoimy dziś w przededniu niezwykle istotnych decyzji, które w naszym przekonaniu – przekonaniu polskich handlowców – rozpoczną wprowadzenie niezbędnych zmian systemowych w polskim handlu. To ogromna szansa na oczyszczenie ekosystemu z patologicznych zaszłości i otwarcie nowego rozdziału w relacjach pomiędzy korzystającymi a udostępniającymi przestrzeń handlową w galeriach handlowych – pisze Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU

Nadrzędnym celem powinno być stworzenie zrównoważonego środowiska współpracy, by polski rynek handlu i usług stał się wzorem relacji sprawiedliwych, empatycznych i fair. Niestety dotychczas nie ma równowagi stron. Jesteśmy zakładnikami niekorzystnych umów, system prawny nie daje narzędzi do wyrównywania szans w ustalaniu warunków a gigantyczne zaplecze finansowe zagranicznych inwestorów stawia nas w dalszym ciągu w roli słabszego. Kryzys wywołany koronawirusem wykazał rażące niesprawiedliwości dotychczasowych rozwiązań i dziś, nadchodzi czas budowania nowej jakości w relacjach między polskimi firmami a właścicielami centrów handlowych.

ZPPHiU: potrzebna jest nowa legislacja

Jedną z kluczowych zmian, jakie potrzebne są do ucywilizowania naszych relacji z właścicielami centrów handlowych jest nowa legislacja. ZPPHiU apelował do polskich parlamentarzystów o uchwalenie poprawki doprecyzowującej treść przepisów w związku z uchyleniem art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. oraz usuwającej potencjalne wątpliwości w zakresie retroakcji regulacji wprowadzanego art. 15ze1. Parlament pracuje obecnie nad nowymi regulacjami w zakresie czynszów.

Intencja przepisu art. 15ze uchwalonego w ubiegłym roku była słuszna: potwierdziła to, co wynika wprost z Kodeksu Cywilnego, że w okresie lockdownu czynsz nie jest należny. Rozumiejąc jednocześnie sytuację wynajmujących, zobowiązała najemców do złożenia właścicielom galerii oferty przedłużenia zawartych umów najmu, na dotychczasowych warunkach o okres lockdownu i dodatkowo o okres sześciu miesięcy. Regulacja ta stała się jednak problematyczna, gdyż w trakcie pandemii ogłoszone zostały 4 ogólnopolskie lockdowny, w związku z czym, zgodnie z wykładnią tego przepisu prezentowaną przez galerie handlowe korzystający z lokali położonych w galeriach handlowych zobowiązani byliby do przedłużenia umów z galeriami o łącznie 865 dni pomimo, że łączny okres ograniczeń handlu w galeriach wyniósł jedynie 145 dni.

Rada Ministrów dostrzegając absurdalność odczytania tych przepisów wbrew intencji ustawodawcy, zaproponowała uchylenie dotychczas obowiązującej regulacji oraz wprowadzenie odpowiednich przepisów przejściowych. Jesteśmy wdzięczni, że rządzący dostrzegli wyzwania z jakim się borykamy i rozpoczął się proces naprawczy. Treść poprawki doprecyzowuje rozwiązania zaproponowane w przedłożeniu rządowym i przyjęte przez Sejm RP. Stanowi, że objęte intencją ustawodawcy „cofnięcie oferty” przybiera formę uchylenia się od skutków prawnych oświadczenie woli.

Z przykrością należy odnotować, że wiele nieuzasadnionych emocji pojawia się wokół tego projektu, który w naszym przekonaniu kompromisowo rozwiązuje spór pomiędzy stronami. W dyskursie publicznym pojawią się przekłamania czemu towarzyszy presja medialna na decydentów, oparta na fałszywych przesłankach. Przedstawiciele branży centrów handlowych próbują prowadzić narrację o łamaniu ich praw i niezgodności proponowanych rozwiązań z konstytucją. Tymczasem kolejne autorytety i eksperci z dziedziny prawa jednoznacznie wskazują, że takie zarzuty są bezpodstawne. Nie chcemy obciążać systemu sądowniczego kolejnymi sprawami, których wynik jest oczywisty – dlatego uznajemy, że poprawka do ustawy jest jedynym słusznym remedium na chaos panujący na rynku.

ZPPHiU wyraża szczere pragnienie, by partnerzy reprezentujący udostępniających przestrzeń handlową w centrach byli wobec nas uczciwi, byśmy mogli skupić się na realnej pracy a nie walce i sporach sądowych. Wspólnie budujmy ekosystem zdrowych zależności z myślą o kolejnych latach i wychodzeniu z postpandemicznego kryzysu.

Autorem komentarza jest Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług.