Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

[BADANIE] Sierpień nie przyniósł zmiany w konsumenckich nastrojach Polaków

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, wyniósł w sierpniu -4,6 i pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W sierpniu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

– nastąpiło nieznaczne pogorszenie ocen bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 0,2 p.p., z poziomu -4,4 do -4,6;
– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – spadek o 1,9 p.p., z poziomu -1,3 do -3,2;
– nastąpiło pogorszenie ocen przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – spadek o 2,2 p.p., z poziomu -24,1 do -26,3;
– nastąpił wzrost skłonności do zakupów – wzrost o 4,3 p.p., z poziomu 11,5 do 15,8.

Badanie GfK

Badanie zrealizowano w dniach 6-11 sierpnia w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.