Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

Komputronik proponuje układ i chce kończyć restrukturyzację

Komputronik oraz Komputronik Biznes przygotowały propozycje układowe dla swoich wierzycieli. Zgodnie z postanowieniem Sądu będą oni mieli czas do 31 marca tego roku na zagłosowanie w sprawie akceptacji propozycji układowych i planu spłaty wierzytelności układowych.

Komputronik proces sanacji rozpoczął w marcu 2020 r. Dzięki podjętym sprawnym działaniom, wdrożeniu nowej strategii biznesowej i dobrej koniunkturze rynkowej spółka zdecydowanie poprawiła swoją rentowność, generuje zyski zgodne z założeniami modelu finansowego będącego częścią planu restrukturyzacyjnego oraz poprawia swoją pozycję na rynku.

Determinacja Zarządu

– Bardzo pozytywnie oceniamy determinację Zarządu i kadry managerskiej Spółki, która swoimi działaniami udowodniła, że zależy jej na szybkim zakończeniu procesu restrukturyzacyjnego. Spółka wykazała się otwartością, racjonalnym podejściem do zdiagnozowanych wspólnie problemów, a przede wszystkim dużym profesjonalizmem. Pomimo trwającej pandemii, obu Spółkom z Grupy Komputronik w rekordowo krótkim czasie udało się przejść przez cały proces sanacji. Propozycje, przedstawione wierzycielom są korzystne dla nich i wynikają z dobrych wyników jakie Komputronik generował w ostatnim czasie. – komentuje Anna Michalska, prokurent ZFR S.A., która odpowiada za proces sanacyjny w ramach biura Zarządcy.

By propozycje układowe zostały zaakceptowane, musi poprzeć je w głosowaniu połowa wszystkich wierzycieli, którzy zdecydują się na głosowanie. Jednocześnie za układem muszą głosować wierzyciele, których siła głosów mierzona wartością wierzytelności podlegającym układowi wynosi co najmniej 2/3 wartości wszystkich wierzytelności objętych układem (spośród wierzycieli decydujących się na wzięcie udziału w głosowaniu).

W propozycjach układowych Komputronik Wierzyciele zostali podzieleni na 10 grup, wydzielonych według kryterium podmiotowego (charakterystyka działalności wierzyciela) i przedmiotowego (wartość wierzytelności podlegającym układowi). Okres wykonywania układu został określony łącznie na niemal 6 lat.

Banki mówią tak

Największymi wierzycielami spółki Komputronik, których głos jest kluczowy w ramach głosowania nad układem, są cztery banki finansujące Spółkę. Po wielu miesiącach negocjacji udało się przekonać te je do objęcia wszystkich ich wierzytelności układem, także części, która zabezpieczona jest rzeczowo na aktywach Spółki (nieruchomości, zapasy, wartości niematerialne). Wierzytelności zabezpieczone nie są objęte układem z mocy prawa. Żeby tak się stało, wierzyciel musi wyrazić taką zgodę. Jednocześnie należy wskazać, że wierzyciel posiadający zabezpieczenia rzeczowe może prowadzić egzekucję z tej części majątku także w trakcie trwania postępowania sanacyjnego – może wyegzekwować pełną kwotę powiększoną o odsetki i inne koszty uboczne. Banki poprzez decyzje swoich komitetów wyraziły zgodę na zaspokojenie ich pełnej wierzytelności w części zabezpieczonej oraz zaspokojenie wierzytelności niezabezpieczonych zredukowanych do 25% ich wartości nominalnej. Jednocześnie banki zgodziły się na redukcję spłaty o wartość wszelkich odsetek i innych kosztów ubocznych od wszystkich swoich wierzytelności. Częścią wypracowanego porozumienia z bankami jest dołączenie propozycji układowych z pozostałymi wierzycielami do umów z tymi bankami. Zwiększa to pewność banków, że Komputronik będzie terminowo spłacać wszystkie swoje zobowiązania wg ustalonych wartości i zaplanowanego harmonogramu – jednocześnie jest to korzystne dla pozostałych wierzycieli – zwiększa pewność otrzymania swoich wierzytelności w przewidzianym terminie.

– Prace nad propozycjami układowymi trwały bardzo długo. Byliśmy w ciągłym kontakcie z największymi wierzycielami – bankami i innymi instytucjami finansowymi, z którymi omawialiśmy projekcje możliwych spłat. Ostatecznie udało nam się wypracować kompromis i uzyskać zapewnienie o wsparciu przy głosowaniu za zawarciem układu. Chciałbym podziękować naszym partnerom za wyrozumiałość, wiarę w nasze doświadczenie i wsparcie w procesie restrukturyzacji Spółki. Jestem przekonany, że wkrótce będziemy mogli się dalej rozwijać, oferując naszym klientom indywidualnym i biznesowym innowacyjne usługi, najwyższej jakości produkty, co ostatecznie przełoży się na możliwość wypracowywania stabilnych zysków, które będziemy mogli przeznaczyć na spłaty. Wierzę, że wraz z końcem marca, gdy zakończy się głosowanie, sąd będzie mógł wydać postanowienie o stwierdzeniu zawarcia układu z wierzycielami. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, to za kilka miesięcy powinniśmy zakończyć proces restrukturyzacji – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik

Albo układ albo….

Wierzyciele Komputronik zaliczeni do grupy strategicznych partnerów biznesowych (ich definicja została precyzyjnie określona w dokumencie propozycji układowych) otrzymają spłatę wierzytelności w wysokości 8 000 zł powiększoną o 40% pozostałej wartości wierzytelności głównej, nastąpi także umorzenie odsetek oraz innych kosztów ubocznych. Taki sam poziom zaspokojenia został zaproponowany instytucjom finansowym, które nie posiadają zabezpieczeń rzeczowych (dotyczy leasingodawców, ubezpieczycieli oraz faktorów).

Wierzyciele, których wierzytelność nie przekracza kwoty 8.000 zł otrzymają całkowite zaspokojenie z kwoty głównej, bez odsetek, w formie jednorazowej spłaty na początku okresu wykonywania układu.

Pozostali wierzyciele biznesowi, których suma wierzytelności przekroczyła wartość 8 000 zł mogą liczyć na spłatę wierzytelności w wysokości 8 000 zł powiększonej o 25% różnicy pomiędzy kwotą wierzytelności głównej a kwotą 8 000 zł.

Zgodnie z zapisami ustawowymi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma pełną wierzytelność powiększoną o odsetki. Inni wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu opłat publiczno-prawnych otrzymają 16% kwoty wierzytelności. Również 16% wierzytelności bez odsetek otrzymają wierzyciele z Grupy Komputronik oraz podmioty i osoby powiązane ze Spółką.

W toku realizowanych działań Zarządca przygotował także Test Prywatnego Wierzyciela. To analiza mająca wykazać, czy zaproponowany poziom spłaty zostałby zaakceptowany przez prywatnego, racjonalnie postępującego wierzyciela i na co mógłby liczyć taki wierzyciel, gdyby nie zgodził się z propozycjami układowymi i doszłoby do umorzenia postępowania sanacyjnego i likwidacji przedsiębiorstwa.

– Nasze badania wskazują, że gdyby wierzyciele nie zgodzili się z przedstawioną propozycją układową i chcieli dochodzić wierzytelności w drodze postępowania upadłościowego, to mogliby liczyć na spłatę wierzytelności w znacznie niższej kwocie niż te uzyskane w ramach układu, co związane jest z profilem działalności spółki i posiadanymi przez nią aktywami, które istotnie straciłyby na wartości w toku nagłego zaprzestania działalności. Jednocześnie uzyskanie tych niższych kwot to perspektywa potencjalnie jeszcze późniejsza, gdyż wymagałaby umorzenia toczonego postępowania restrukturyzacyjnego i przeprocesowania pełnej procedury upadłościowej – komentuje dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP, Członek Zarządu CMT Advisory – doradca ekonomiczny Zarządcy

Zgodnie z decyzją Sądu, na początku lutego Zarządca dostarczy wierzycielom karty do głosowania nad układem. Mają oni czas do 31 marca na pisemną decyzję czy przyjmują zaproponowane przez Komputronik warunki spłaty czy nie. Jeśli wyrażą oni na to zgodę, Komputronik i Komputronik Biznes będą już o krok od zakończenia procesu restrukturyzacji.