Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[KOMENTARZ] Stanisław Bogacki, Solar: Konieczne są nowe zasady współpracy

W obliczu rozgorzałej ostatnio na łamach mediów dyskusji pomiędzy Zarządem ZPPHiU a Polską Rada Centrów  Handlowych chciałbym podkreślić, że główną intencją najemców centrów handlowych jest doprowadzenie do wspólnej dyskusji na temat zrównoważenia umów najmu i określenia wspólnych celów obu stron. Temat zachowania zrównoważonej relacji był do tej pory rzadziej podnoszony niż wysokość czynszów, często nieadekwatnych do bieżącej sytuacji i tylko ogólnego rozliczania pozostałych kosztów – pisze Stanisław Bogacki, Prezes Zarządu, Solar.

Na dzisiaj sprawą najistotniejszą – oprócz dostosowania czynszów do realiów –  jest znalezienie wspólnie akceptowanych zapisów, które określałyby również odpowiedzialność CH w sytuacji znacznego obniżenia odwiedzalności danego centrum i istotnych zmian w strukturze najemców. 

Chciałbym podkreślić, że w prawdzie z wieloma centrami mamy dobre kontakty, niemniej – w przeciwieństwie do opinii PRCH – wspólne działania wynikają tylko i wyłącznie z naszej inicjatywy, bez względu na istniejące obiektywne okoliczności. Dla przykładu w końcu czwartego kwartału wystosowaliśmy pisma z prośbą o przedyskutowanie bieżących warunków do ponad 60 Wynajmujących; odpowiedź otrzymaliśmy jedynie w 5 przypadkach. Wiemy, że w podobny sposób przebiegają relacje u wielu innych najemców, dlatego też otwarty list Zarządu ZPPHiU do PRCH jest jak najbardziej na miejscu.

W strukturze rynku możemy wyodrębnić trzy grupy interesariuszy: centra handlowe, najemcy i klienci. Klienci doświadczają różnych ograniczeń w wyniku wysokiej inflacji, jeszcze wyższego wzrostu cen energii i paliw, rat kredytów etc., niepewności co do rozwoju sytuacji geopolitycznej;  finalnie powoduje to znaczne ograniczenie zakupów, co w oczywisty sposób zmniejsza wpływy najemców. Najemców jednocześnie dotykają duże zwyżki kosztów działalności, w tym  zwiększenie realnych płatności czynszowych w efekcie osłabienia złotówki i konieczności płacenia czynszów według przelicznika Euro.

PRCH wydaje się nie zauważać, że w wyniku obecnie istniejących umów centra handlowe mają de facto zagwarantowany stały, bezpieczny poziom dochodów. Opinia Zarządu PRCH, iż prowadzone są różne rozmowy i każdy przypadek jest oceniany oddzielnie, nie spełnia wymogów dzisiejszych czasów  – tak jak wspomniałem powyżej, konieczne są rozwiązania systemowe, dotyczące zarówno najemców  jak i wynajmujących. Zarówno my jak i szerokie grono najemców oczekiwałoby inicjatywy PRCH w tym zakresie.