Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

PARTNERZY SERWISU

Metro Properties
Designer Outlet Kraków

[KOMENTARZ] PwC: Reforma prawa imigracyjnego w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) przyjęło projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (nr 400), którego celem jest kompleksowe uregulowanie zasad zatrudniania cudzoziemców.

Projektowane przepisy mają zastąpić regulacje związane z dostępem cudzoziemców do polskiego rynku pracy zgodnie z przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców mają po zmianach znaleźć się w jednym akcie prawnym.

Projekt ma również implementować do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Najważniejsze zmiany

 • pełna elektronizacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemców – wyeliminowanie wniosków papierowych,
 • zmiana oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi na oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca,
 • w projekcie przewidziano że oświadczenia będę rejestrowane przez starostę a nie powiatowe urzędy pracy, przy czym zezwolenia na pracę nadal będzie wydawał wojewoda,
 • likwidacja tzw. testu rynku pracy  przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę, test rynku pracy polegał na sprawdzeniu czy na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, których można zatrudnić – polscy bezrobotni mają pierwszeństwo w zatrudnieniu przed cudzoziemcami,
 • obligatoryjna odmowa udzielenia zezwolenia na pracę, gdy pracodawca nie opłaca składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne lub zaliczek na podatek dochodowy (dotychczas odmowa była fakultatywna),
 • w przypadku zwiększenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określonych w zezwoleniu na pracę nie będzie wymagana zmiana lub udzielenie nowego zezwolenia na pracę,  jeżeli jednocześnie proporcjonalnie zwiększono wynagrodzenie (wymagane jedynie powiadomienie organu, który udzielił zezwolenia na pracę),
 • nowe kary: wzrosną kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Maksymalna kara nadal będzie wynosiła 30 tys. zł, ale w przypadku pojedynczych osób będzie to 500 zł od osoby,
 • krótki czas na przygotowanie się do zmian: projektowana ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 7 dni od ogłoszenia ustawy (z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących systemów teleinformatycznych),
 • skrócenie okresu na jakie wydawane będą zezwolenia na pracę (maksymalnie 1 rok) w następujących sytuacjach:
  • firma funkcjonuje krócej niż rok (nowe firmy),
  • czas pracy nie przekracza 1/2 pełnego etatu lub 20h w tygodniu,
  • zezwolenie dotyczy umowy cywilnoprawnej.
 • wprowadzenie konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę dla prokurenta,
 • wygaśnięcie umowy o pracę (umowy cywilnoprawnej) z mocy prawa, jeżeli cudzoziemiec przestał spełniać warunki legalnej pracy (nie trzeba rozwiązywać, a w przypadku kontynuacji trzeba nawiązać na nowo),
 • utrudnienia dla firm outsourcingowych – zgodnie z projektem „udzielenia zezwolenia na pracę odmawia się, jeżeli cudzoziemiec na podstawie umowy z pracodawcą, który nie jest agencją pracy tymczasowej działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywałby pracę na rzecz i pod kierownictwem osoby trzeciej.”

Autorzy komentarza: Michał Grzybowski, Michał Balicki, Agnieszka Przedpełska, Ewa Grobelna, PwC