Newsletter SCF News
Dołącz do 6000 odbiorców!

PwC: 2023 – rok wyzwań i niepewności na rynku fuzji i przejęć

W sektorze Retail & Consumer z dużą dozą prawdopodobieństwa można generalnie wskazać, że zwiększona aktywność transakcyjna może dotyczyć spółek defensywnych, tj. charakteryzujących się mniejszą wrażliwością na cykliczne wahania koniunktury, a w przypadku inwestorów strategicznych także spółek, które będą uzupełniały w pewien sposób obszar działalności kupującego – czy to poprzez integrację pionową i dodawanie nowych, ale komplementarnych obszarów działalności, rozszerzanie portfela produktowego, czy też pozyskiwanie nowych rynków zbytu.

Spodziewamy się, że w 2023 roku kilka zauważalnych trendów będzie miało wpływ na rynek Retail & Consumer.

Optymalizacja portfela

W tak niestabilnym i mocno nieprzewidywalnym otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa będą koncentrowały się na przeglądzie swoich portfeli i wykorzystywały procesy sprzedaży do ich optymalizacji. Z jednej strony może to oznaczać dezinwestycje, wyjście z wybranych obszarów działalności, które nie wpisują się w strategię dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i poprzez procesy sprzedaży firmy te będą dokonywały w istocie pewnej transformacji swojej działalności. Jednocześnie będzie to też dotyczyć wspomnianego już efektywnego wypełniania „białych plam” i nabywania spółek, które dostarczą inwestorowi brakujących elementów w portfelu – w tym m.in. dodatkowe moce produkcyjne, poszerzenie portfolio produktowego, nowe kanały sprzedaży (w tym łączenie kanałów w wymiarze offline / online, czego znaczenie jeszcze bardziej uwypukliło się po wybuchu pandemii COVID-19), nowe rynki zbytu.

Ograniczenie ryzyka poprzez angażowania się w mniejsze transakcje

W obecnym otoczeniu makroekonomicznym, przy pewnym ograniczeniu dostępu do finansowania bankowego transakcji, z uwagi na fakt, że banki stają się bardziej selektywne pod kątem udzielania finansowania, spodziewamy się, że średnia wartość transakcji przeprowadzanych przez inwestorów strategicznych ulegnie w tym roku obniżeniu i rynek Retail & Consumer nie będzie tutaj wyjątkiem. Jednocześnie wśród inwestorów finansowych (funduszy private equity) oznaczać to może jeszcze większą skłonność do realizacji strategii buy & build, tj. wspierania rozwoju spółki portfelowej poprzez dokupowanie do niej mniejszych spółek komplementarnych, gdzie spółka portfelowa jest traktowana jako platforma do dalszego nieorganicznego rozwoju danego przedsiębiorstwa.

Oczywiście nie oznacza to, że nie będą występować także większe transakcje. Szczególnie inwestorzy finansowi, którzy mają zebrane już fundusze, będą aktywnie szukali okazji do zainwestowania w spółki o dobrych perspektywach rozwoju działających w atrakcyjnych segmentach rynku Retail & Consumer.

Spółki z finansowymi trudnościami

Spodziewamy się, że z uwagi na rosnącą liczbę spółek, które będą borykały się z finansowymi trudnościami przy jednoczesnej presji na ich marże, zwiększy się liczba transakcji, gdzie będą one stawały się celem przejęcia. Zmiana struktury właścicielskiej i/lub ewentualne dokapitalizowanie może być jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym naprawienie sytuacji w spółce. Kupujący w takich sytuacjach będą liczyli na nabycie spółki po atrakcyjnej, niskiej wycenie, która przy innym otoczeniu rynkowym byłaby trudna lub wręcz niemożliwa do osiągnięcia. Przedmiotami takich transakcji mogą być spółki o niedopasowanej strukturze finansowania, strukturalnie niezdolne do obsłużenia swojego zadłużenia w otoczeniu obecnie wysokich stóp procentowych. Duże korporacje o wysokim poziomie zadłużenia także mogą rozważać sprzedaż wybranych spółek w ramach swojej grupy kapitałowej (czy też wybranych segmentów działalności), w celu wygenerowania dodatkowych środków pieniężnych i w efekcie obniżenia poziomu zadłużenia całej grupy.

Apsys partnerem strategicznym najnowszego wydania!

SCF Magazine nr 4/2023

SCF Magazine to czasopismo skierowane do najemców, deweloperów oraz firm zarządzających centrami handlowymi. Pierwszy numer magazynu ukazał się w roku 2005. Nakład to 3000 egz. Bezpłatna subskrypcja przysługuje uczestnikom SCF Fall oraz SCF Spring, najemcom oraz zarządcom centrów handlowych.