Newsletter SCF News
Dołącz do 7000 odbiorców!

Wkrótce SCF 2024 Fall

Leasing, inwestycje, zarządzanie. Trwa rejestracja uczestników na najważniejsze spotkanie decydentów rynku centrów handlowych. 1400 uczestników. 25-26.09.24, Warszawa, Expo XXI.

Rejestracja uczestników

CDRL analizuje skutki wojny na Ukrainie dla swojego biznesu

CDRL S.A monitoruje na bieżąco obecną sytuację związaną z rynkami Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. W swoim komunikacie firma przekazała, że  nie wprowadza do obrotu produktów, które są wytwarzane, produkowane lub importowane z Rosji czy Białorusi. Spółka nie korzysta również z materiałów do produkcji jej towarów z wyżej wskazanych krajów wobec powyższego aktualnie nie identyfikuje ryzyka dotyczącego wpływu konfliktu zbrojnego na proces produkcji, a także sprzedaż swoich towarów w Polsce i w pozostałych krajach Europy. 

CDRL S.A przedstawiła analizę w zakresie ryzyk i potencjalnego wpływu agresji dokonanej na Ukrainę oraz sankcji nakładanych na Rosję oraz Białoruś

Ukraina

Firma prowadzi działalność w Ukrainie na podstawie umowy franczyzowej z jednym partnerem biznesowym, nie posiadając sklepów własnych. Sprzedaż na rynek Ukrainy stanowiła 0,3% w sprzedaży ogółem w 2021 roku. Plany biznesowe nie zakładały istotnego zwiększenia skali działalności na terenie Ukrainy w roku 2022 i kolejnych latach. W związku z powyższym, wpływ skutków wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki finansowe Grupy należy uznać za nieistotny.

Rosja

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli CDRL RUS, sprzedaż towarów na terenie Rosji odbywa się aktualnie w normalnym trybie, niemniej nie można wykluczyć jej dalszego spadku lub zatrzymania w przyszłości, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej tego kraju w następstwie nałożonych sankcji. CDRL zakłada jednak, że dewaluacja rosyjskiego rubla będzie wpływała negatywnie na dostępność dla konsumentów towarów nabywanych w walucie obcej. W konsekwencji przewiduje się istotne zmniejszenie wolumenu jego towarów sprzedanych na terenie Rosji.

Z uwagi na trwający konflikt zbrojny, a także związane z nim sankcje nałożone na Rosję, podjęto decyzję o wstrzymaniu dostaw towarów do CDRL RUS, a także o zaniechaniu dalszych inwestycji na terenie Rosji. Sprzedaż  na rynek Rosji stanowiła 3,2 % w sprzedaży ogółem w 2021 roku. W związku z tym wpływ tej decyzji na sytuację Grupy będzie nieistotny. Plany biznesowe  nie zakładały istotnego zwiększenia skali działalności na terenie Rosji w roku 2022 i kolejnych latach. Firma rozważy kontynuowanie działalności spółki zależnej na terenie Rosji w zależności do rozwoju sytuacji w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym z udziałem tego państwa.

Białoruś

W ocenie CDRL, współudział Białorusi w konflikcie zbrojnym w Ukrainie, a także sankcje nakładane na Białoruś, mogą mieć negatywny wpływ na działalność jej białoruskiej spółki zależnej, a w konsekwencji na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy w przyszłych okresach.

Z uwagi na powyższe okoliczności, Emitent podjął decyzję o zaniechaniu dalszych inwestycji w spółkę zależną na Białorusi.