Sklep Leroy Merlin

Sposób rozpatrywania reklamacji przez spółkę Leroy Merlin Polska wprowadzał konsumentów w błąd. Decyzję Prezes UOKiK potwierdził Sąd Apelacyjny. Utrzymana została również nałożona kara finansowa – ponad 2,5 mln zł.

Wyrok sądu dotyczy decyzji z października 2010 roku. Zastrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów wzbudził sposób rozpatrywania reklamacji przez Leroy Merlin, stosowany do lipca 2010 roku.

Spółka zobowiązywała swoich klientów składających reklamację do podpisania oświadczenia, z którego wbrew obowiązującym przepisom wynikało, że nie będą mogli zgłaszać żadnych roszczeń związanych ze sposobem rozpatrzenia reklamacji.

Ponadto, w przypadku uznania reklamacji konsument otrzymywał talony, które mógł wymienić na gotówkę lub wykorzystać przy zakupach. Zastrzeżenia UOKiK wzbudził krótki termin ważności kuponu – zazwyczaj miesiąc. Klienci mogli tym samym odnieść wrażenie, że po upływie tego czasu tracą możliwość odzyskania pieniędzy, podczas gdy przepisy mówią, że roszczenia konsumenta (np. żądanie zwrotu zapłaconej kwoty) przedawniają się po roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na Leroy Merlin Polska została nałożona kara w wysokości ponad 2,5 mln zł.

Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji. Sądy kolejnych instancji potwierdziły decyzję Prezes UOKiK. 24 maja 2012 roku. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił w całości odwołanie Leroy Merlin Polska, a 17 stycznia 2013 roku. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał ten wyrok w mocy. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny przyznał, że praktyki stosowane przez spółkę były bezprawne i rażąco sprzeczne z dobrymi obyczajami, a nałożona kara finansowa jest adekwatna do stopnia naruszenia przepisów.