Salon Gino Rossi

Jednostkowe przychody ze sprzedaży spółki Gino Rossi w okresie styczeń – grudzień 2012 r. przekroczyły 113 mln zł, co oznacza wzrost o 8 proc. w porównaniu do czterech kwartałów 2011 r.

Poprawa rentowności brutto ze sprzedaży o 3 punkty procentowe, przełożyła się na wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 17,4 proc. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży Gino Rossi wzrosły o 12,4 proc. osiągając wartość 209,2 mln zł.

Udział kosztów sprzedaży i kosztów administracyjnych w przychodach ze sprzedaży spadł z 43,7 proc. w 2011 r. do 41,0 proc. w 2012 r. Nominalny zysk na sprzedaży (wynik brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty sprzedaży i koszy administracyjne) poprawił się o 4,4 mln zł. Skonsolidowany zysk netto Gino Rossi po czterech kwartałach 2012 r. poprawił się o 12,2 mln zł i wyniósł 3,8 mln zł, co oznacza,  że spółka odzyskała dodatnią rentowność – czytamy w komentarzu zarządu spółki.

W IV kwartale Grupa otworzyła sześć nowych sklepów w formule franczyzy zarządzanej. Wyniki tych sklepów w bardziej istotnym stopniu znajdą odzwierciedlenie w rezultatach ekonomicznych osiągniętych przez grupę w roku 2013.

W opinii zarządu Gino Rossi działania podjęte w 2012 roku pozwoliły na znaczącą poprawę sytuacji Grupy Gino Rossi. Zarząd podtrzymuje również opinie, że Grupa Gino Rossi ma silne podstawy do budowania długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Przypomnijmy, czwarty kwartał 2012 r. był kolejnym okresem realizowania rozpoczętego w kwietniu minionego roku programu restrukturyzacji finansowej i operacyjnej Gino Rossi. Jego podstawowymi celami było m.in. odzyskanie przez Grupę Gino Rossi rentowności na poziomie netto (2011 r. zakończył się skonsolidowaną stratą netto w wysokości 8,4 mln zł) a następnie zwiększenie jej do poziomu rynkowego oraz zmniejszenie i zrefinansowanie zadłużenia Grupy.

Jak już informowaliśmy, Gino Rossi SA planuje otworzyć w 2013 roku do pięciu sklepów obuwniczych i cztery sieci odzieżowej Simple.

Celem spółki na ten rok jest także wzrost wartości eksportu o 20-30 proc. Spółka skupi się na rozwoju sprzedaży eksportowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na starannej selekcji sklepów multibrandowych ( wprowadzanie do sklepów multibrandowych stoisk firmowych z własnym wystrojem) oraz na uruchomieniu sklepów internetowych obu marek.

Obecnie Gino Rossi posiada około 100 sklepów obuwniczych w Polsce i za granicą ( m.in. w Niemczech, Rosji, Czechach, na Ukrainie).