Wizualizacja CH Tarasy Zamkowe
Wizualizacja CH Tarasy Zamkowe

W roku finansowym 2012/13 Immofinanz Group potwierdził pozytywny trend z ostatnich lat w zakresie operacji, pomimo słabszego wzrostu na rynkach kluczowych. Wyniki transakcji za rok finansowy 2012/13 wyniosły 542,1 mln euro, co stanowi wzrost o 15,3 proc. lub 71,9 mln euro rok do roku.

W roku finansowym 2012/13 przychody z wynajmu wzrosły znacząco , o 70,2 mln euro lub 12,0 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym okresie przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 11,2 proc., do kwoty 869,2 mln euro. Wynik z zarządzania aktywami był o 15,1 proc. wyższy i wyniósł 513,0 mln euro. Wyniki ze sprzedaży nieruchomości wzrosły o 108,3 proc. rok do roku, do kwoty 110,8 mln euro. Wynik z projektów deweloperskich wyniósł -18,4 mln euro (2011/12: 30,1 mln euro), przede wszystkim ze względu na opóźnienia w realizacji projektu Goodzone w Rosji.

– Rok finansowy 2012/13 charakteryzował się koncentracją na działalności operacyjnej – udało nam się wygenerować ponadprzeciętne stopy wzrostu. Przepływy pieniężne brutto wzrosły o 8,0 proc. do kwoty 408,5 mln euro, a zrównoważone przepływu środków pieniężnych (FFO) zwiększyły się o 27,1 proc. do kwoty 341,0 mln euro lub z 0,27 euro do 0,33 euro na akcję – skomentował Eduard Zehetner, prezes zarządu Immofinanz Group. – Spadek zysku netto o 160,4 mln euro wynikał głównie z niższych pozytywnych efektów z wyceny nieruchomości, które po skorygowaniu o efekty wymiany kursów walut spadły o 170,7 mln euro do 37,9 mln euro.

– Nasza machina nieruchomościowa przyspieszyła znacznie w ciągu ostatniego roku. Przede wszystkim w zakresie naszych działań w sektorze handlowym, gdzie ustanowiliśmy nowy rekord od początku naszego programu sprzedaży, osiągając wartość ok. 661,3 mln euro. Wyniki te oznaczają jednocześnie, że po trzech latach przekroczyliśmy nasz założony cel, w wysokości 1,5 mld euro, o 153,2 mln euro lub 10,2 proc. Liczba ta nie obejmuje nieruchomości o wartości bilansowej w wysokości 583,4 mln euro, które zostały sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży w bilansie na dzień 30 kwietnia 2013 roku. Wiele z tych transakcji zostało zamknięte lub umowa została już podpisana – dodaje.

Negatywne wyniki innych wycen w wysokości -33,2 mln euro (z uwzględnieniem skutków wymiany walut) doprowadziły do spadku zysku operacyjnego do 508,9 mln euro (2011/12: 692,9 mln euro). Na obniżenie tego wskaźnika rok do roku wpływ miał spadek pozytywnych efektów walutowych skorygowanych nieruchomości na poziomie ok. 170,7 mln euro (z 208,7 mln euro do kwoty 37,9 mln euro) i negatywne jednorazowe działanie (-106,4 mln euro) wynikające z dostosowana ceny zakupu za nabycie centrum handlowego Golden Babylon Rostokino w Moskwie. Ostateczna cena zakupu tego centrum handlowego, które zostało otwarte wraz z partnerem joint venture w listopadzie 2009 roku, jest uzależniona od dochodu operacyjnego netto (NOI) osiągniętego w roku kalendarzowym 2013. NOI znacząco wzrósł w ostatnich miesiącach z powodu tego, że centrum Golden Babylon Rostokino jest prawie całkowicie wynajęte. W związku z tym, wartość godziwa nieruchomości wzrosła o 135,0 mln euro w 2012/13, co tym samym pokryje dodatkowe koszty z korekty ceny nabycia.

Zysk netto za rok finansowy 2012/13 wynosił 110,8 mln euro (2011/12: 271,2 mln euro). Znaczny wzrost stawki podatkowej do 43,2 proc. (2011/12: 14,9 proc.) wynikał przede wszystkim z niezwykle wysokich, jednorazowych niepieniężnych efektów związanych z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zrównoważone przepływy środków pieniężnych na akcję wzrosły z 0,27 euro w 2011/12 do 0,33 euro w bieżącym roku sprawozdawczym i odzwierciedlają one solidną poprawę rozwoju działalności operacyjnej.

0,15 euro dywidendy za rok finansowy 2012/13 zostało potwierdzone, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez roczne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które będzie miało miejsce w dniu 2 października 2013 roku. Wartość aktywów netto (NAV) na akcję wzrosła o 4,9 proc., do 5,51 euro.

Najważniejsze cele na rok finansowy 2013/14 dotyczą znacznego zwiększenia działalności w zakresie rozwoju i generowania dochodów, ale także stworzenia warunków do osiągnięcia przez „machinę nieruchomości” Immofinanz Group wyższego poziomu aktywności.

– W 2014 roku planujemy oddzielić zarządzanie w zakresie nieruchomości mieszkalnych i rozwoju nieruchomości w Niemczech i Austrii, które są realizowanie przez spółkę Buwog, od Immofinanz Group, tworząc osobny podmiot prawny. Odbędzie się to w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) lub tzw. spin-off, w zależności od sytuacji rynkowej w danym okresie. Obie opcje będą zaprojektowane w celu osiągnięcia sprawiedliwej równowagi między interesami spółki i akcjonariuszy – twierdzi Eduard Zehetner.

Pozostała, komercyjna część Immofinanz Group będzie koncentrowała się na bardzo korzystnych segmentach rynku nieruchomości handlowych, biurowych i logistycznych, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej.

– Tak jak w przeszłości, będziemy nadal kontynuować nasze wysiłki w celu optymalizacji zarządzania nieruchomościami poprzez dalszą redukcję wolnych miejsc pod wynajem w poszczególnych krajach, a także uproszczenie portfela nieruchomości, sprzedając aktywa w krajach, nie będących kluczowymi dla Immofinanz Group. Naszym pracom w zakresie optymalizacji będą towarzyszyć cele finansowe, które obejmują sprzedaż pozostałych składników majątkowych, które nie stanowią bezpośrednich inwestycji lub nie są pod naszą bezpośrednią kontrolą. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zwiększyć wartość Immofinanz Group w roku finansowym 2013/14 i generować zoptymalizowane pod względem ryzyka przepływy pieniężne dla naszych akcjonariuszy – dodaje.

W Polsce Immofinanz Group posiada 9,5 proc. łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 36 obiektów, z czego 24 to obiekty istniejące, 6 w trakcie planowania i 6 w budowie. Ich łączna wartość księgowa wynosi 991,1 mln euro (936,7 mln euro w obiektach istniejących, 42,7 mln euro w tych w budowie, 11,8 mln euro w inwestycjach planowanych).

Portfel istniejących inwestycji dzieli się na 18 budynków biurowych (17,8 proc. łącznego portfela budynków biurowych Immofinanz Group we wszystkich krajach), 3 obiekty handlowe (14,1 proc. łącznego portfela obiektów handlowych) oraz 3 nieruchomości logistyczne (4,3 proc. łącznego portfela aktywów logistycznych). Oczekiwana wartość godziwa po zakończeniu budowy bieżących projektów Grupy w Polsce, między innymi Tarasów Zamkowych i biurowca Nimbus, wyniesie 214,6 mln euro.

Na koniec roku finansowego 2012/2013 dochód z wynajmu w Polsce zwiększył się i wyniósł 60,4 mln euro (rok wcześniej: 53,5 mln euro), co stanowi 9,2 proc. łącznych dochodów Grupy z wynajmu. Wyniki z działalności operacyjnej w Polsce wyniosły w omawianym okresie 57,8 mln euro, a ich udział w łącznych wynikach operacyjnych Grupy wyniósł 10,7 proc. Zysk z działalności operacyjnej w Polsce wyniósł na dzień 30 kwietnia 2013 r. 28,2 mln euro, co jest równoznaczne z 5,5 proc. wartości EBIT całej Grupy.

Immofinanz Group zaprezentuje projekty przy stoisku nr 4.9 podczas wrześniowej edycji Shopping Center Forum.