Umowa najmu
Umowa najmu

Zarząd Rank Progress S.A. poinformował o podjęciu decyzji o odwołaniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za 2013 rok oraz o decyzji dotyczącej rezygnacji z podania nowej prognozy wyników finansowych Grupy na 2013 rok.

Decyzja o odwołaniu prognozy finansowej Grupy na 2013 rok jest związana przede wszystkim z negatywnym wpływem przedłużających się procedur administracyjnych dotyczących kluczowych projektów, których przychody z przeszacowań były ujęte w prognozie.

Jak podano w komunikacie spółki, w tym roku Emitent doświadczył szeregu negatywnych zdarzeń związanych z zaplanowanymi na rok 2013 budowami nieruchomości: m.in. przez działania obstrukcyjne podjęte przez strony trzecie oraz przedłużające się procedury w urzędach, w szczególności jeśli chodzi o uzgodnienia dotyczące układu drogowego, uzyskanie decyzji środowiskowych oraz uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo negatywny wpływ na wynik miały trudne do wcześniejszego oszacowania, niezależne od Emitenta aktualizacje do wartości godziwej nieruchomości należących do spółki.

W opinii zarządu Emitenta w obecnym niestabilnym otoczeniu rynkowym nie jest możliwe wystarczająco precyzyjne zaprognozowanie wyników finansowych. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta podjął decyzję o niepublikowaniu nowej prognozy wyników na 2013 rok.