Zarząd spółki Echo Investment SA poinformował, że spółka Projekt Echo – 70 wyemitowała 10-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 145 mln zł. Jak dowiedziała się redakcja Retailnet pieniądze z obligacji zostaną wykorzystane wyłącznie na optymalizację struktury finansowej wewnątrz Grupy Echo Investment.

Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi po ich wartości nominalnej. Wyemitowane obligacje są niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.

Wszystkie obligacje wyemitowane przez podmiot zależny Emitenta zostały objęte przez fundusz „Forum XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” z siedzibą w Krakowie. Emitent jest bezpośrednio i pośrednio właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ww. fundusz.

Echo Investment SA to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma zrealizowała ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 900 tys. mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.