Z najnowszego badania rynków kapitałowych przeprowadzonego przez firmę Cushman & Wakefield wynika, że wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w trzecim kwartale 2013 r. wzrosła o 17,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Pod tym względem był to najlepszy trzeci kwartał od początku kryzysu w 2007 r.

– Tempo ożywienia aktywności inwestycyjnej w sektorze nieruchomości komercyjnych jest szybsze niż przewidywano. Najpierw odnotowano wzrost zainteresowania drugorzędnymi rynkami głównymi, następnie miastami z rynków pierwszorzędnych w Europie Południowej, których inwestorzy wcześniej unikali, a obecnie obserwujemy coraz silniejszy popyt na drugorzędne aktywa lepszej jakości w najlepszych miastach – mówi Jan Willem Bastijn, dyrektor działu rynków kapitałowych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield.

Jak twierdzą analitycy C&W inwestorzy nadal najbardziej interesują się nieruchomościami na głównych rynkach europejskich, o czym świadczy silny wzrost aktywności inwestycyjnej w trzecim kwartale we Francji i Wielkiej Brytanii oraz jej wysoki, stabilny poziom w Niemczech. Udział tych trzech państw w łącznych obrotach wzrósł z 57 proc. w drugim kwartale do prawie 65 proc.. Jednak szereg inwestorów chętnie podejmuje większe ryzyko poszukując okazji inwestycyjnych na coraz to innych rynkach. Wskazuje na to wzrost wartości transakcji inwestycyjnych w Europie Wschodniej w pierwszym kwartale o 167 proc. przy spadku dla całego rynku o 26 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału, wzrost obrotów w Europie Południowej w drugim kwartale o 101 proc. przy wzroście ogółem na poziomie poniżej 2 proc., a następnie wzrost wolumenu transakcji w Europie Środkowej w trzecim kwartale o 179 proc. przy wzroście łącznych obrotów na rynkach o 5 proc.

Wśród poszczególnych państw najwyższy wzrost aktywności inwestycyjnej w trzecim kwartale odnotowano w Czechach, Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii, a ceny nieruchomości ustabilizowały się. Wzrasta presja spadkowa na stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości na kolejnych rynkach. Jednak pomimo ich niewielkiego spadku od początku roku o zaledwie 8 punktów bazowych, który przyczynił się do wzrostu wartości kapitałowych średnio o 1,1 proc., wzrosty na wiodących rynkach były większe. W najbliższych miesiącach zmiany te mogą przyspieszyć.

– Obecnie trudno przewidzieć kierunki rozwoju popytu zważywszy na nieprzewidywalność niektórych inwestorów przy poszukiwaniu odpowiednich produktów inwestycyjnych. Jednak zapoczątkowana już korekta cen z pewnością przyspieszy, i to wcześniej niż wielu przewiduje – dodaje Jan Willem Bastijn.

Według C&W w ujęciu kwartalnym wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości magazynowych i biurowych wzrosła odpowiednio o 19 proc. i 18 proc., natomiast wolumen inwestycji w nieruchomości handlowe zmniejszył się o 10 proc. ze względu na ograniczoną podaż i utrudniony dostęp do źródeł finansowania w niektórych rejonach. Na uwagę zasługuje wzrost aktywności inwestycyjnej inwestorów zagranicznych, których udział w rynku wzrósł z 39 proc. w pierwszej połowie bieżącego roku do 43 proc.. Wartość inwestycji zagranicznych wzrosła o 16 proc. do 15,5 mld euro, natomiast krajowych zmniejszyła się o 2,1 proc.

– Ze względu na oczekiwany wzrost aktywności na rynku inwestycyjnym w nieruchomości w ostatnich miesiącach roku skorygowaliśmy w górę prognozę rocznego wolumenu obrotów do 145 mld euro, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Europa będzie nadal cieszyć się zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, których będzie przyciągać perspektywa ożywienia gospodarczego, a także coraz większa podaż okazji inwestycyjnych i malejące ryzyko. W tym roku ich udział w rynku przekroczy 41 proc. i będzie rósł w przyszłym roku przy coraz większej aktywności inwestorów z Chin i innych krajów azjatyckich – twierdzi David Hutchings, dyrektor europejskiego działu badań firmy Cushman & Wakefield.

Utrzymujące się niskie stopy procentowe i coraz mniejsze ryzyko najmu skłonią do większej aktywności nie tylko inwestorów zagranicznych, lecz także fundusze krajowe, fundusze specjalizujące się w inwestowaniu w nieruchomości (REIT) i prywatnych nabywców w przypadku najlepszych powierzchni.

– Poprawa sytuacji na rynkach finansowych i rosnąca podaż aktywów w przygotowaniu przyczynią się zapewne do dalszego wzrostu aktywności na rynkach inwestycji w nieruchomości w 2014 roku – dodaje David Hutchings.