Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest
Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest

AmRest w pierwszym kwartale 2015 roku powiększył liczbę restauracji o 15 nowych punktów i zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,3% do 750,4 mln zł. Obecnie spółka prowadzi sieć 818 restauracji (Pizza Hut, Burger King, KFC, Starbucks, Tagliatella, Blue Frog i KABB).

Wyniki finansowe

Komentarz Henry’ego McGovern, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest

AmRest konsekwentnie kroczy ścieżką stabilnej poprawy wyników. W pierwszym kwartale tego roku obserwowaliśmy silne trendy wzrostowe sprzedaży we wszystkich dywizjach, które przełożyły się na ponad 11% wzrost przychodów całej Grupy. Przyczyniło się do tego utrzymanie dotychczasowego tempa otwarć nowych lokali oraz silnego wzrostu sprzedaży porównywalnej (LFL) na wszystkich rynkach. Szczególnie warte podkreślenia są stabilne trendy LFL w każdej z marek dwóch największych dywizji Grupy AmRest – Europie Środkowo-Wschodniej oraz Hiszpanii, gdzie wyraźna poprawa sytuacji ogólnogospodarczej przyczynia się do wzrostu konsumpcji prywatnej oraz częstszych wizyt gości w naszych restauracjach – mówi Henry McGovern, przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest.

Rosnące w dwucyfrowym tempie przychody znalazły swe odbicie w dalszej poprawie zyskowności Grupy. EBITDA za pierwszy kwartał 2015 roku wyniosła 96 mln zł i była o ponad 30% wyższa, niż w roku ubiegłym.

Największy przyrost zysku EBITDA zanotowaliśmy w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie sprzyjające warunki na rynku surowców pomogły nam obniżyć koszty sprzedaży, a szereg podejmowanych inicjatyw wygenerował oszczędności w obszarach kosztów ogólnego zarządu oraz bezpośrednich wydatków restauracyjnych. W rezultacie marża EBITDA w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 13,8% i była o 1pp wyższa, niż przed rokiem.

Podobne trendy zanotowaliśmy w Hiszpanii. Marża EBITDA tej dywizji również wzrosła o 1pp, osiągając poziom 20,4% w pierwszym kwartale 2015 roku. Utrzymujące się ożywienie gospodarcze w tym kraju znajduje swe odbicie we wzmożonym ruchu w naszych restauracjach – zarówno sieć La Tagliatella jak i KFC od kilku kwartałów osiągają pozytywne trendy LFL. Jednocześnie rosnąca skala działalności umożliwia nam efektywniejsze wykorzystanie zasobów kuchni centralnej.

Stabilna poprawa wyników na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Hiszpanii jest głównym czynnikiem determinującym zyskowność całej Grupy AmRest. Cieszy nas nie tylko dotychczasowy sukces poszczególnych marek w portfelu, ale także ogromny potencjał rozwoju tych dywizji – zarówno wzrostu liczby restauracji, jak i dalszego umacniania się marż. Rosnące dochody ludności w Europie Środkowo-Wschodniej, a także większa popularność spożywania posiłków w restauracjach powinny znaleźć swe odzwierciedlenie w wynikach naszej firmy. Pozytywne trendy potwierdzane są również przez niezwykle udane otwarcia nowych restauracji w Hiszpanii.

Wyniki dywizji rosyjskiej za pierwszy kwartał 2015 roku okazały się być lepsze, niż wcześniej przewidywaliśmy. Rekordowa liczba otwarć w zeszłym roku wraz z utrzymującym się dwucyfrowym wzrostem LFL przełożyły się na 35% przyrost przychodów w walucie lokalnej. Podejmowane przez nas działania w celu zminimalizowania skutków rosnącej inflacji i osłabiającego się rubla przyniosły wymierne efekty w postaci utrzymania marży EBITDA na zeszłorocznym poziomie 10,3%.

W tym samym okresie znacznie poprawiliśmy wyniki dywizji Nowe Rynki. Udany rozwój sieci La Tagliatella we Francji oraz restauracji Blue Frog w Chinach, w połączeniu z ograniczeniem strat operacyjnych na pozostałych rynkach pozwoliły nam zmniejszyć stratę EBITDA o 70% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku.

Stabilny wzrost sprzedaży oraz umocnienie marż operacyjnych poszczególnych dywizji przełożyły się na znaczny wzrost zysku netto Grupy AmRest. W pierwszym kwartale 2015 roku zwiększył się on ponadtrzykrotnie i wyniósł 27 mln zł.

Miniony kwartał przyniósł potwierdzenie trwałości poprawy wyników naszej firmy. Jestem przekonany, że dalsze koncentrowanie się na rozwoju dojrzałych marek na naszych dynamicznie rosnących rynkach zapewni osiąganie przełomowych wyników w kolejnych kwartałach tego roku.

Oczekiwania

Wstępne wyniki osiągnięte w kwietniu i maju potwierdzają kontynuację wcześniejszych trendów na poszczególnych rynkach Grupy AmRest. Solidny kalendarz nowych otwarć w połączeniu z napływającymi optymistycznymi prognozami makroekonomicznymi pozwolą utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju sieci restauracji oraz poprawę wyników Grupy.

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku będą zbliżone do zeszłorocznych poziomów, przy czym ich alokacja skoncentrowana będzie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Hiszpanii. Inwestycje na rynku rosyjskim zostały ograniczone do czasu ustabilizowania się sytuacji polityczno-ekonomicznej w regionie, a liczba nowych otwarć w tym kraju nie przekroczy dziecięciu.