Rage Age
Rage Age

Spółka odzieżowa Próchnik SA w I półroczu 2015 roku kontynuował strategię polegająca na optymalizacji sieci sprzedaży, która realizowana była w odniesieniu do obydwu posiadanych marek: Adam Feliks Próchnik oraz Rage Age. Optymalną formę sieć sklepów przyjmie dopiero w 2016 roku – informuje zarząd Próchnik SA.

Analiza wyników osiągniętych w przeszłości przez poszczególne salony skłoniła do przyjęcia założeń strategicznych, według których spółka swoją sprzedaż opierać będzie o najbardziej wiarygodne punkty handlowe (pod względem grupy docelowej i efektywności kosztowej). Spółka zamierza także zintensyfikować swoje działania w internecie.

Sieć sprzedaży

W I półroczu 2015 roku zostały zamknięte salony Próchnika w Rzeszowie i w Poznaniu w Galerii Malta. Natomiast otwarty został sklep outlet w Białymstoku. Przebudowa sieci sprzedaży będzie kontynuowana w całym 2015 roku. Celem spółki jest stworzenie bardziej prestiżowej i wysoko efektywnej sieci sprzedaży, która swoją optymalną formę przyjmie dopiero w roku 2016.

Ponadto spółka I półroczu br. okresie koncentrowała się głównie na podnoszeniu efektywności już istniejących sklepów, poprzez maksymalizację przychodów i marży uzyskiwanej z metra kwadratowego m. in. poprzez wzmacnianie wizerunku marki, kontynuację zmian w polityce produktowej (systematyczne uzupełnianie asortymentu typu formal) oraz dalszy rozwój linii smart casual oraz kolekcji damskich w obu markach.

Wyniki finansowe

Okres pierwszego półrocza 2015 roku przyniósł Grupie Kapitałowej Próchnik SA przychody ze sprzedaży w kwocie ponad 20 mln zł, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z pierwszym półroczem 2014 roku, a kontynuowana strategia budowania nowoczesnej spółki detalicznej zaowocowała poprawą wyniku na poziomie operacyjnym. Działalność na konkurencyjnym rynku detalicznym determinowała obniżenie rentowności na sprzedaży w ujęciu rok do roku o około 10 punktów procentowych.

Całokształt podejmowanych działań doprowadził mimo to do wzrostu EBITDA do poziomu 2,7 mln zł. W porównaniu rok do roku dynamika kształtowała się na poziomie 358%. Kontynuacja działań w zakresie optymalizacji sieci sprzedaży, inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną oraz pozyskania wiarygodnych partnerów (dostawców tkanin oraz szwalni) determinowała utrzymanie kosztów funkcjonowania organizacji na niezmiennym poziomie. Grupa Próchnik w okresie I półrocza 2015 roku odzyskała rentowność prowadzenia działalności gospodarczej. Rentowność wyniku netto wyniosła około plus 1% wobec minus 2,2 % w analogicznym okresie roku ubiegłego. W omawianym okresie nastąpiła poprawa efektywności zarządzania kapitałem obrotowym. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,36 wobec poziomu 1,29 za analogiczny okres roku 2014. Poprawa zarządzania kapitałem obrotowym stanowi jedno z ważniejszych wyzwań 2015 roku.

Plany inwestycyjne

Zarząd Grupy Kapitałowej Próchnik SA zamierza finansować przedsięwzięcia inwestycyjne, (głównie otwarcia nowych sklepów, modernizacje istniejących salonów oraz dalszy rozwój sytemu informatycznego) ze środków własnych (wypracowanych na działalności operacyjnej) jak i kapitałem obcym. W ocenie Zarządu aktualnie nie występują większe zagrożenia, mogące negatywnie wpłynąć w przyszłości na realizację zamierzeń inwestycyjnych. Planowane inwestycje w okresie najbliższych 12 miesięcy nie powinny przekroczyć kwoty jednego miliona złotych.

Sprzedaż w lipcu

Spółka w lipcu 2015 roku osiągnęła łączne przychody ze sprzedaż detalicznej w sklepach marki Próchnik i Rage Age w kwocie 3,71 mln zł, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Rok wcześniej przychody ze sprzedaży wyniosły na poziomie 3,48 mln zł.

Salony marki Adam Feliks Próchnik wypracował w lipcu przychody ze sprzedaży na poziomie 2,66 mln zł, a rok wcześniej 2,77 mln zł. Tym samym odnotowano spadek o 4% rok do roku.

W przypadku sieci sklepów Rage Age w tym okresie wzrost przychodów ze sprzedaż o 45%, który wyniósł ponad 1 mln zł. Rok wcześniej w lipcu osiągnięto przychody ze sprzedaży w kwocie ponad 719 tys. zł.

Sprzedaż internetowa obydwu marek uplasowała się na poziomie około 137 tys. złotych. W tym samym okresie roku ubiegłego firma nie posiadała jeszcze sklepów online marki Próchnik i Rage Age.

Obecnie w Polsce działa około 40 salonów sieci Próchnik oraz 12 sklepów marki Rage Age, przy uwzględnieniu salonów outletowych.