Salon Empik

Eastbridge,  który posiadał dotąd 60 proc. akcji spółki NFI Empik Media & Fashion oraz Penta Investments – informują, iż przekroczyły próg 75 proc. łącznej liczby głosów w spółce EM&F w wyniku:  nabycia akcji spółki w ostatnim wezwaniu  oraz  zawarcia umów dotyczących nabycia akcji w transakcjach prywatnych po zakończeniu wezwania.

Eastbridge i Penta poinformowały w komunikacie, że są gotowe kierować EM&F jako spółką publiczną, jednak nadal uważają, że formuła spółki prywatnej ułatwiłaby prowadzenie intensywnej restrukturyzacji oraz spółka nie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych może być zarządzana w bardziej elastyczny sposób niż spółka publiczna. Kwestie ewentualnego wycofania EM&F z obrotu giełdowego będą w przyszłości uzgadniane w porozumieniu z akcjonariuszami mniejszościowymi.

Aktualnie Eastbridge i Penta posiadają 74,58 proc. akcji spółki , które wraz z dodatkowymi głosami wynikającymi z udzielonych Penta pełnomocnictw przez podmioty trzecie, dają im łącznie 75,2 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Dodatkowo Eastbridge i Penta zawarły umowy, w wyniku wykonania których Eastbridge i Penta nabędą dodatkowe akcje spółki, stanowiące około 1,5 proc. ogólnej liczby akcji i głosów w EM&F.

Zgodnie z porozumieniem wiążącym Eastbridge i Penta, po rozliczeniu wezwania, tj. w dniu 16 maja 2012 r., Eastbridge sprzedał na rzecz Xandora Holdings Limtied (spółki w pełni zależnej od Penta) po cenie nie wyższej niż w wezwaniu, 19,55 proc. akcji EM&F, w wyniku czego Eastbridge wraz z podmiotami zależnymi, posiada aktualnie 41,07 proc. akcji EM&F, a Penta wraz z podmiotami zależnymi – 33,52 proc. akcji spółki, przy czym Eastbridge nadal będzie sprawował kontrolę operacyjną nad spółką, natomiast wszystkie strategiczne decyzje partnerzy podejmować będą wspólnie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, Eastbridge i Penta będą wspólnie sprawować kontrolę nad spółką, w tym zobowiązały się: głosować za przyjęciem zmian do statutu spółki podczas walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2012 r., dokonać ustalonych wcześniej zmian w składzie rady nadzorczej, a także współpracować w zakresie ustalania i realizacji budżetów oraz planów strategicznych dla spółki.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie EM&F w dniu 24 kwietnia 2012 r. w skład rady nadzorczej EM&F wchodzą: Maciej Dyjas jako przewodniczący, a takż Maciej Drozd i Marek Modecki oraz reprezentujący Penta: Jozef Janov, Filip Szubert i Radim Haluza.

Eastbridge i Penta zgodnie deklarują, że popierają strategię realizowaną przez zarząd EM&F.

W sieci sprzedaży należącej do spółki NFI Empik Media & Fashion  znajduje sie ponad 750 placówek. Ich łączna powierzchnia  to ponad 388 tys. mkw. Do firmy należą salony Empik, Smyk i Esprit, a także m.in. GAP, Aldo, River Island, Wallis, Mexx oraz New Look.  

W 2012 roku sieć sprzedaży  NFI Empik Media & Fashion ma sie powiększyć o 75 nowych sklepów.

Eastbridge to prywatny fundusz inwestycyjny z siedzibą w Luxemburgu, działający na rynku dóbr konsumenckich oraz nieruchomości komercyjnych w USA, Belgii, Luxemburgu, Polsce, Niemczech, Rosji i na Ukrainie.

Penta Investments to grupa inwestycyjna działająca w sektorze private equity i nieruchomości w krajach Europy Środkowej.