Komputronik Megastore
Komputronik Megastore

Firma Komputronik poinforomowała w ostatnim raporcie, że w roku finansowym od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 wypracowała przychody na poziomie 1,24 mld zł, tj. o 22 proc. wyższe niż rok wcześniej. Po pierwszym półroczu ubiegłego roku finansowego dynamika wzrostu przychodów była niewielka, a istotne przyspieszenie wzrostu przychodów zanotowano od listopada 2012 roku.

– Dynamika przychodów Komputronik SA zdecydowanie wykraczała poza średnią rynkową, dzięki realizowanym w tym okresie projektom, z których najważniejsze to: zmiana polityki cenowej, rozwój eksportu i nowe koncepcje w obszarze e-commerce – informuje Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA. – Pomimo zaostrzającej się konkurencji i konieczności relatywnie kosztownego dostosowania swojej działalności do nowych wymagań rynkowych, spółka wypracowała zadawalający zysk z działalności gospodarczej na poziomie 5,5 mln zł (4,6 mln zł po opodatkowaniu). Natomiast zysk netto Grupy Kapitałowej to 2,5 mln zł. Korzystną tendencją, obserwowaną w szczególności w ostatnim kwartale roku obrachunkowego, jest poprawa wyników finansowych w stosunku do lat ubiegłych, co wiąże się z efektami generowanymi przez wspomniane wyżej projekty.

Spółka zwiększyła sprzedaż w niemal wszystkich segmentach swojej działalności, przy czym relatywnie największą dynamikę wypracowała w sprzedaży detalicznej do tzw. klienta końcowego, jak również w sprzedaży na rynki zagraniczne. Jednym z najistotniejszych motorów wzrostu przychodów w minionym roku obrotowym był wzrost sprzedaży w kanale internetowym, wypracowany przez sklep pod marką Komputronik.pl, oraz inne projekty e-commerce.

– Mimo mniejszej liczby salonów własnych, co jest efektem przeprowadzonej optymalizacji, osiągnęliśmy średnio ponad 20-procentowy wzrost sprzedaży w salonach, które funkcjonują obecnie i działały w poprzednim roku. Wraz z utrzymywaniem niezbędnej dyscypliny kosztowej, wzrost ten przyczynia się do poprawy rentowności. Salony agencyjne Komputronik – nowy model współpracy partnerskiej, którego partnerzy wywodzą się głównie z wcześniejszych salonów franczyzowych – przyniósł średni wzrost sprzedaży o ponad 40 proc. w tych samych placówkach. Salony agencyjne uzyskały znacznie szerszy asortyment towarów sprzedawanych na miejscu oraz dostęp do pełnej oferty usług serwisowych i finansowych – dodaje Wojciech Buczkowski. – Naszą politykę marżową dostosowujemy do wymagań rynkowych – pod koniec października 2012 roku obniżyliśmy ceny, co szybko dostrzegli i docenili nasi klienci. Rosnąca dynamika przychodów w sprzedaży detalicznej, w pełni rekompensuje niższą marżę handlową i nieco wyższe koszty operacyjne.

Spółka pomimo świadomości działania na niełatwym rynku, w kolejnym roku planuje równie intensywny wzrost przychodów i istotną poprawę wyników finansowych.

– Spodziewamy się, że słabsze tempo rozwoju gospodarki wymuszone sytuacją gospodarczą w Europie może utrzymać się przez kolejne okresy, dlatego też staramy się maksymalnie wykorzystać potencjał zrealizowanych, jak i będących w trakcie realizacji inwestycji. Ograniczamy zbędne wydatki i skupiamy się na zwiększaniu przychodów i utrzymaniu rentowności. Wszystkie te starania mają na celu powrót do godziwej wyceny aktywów spółki, a w rezultacie jej wartości rynkowej, reprezentowanej przez kurs akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – twierdzi Wojciech Buczkowski, prezes zarządu Komputronik SA.

W roku 2012 spółka kontynuowała proces optymalizacji ilości salonów własnych. Salony usytuowane w mniej atrakcyjnych miejscach (w małych lub starszych centrach handlowych, przy ulicach o niższej atrakcyjności handlowej), a także w lokalach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie – zostały zamknięte bądź przeniesione do nowych lokalizacji. Aktualnie Komputronik SA posiada 41 salonów własnych.

W minionym roku wszystkie salony własne zostały poddane modernizacji, co nadało salonom bardziej nowoczesny charakter i pozwala na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni handlowej.  Przyczynia się to do zwiększenia obrotów i zysków tych placówek.

Spółka uruchomiła i rozwija projekt współpracy agencyjnej z firmami kooperującymi dotychczas na zasadach franczyzowych, taka zacieśniona forma współpracy pozwala na poszerzenie asortymentu oferowanego przez przekształcone placówki i wpływa pozytywnie na jakość obsługi klientów. Zamierzony cel spółki został osiągnięty, o czym świadczy m.in. podpisanie 14 nowych umów franczyzowych, 11 nowych umów Komputronik Partner, a także kolejne umowy o współpracy z klientami niezrzeszonymi.

Na koniec roku obrotowego 2012 grupa posiadała 81 salonów franczyzowych oraz 74 salony o statusie Komputronik Partner.