PARTNERZY PORTALU

Liad Barzilai, Atrium: w naszych obiektach zaczynamy obserwować powrót do poziomu sprzed pandemii

Grupa Atrium przedstawiła wyniki finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku i aktualizację dotyczącą działalności handlowej w świetle pandemii COVID-19. 

Grupa w tym okresie odnotowała spadek dochodu netto z najmu o 21 mln EUR. Jeśli jednak pominąć wpływ skutków COVID-19 w wysokości 12 mln EUR (będących głównie wynikiem narzuconych przez polski rząd zwolnień z opłat czynszowych i eksploatacyjnych w okresie zamrożenia gospodarki) oraz wpływ zbycia składników majątkowych o wartości 10 mln EUR netto, wartość dochodu netto z najmu wzrosła o 0,7 mln EUR.

Kluczowe dane finansowe i operacyjne

W oparciu o porównywalne dane, dochód netto z najmu spadł o 14,3%, lecz wyłączywszy wpływ skutków COVID-19 – dochód netto z najmu odnotował wzrost o 1,0%.

Zysk operacyjny EBIDTA oraz skorygowany zysk Spółki na akcję – według danych EPRA – spadły odpowiednio o 24% i 36%, lecz pominąwszy wpływ skutków COVID-19 i przeprowadzonego zbycia składników majątkowych – wskaźniki te pozostały na stabilnym poziomie i wyniosły odpowiednio 83 mln EUR i 15,4 eurocentów.

Marża operacyjna spadła do 90%, czyli o 5,8 p.p., z czego 3,7 p.p. wynikało z nałożonych przez polski rząd zwolnień z opłat eksploatacyjnych w okresie zamrożenia gospodarki. Na spadek marży operacyjnej wpływ wywarło również wsparcie udzielone najemcom oraz realizowane projekty rozbudowy i modernizacji obiektów.

Nieruchomości spółki generujące przychody odnotowały spadek wartości na poziomie 3.3%[1] (88 mln EUR), co w głównej mierze jest efektem wzrostu stóp kapitalizacji (yield expansion) ze wszystkich obiektów w portfelu z 6,4% na dzień 31 grudnia 2019 roku do 6,5% na dzień 30 czerwca 2020 roku, przy czym różnica odzwierciedla przejściowy wpływ na przepływy pieniężne wsparcia udzielonego najemcom w związku z pandemią COVID-19. Warszawa i Praga wykazały większą odporność i spadek wartości był niższy – na poziomie 2,7%, natomiast w przypadku Rosji wyniósł 7%, co – oprócz powyższych przyczyn – miało swoje źródło w trendach na rynku walutowym w pierwszym półroczu.

W pierwszym półroczu 2020 roku Grupa konsekwentnie realizowała swoją strategię rotacji i repozycjonowania portfela, w ramach czego przeprowadzono transakcje na 75 mln EUR, w tym sprzedaż w styczniu centrum handlowego Atrium Duben na Słowacji oraz w lipcu pięciu obiektów w Polsce.

Działalność handlowa w świetle pandemii COVID-19.

W miarę luzowania obostrzeń rusza ożywienie handlu

Na chwilę obecną 92% powierzchni najmu brutto (GLA) Grupy, biorąc pod uwagę przychody netto  z najmu, jest otwarta – licząc rynki: polski, czeski i słowacki, zaś po uwzględnieniu naszych centrów handlowych w Rosji otwarta[2] powierzchnia GLA Grupy wynosi 87%.

Wraz z trwającym od maja łagodzeniem ograniczeń oraz wzrostem zaufania konsumentów do podjętych środków ochrony zdrowia, nasze centra stopniowo zmierzają w kierunku przywrócenia poziomu obrotu sprzed pandemii COVID-19.

Rosja zaczęła łagodzić ograniczenia nieco później. Sześć naszych centrów w Rosji otworzyło się w czerwcu i lipcu, a obecnie tylko jedno pozostaje zamknięte.

W pierwszym tygodniu lipca liczba odwiedzających wyniosła 73%[3] wartości osiągniętej w analogicznym tygodniu w 2019 roku, natomiast już w czerwcu obroty stanowiły 77% tych z ubiegłego roku. 1 W lipcu nadal utrzymywała się tendencja wzrostowa. 

Stabilny wskaźnik komercjalizacji na poziomie 95,4% osiągnięty dzięki proaktywnemu podejściu do współpracy z  najemcami.

Krótkoterminowe wsparcie dla najemców w zamian za przedłużenie najmów i wprowadzenie w warunkach najmu innych korzystnych dla najemców zmian.

Na koniec czerwca wskaźnik komercjalizacji według danych EPRA pozostał na wysokim poziomie 95,4%, zaś średni okres najmu wyniósł 5,3 lat. Oczekuje się, że średni okres najmu wydłuży się po zakończeniu negocjacji z najemcami.

Szybko wdrożone działania w zakresie ochrony środków pieniężnych pozwoliły utrzymać korzystny bilans

Znaczne zmniejszenie mniej istotnych wydatków kapitałowych w 2020 roku o 15 mln EUR oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych o 3 mln EUR i kosztów administracyjnych o 2 mln EUR.

Przełożenie na lata 2022/2023 planowanych na rok 2020 inwestycji w zakresie przebudowy obiektów o wartości 60 mln EUR.

Sytuacja Spółki w zakresie płynności i elastyczności finansowej pozostaje dobra, przy stanie gotówki na dzień dzisiejszy na poziomie 95 mln EUR i 200 mln EUR niewykorzystanej linii kredytowej oraz niskim poziomie dźwigni finansowej w wysokości 36,1%. Ocena BBB (sytuacja stabilna) przyznana Spółce przez agencję Fitch została utrzymana, natomiast agencja Moody’s przyznała Spółce ocenę Baa3, zmieniając rating z podlegającego obserwacji z możliwością obniżenia na negatywny.

Komentarz Liada Barzilaia, dyrektora generalnego Grupy Atrium

„Pandemia COVID-19 cały czas ma wpływ na naszą działalność. Wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń trwającym od początku maja i obecnym otwarciem 87% obiektów z naszego portfela, zaczynamy obserwować powrót do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Szybko podjęte przez nas działania, w tym również proaktywne kontakty z naszymi najemcami oraz modyfikacja terminów zapadalności naszych zobowiązań, w połączeniu z jakością naszego portfela oraz korzystnym bilansem zapewniły nam dobrą pozycję, by poradzić sobie obecnymi wyzwaniami. Jesteśmy spokojni, ponieważ reakcja rządów w krajach naszej głównej działalności była szybka i zdecydowana, co poskutkowało niższą liczbą zakażeń i zgonów, a w konsekwencji wcześniejszym zniesieniem restrykcji. 

Obecny kryzys przyspieszył wiele trendów, które już wcześniej miały wpływ na nasz sektor i w ostatnich latach były motorem realizacji nowej strategii oraz działań w zakresie repozycjonowania portfela. Ludzie to stworzenia stadne i dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że nasze miejskie centra handlowe zaspokajające potrzeby lokalnych społeczności będą nadal odgrywały ważną rolę zarówno dla sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów. W dalszym ciągu wierzymy w słuszność naszej strategii dywersyfikacji działalności polegającej na rozszerzeniu jej o sektor mieszkań na wynajem na naszych kluczowych rynkach – w Polsce i Czechach, gdzie podstawowe wyniki gospodarcze nadal – pomimo globalnego kryzysu – są korzystne. I na koniec, chciałbym powtórzyć, że w tych trudnych czasach naszym nadrzędnym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i konsumentów”.

[1] z wyłączeniem 5 nieruchomości sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży – sprzedane w lipcu 2020 r.

[2]obecnie otwartych dla handlu jest 25 z 26 obiektów Atrium

[3] z wyłączeniem Rosji, gdzie centra otworzono później i gdzie jedno centrum nadal pozostaje zamknięte

Facebook
LinkedIn

Informacje partnerów portalu

Projekty

galeria handlowa
90 000 m2
Atrium Promenada znajduje się na Pradze, która jest dzielnicą zlokalizowaną na wschodnim brzegu Wisły. Wejście główne do centrum handlowego znajduje…
Baza danych

Najnowsze informacje

Scroll to Top

Informacje

Projekty

Najemcy

Firmy

Informacje

Projekty

Typ obiektu

Liczba miejsc parkingowych

Liczba lokali

Status Inwestycji

Powierzchnia GLA w m2

Województwo

Najemcy

Typ sieci

Liczba wszystkich sklepów

Firmy

Typ firmy